Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   80 грн.
ЦЕНА:   182 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Природні та соціально-економічні передумови фермерських господарств   (ID работы: 1362)

Направление: Экономика общая
Предмет: Размещение производительных сил/РПС
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 43
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Содержание
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження передумов розвитку і розміщення фермерських господарств
1.1. Фермерство як галузь народного господарства
1.2. Теоретико-методологічні основи ефективного розвитку фермерських господарств
1.3. Класифікація природних та соціально-економічних факторів

Розділ 2. Теоретико-методологічні основи економічної ефективності і функціонування фермерських говподарств
2.1. Теоретичні основи функціонування фермерських господарств
2.2. Показники ефективності роботи фермерських господарств

Розділ 3. Напрямки вдосконалення функціонування фермерських господарств в Україні
3.1. Роль фермерства в розвитку сільськогосподарського виробництва на Рівненщині
3.2. Впровадження новітніх технологій у функціонуванні фермерських господарств на прикладі господарства «Бастіон»

Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Введение
Вступ
Актуальність теми дослідження. Ринкові перетворення в економіці України обумовили формування багатоукладної системи господарювання в аграрному секторі, де поряд з державними, приватними, орендними підприємствами, господарськими товариствами, виробничими кооперативами отримали розвиток фермерські господарства. Вони повинні розглядатися не як альтернатива великим виробництвам, а як об’єктивно необхідне їх доповнення, що дозволить більш повно розкрити і використати потенціал сільського господарства. З цих позицій функціонування фермерських господарств створює передумови для підвищення ефективності аграрної економіки, розширюючи межі пошуку раціональних форм і методів використання природних і економічних ресурсів аграрного виробництва.
Необхідність існування та подальшого ефективного розвитку фермерських господарств пов’язана з тим, що ними забезпечується поповнення обсягу та асортименту сільськогосподарської продукції; раціональне використання матеріальних та трудових ресурсів; економія капіталовкладень у сільське господарство; ріст ефективності та продуктивності використання землі; скорочення втрат сільськогосподарської продукції; поповнення місцевого бюджету тощо.
Вивченню проблем природних та соціально-економічних передумов фермерського господарства аграрній економіці присвячені наукові праці: Абліцова В., Бакетта М., Белебехи І., Грекова С.А., Горьового В.П., Галащука В., Долинської М., Комалової І., Мармуль Л.О., Нечитайла В.В., Румянцева М., Саблука П.Т., Скрипника С.В., Шульського М.Г., та багатьох інших вчених. Разом з тим комплексного підходу, практичного узагальнення та наукового обґрунтування вимагають теоретико-методичні основи дослідження передумов розвитку і розміщення фермерських господарств, закономірності та принципи функціонування, адаптації до ринкових механізмів господарювання, підвищення ефективності та перспективного розвитку фермерських господарств на регіональному рівні; вдосконалення їх спеціалізації та матеріально-технічного забезпечення. Викладене визначило актуальність і обумовило вибір теми курсового дослідження.
Мета і задачі дослідження. Метою крсового дослідження є обґрунтування теоретико-методичних та практичних засад ефективного розвитку фермерських господарств на основі вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, спеціалізації, фінансово-кредитного та організаційно-економічного механізмів господарювання.
У процесі реалізації поставленої мети визначені такі основні завдання дослідження:
- уточнити теоретичні аспекти економічної сутності розвитку фермерських господарств, умови і закономірності їх ефективного функціонування та доповнити методичні підходи до оцінки ефективності розвитку фермерства у пореформений період;
- визначити місце фермерських господарств в АПК регіону та виявити основні тенденції їх розвитку;
- здійснити оцінку матеріально-технічного забезпечення фермерства;
- визначити ефективність функціонування фермерських господарств;
- визначити напрями покращення матеріально-технічного та ресурсного забезпечення фермерських господарств;
Об’єктом дослідження є процес функціонування і розвитку селянських (фермерських) господарств регіону в сучасних умовах.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти функціонування і розвитку фермерства в контексті загального процесу відродження аграрного сектора економіки на основі постійного соціально-економічного відтворення.
Курсова робота виконана на 42 аркушах друкованого тексту, складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Заключение
Висновки
Отже, розглянувши питання природніх та соціально-екрономічних передумов розвитку фермерського господарства, можна зробити наступні висновки.
Економічна ефективність фермерських господарств зумовлена такими чинниками їх функціонування: поєднання стимулів власника і виробника до високопродуктивної праці; господарське ставлення до землі; застосування інноваційних технологій; поєднання функцій власності, праці та управління в одній особі; пристосованість до функціонування в ринкових умовах.
Закономірностями сучасного етапу розвитку фермерських господарств є: тенденція до інтернаціоналізації господарювання, як їх частка в загальному обсягу виробництва продукції аграрного сектора, участь в господарських зв'язках з іншими інтеграційними структурами; нерівномірність розвитку та загострення конкуренції за ринки збуту продукції, сфери прикладання капіталу, джерела сировини і робочої сили.
Серед комплексу принципів розвитку фермерських господарств основними визначені: добровільність створення господарства; самостійне формування програми діяльності і вільний вибір її видів; самостійний вибір форм землекористування; право вільного найму працівників; забезпечення та надійний захист права власності фермера на землю, засоби виробництва, вироблену продукцію; повна економічна і юридична відповідальність за результати господарської діяльності; вільне розпорядження доходом на свій розсуд; самостійність у визначенні цін на вироблену продукцію, виконані роботи, надані послуги; самостійність у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
В якості головного критерію ефективності функціонування фермерських господарств виступає доходність. Особлива увага приділена методиці обліку та оцінки витрат і доходів фермерських господарств. Обґрунтований алгоритм програми виробничої діяльності фермерського господарства. В основі методики дослідження розвитку фермерства доцільно застосовувати комплексне поєднання статистико-економічних, економіко-математичних та соціологічних методів, а також моделювання, економічних порівнянь, експертних оцінок.
Ефективність виробництва у фермерських господарствах вимірюється загальною сумою виручки від реалізації. Найбільша питома вага в структурі виручки від реалізації продукції припадає на доходи від продажу зернових і зернобобових культур, соняшнику, картоплі і овочів. Питома вага доходу від продажу тваринницької продукції є незначною. Рівень ефективності роботи фермера визначається як результат співставлення доходу з витратами чи використаними ресурсами. У структурі виробничих витрат фермера найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати. Дохідність фермерського господарства визначається рівнем рентабельності, що показує величину прибутку на 1 грн. виробничих витрат.
Я вважаю, що подальший розвиток фермерства потребує вирішення його проблем через державну підтримку, вдосконалення фінансово-кредитного механізму та податкової політики, регулювання аграрного ринку. Система державної підтримки повинна включати: гарантовані державою закупівельні ціни на основні види сільськогосподарської продукції, дотації, спрямовані на пріоритетний розвиток галузевої структури фермерських господарств.
На мою думку, активізацію розвитку та підвищення ефективності фермерських господарств потрібно здійснювати через формування кооперативних об’єднань фермерів.
Однією з головних умов підвищення ефективності розвитку фермерських господарств є формування ефективної галузевої структури і встановлення оптимального розміру виробництва. Підвищення рівня рентабельності можливе за рахунок чіткого дотримання технології вирощування, ротації культур, використання високопродуктивних сортів та гібридів. Ефективність розвитку фермерських господарств залежить від організації підприємницько-збутової діяльності. Тому фермер повинен врахувати обсяги продажу, способи доставки продукції, форми реалізації, рівень цін, способи розрахунку за продукцію.
Непослідовність реформ, що проводяться у сільському господарстві України зумовлює виникнення невідповідності існуючих та бажаних наслідків цих реформ для фермерських господарств. Така невідповідність породжує комплекс проблем економічного, політичного, соціального, культурного і технічного характеру. До цих груп проблем час від часу додаються ще й проблеми, пов`язані з несприятливими природно-кліматичними умовами. Вивчати ці проблеми потрібно у комплексі, однак важливе методологічне значення має чітке й правильне визначення механізму виникнення конкретних суперечностей, особливостей і характеру кожної проблеми, взаємозв`язку та розбіжності в часі і просторі даної проблеми з іншими, її типізація та визначення сутності проблеми даного типу.
На мою думку, досить українським аграріям вирішувати проблеми в «авральному» режимі! З цією метою змінити їхній підхід до вирішення проблем: роботу слід розпочинати не з ліквідіції чи зменшення впливу уже існуючих проблем, а з визначення переліку можливих проблем і попередження їх виникнення у майбутньому.
Литература
Список використаних джерел
1. Закон України «Про фермерське господарство» вiд 19.06.2003 № 973-IV.: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Абліцов В. Гетьманат. Актуальні роздуми над статтями з новітніх українських словників та малої інциклопедії «Українське козацтво» (К., 2002) // Голос Украхни. – 2002. – 26 жовтня.
3. Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ. - М.: Агроиздат, 1989. – 464с.
4. Белебеха, І. Критерії діяльності фермерських господарств / І. Белебеха // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 215-217.
5. Греков, С. А. Географічні особливості сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02- економ. та соціальна географія / С. А. Греков ; ЧНУ ім. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.
6. Горьовий В.П. Фермерство України: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: ННЦІАЕ, 2007. – 540с.
7. Горьовий, В. Розвиток і сучасний стан функціонування фермерських господарств регіону / В. Горьовий // Економіка України. – 2007. – № 12. – 67с.
8. Галущак, В. Економічна ефективність виробництва у фермерських господарствах / В. Галущак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 21. – С. 189-193.
9. Долинська М. Фермерські господарства України землекористування, порядок створення, діяльність та припинення діяльності. – Серія „Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 264 с.
10. Електронний ресурс. Роль фермерства в розвитку сільськогосподарського виробництва. - Режим доступу: http://www.rv.gov.ua
11. Комалова І. Фермерські господарства «Бастіон» // Економомічний журнал «Пропозиція».: Режим доступу: http://www.propozitsiya.com
12. Мармуль Л.О., Скрипник С.В. Умови, закономірності і тенденції розвитку фермерських господарств // Зб. наук. праць Луганського нац. аграр. ун-ту. Серія “Економічні науки”. - № 37 (49). – Луганськ, ЛНАУ. – 2004. – 226с.
13. Нечитайло В.В. Селянське господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2004. – 436с.
14. Румянцев М. Столыпинская аграрная реформа: предпосылки, задачи, итоги // Вопросы экономики. –1990. -№10. – С.63-64.
15. Саблук П.Т. Структурно-інноваційні зрушення в аграрному секторі України як фактор його соціально-економічного зростання / П.Т. Саблук // Економіка АІІК. - 2008. - № 6. - С. 8.
16. Скрипник С.В. Підвищення економічної ефективності і перспективи розвитку фермерських господарств регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» // С.В.Скрипник. – Миколаїв, 2006. – 21с.
17. Статистичний збірник України «Сільське господарство» за 2007р. – К.: Видавництво «Консультант», 2008. – 472с.
18. Шульський М.Г. Фермерство: проблеми становлення і розвитку: Монографія. – Л.: 2004. – 392с.
Дополнительная информация
робота містить додатки
Другие работы этого направления
купить диплом математика

www.rs-clinic.com.ua/lechenie-narkomanii/narkologicheskij-centr-kiev/

http://steroid-pharm.com