Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   80 грн.
ЦЕНА:   182 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Аналіз діяльності холдингових компаній в Україні   (ID работы: 1944)

Направление: Экономика общая
Предмет: Экономика предприятия
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 50
Год защиты: 2010
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1.Теоретичні аспекти діяльності холдингових компаній
1.1.Економічний зміст холдингових компаній, їх види
1.2.Порядок створення холдингових компаній
2. Аналіз діяльності акціонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт»
2.1. Загальна характеристика акціонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт»
2.2.Аналіз балансу підприємства
2.3.Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства
2.4.Аналіз фінансових результатів АХК «Укрнафтопродукт»
2.5.Аналіз руху грошових коштів
3.Шляхи удосконалення діяльності холдингових компаній
в Україні
3.1.Рекомендації щодо управління холдинговими системами
в Україні
3.2.Резерви покращення фінансового стану акціонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Введение
Однією з найпоширеніших структур, характерних для розвинутої ринкової економіки, є така форма організації, як холдинг (холдингова система).
Функціонування холдингових систем, з одного боку, має ряд переваг перед звичайними акціонерними товариствами, а з іншого боку - характеризуються особливостями, що породжують нові проблеми і труднощі, що не є характерні для окремих компаній.
В Україні немає великого досвіду формування холдингових систем.
Такі питання, як формування структури холдингової компанії у взаємозв'язку з її життєвим циклом, створення ефективного механізму взаємодії холдингової групи з інвесторами, активізація діяльності менеджерів у розробці і реалізації інвестиційних проектів, потребують розвитку з урахуванням особливостей національної економіки України.
Як показує досвід таких країн як Польща, Угорщина створення холдингових компаній при переході до ринкової економіки є наслідком проведених економічних реформ. Основу розвитку холдингових компаній складає акціонерна власність, тому створення і розвиток цих компаній тісно пов'язані з такими процесами, як приватизація, корпоратизація, створення ринкової інфраструктури.
Предметом дослідження в роботі є холдингові компанії.
Об’єктом дослідження виступає аналіз діяльності акціонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт».
Основним видом дiяльностi компанії є реалiзацiя нафтопродуктів споживачам України. Реалiзацiя нафтопродуктiв здiйснюється оптом.
Ситуація на ринку нафтопродуктiв України завжди вiдрiзнялась складністю та значною залежністю вiд iмпорту з Росiї та iнших держав близького зарубіжжя. Також слiд вiдмiтити значнi сезоннi коливання цiн на нафтопродукти у періоди весняних та осiннiх польових робiт. Однiєю з найбільш значних проблем є високий рівень неплатежів за поставленi нафтопродукти.
Метою роботи є розглянути особливості діяльності холдингових компанії в Україні.
Для досягнення наведеної мети в роботі вирішуються наступні завдання:
- навести економічний зміст холдингових компаній, їх види;
- розглянути порядок створення холдингових компаній;
- провести аналіз фінансових результатів АХК «Укрнафтопродукт»;
- запропонувати шляхи удосконалення діяльності холдингових компаній в Україні.
Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Фондом державного майна України.
Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації визначає Закон України «Про холдингові компанії в Україні».
Заключение
Сучасна холдингова група (система) являє собою багаторівневу структуру, у якій підприємства можуть виступати одночасно холдингами і дочірніми фірмами стосовно різних членів групи. Дочірні підприємства в холдинговій системі можуть утворювати стосовно материнської компанії (центрального холдингу) декілька рівнів, сполучених вертикальними і горизонтальними зв'язками.
Головними перевагами створення холдингових компаній є наступні:
- розширення масштабів комерційної діяльності на основі створення нових підприємницьких структур, побудови замкнених технологічних циклів;
- створення умов для кращої вертикальної та горизонтальної інтеграції підприємств;
- забезпечення необхідного рівня корпоративного контролю;
- зменшення ризиків, пов’язаних із діяльністю підприємств, завдяки диверсифікації капіталу;
- оптимізація оподаткування;
- стабілізація виробничих зв’язків;
- отримання додаткових переваг за рахунок консолідованого левериджу, обумовленого контролем над часткою власності;
- заощадження на витратах (маркетингових, торговельних, із оплати праці топ-менеджера);
- поліпшення кадрового забезпечення.
Здійснивши аналіз діяльності за 2008-2017 роки АХК «Укрнафтопродукт», основним видом дiяльностi якої є реалiзацiя нафтопродуктiв споживачам України, можна зробити наступні висновки.
Найбільшу частку у складі АХК «Укрнафтопродукт» займають такі підприємства, як ВАТ «Луганськнафтопродукт» та ВАТ «Херсоннафтопродукт».
Фiнансування дiяльностi АХК «Укрнафтопродукт» вiдбувається за рахунок власних коштів та залучення товарних та фiнансових кредитiв та займiв.
Склавши порівняльний аналітичний баланс, було з’ясовано, що величина активів та пасивів АХК «Укрнафтопродукт» на кінець 2017 року зменшилась на 78,51%. Це можна пояснити істотним зменшенням оборотних та необоротних активів, а також поточних зобов’язань.
Найбільшу питому вагу в активах холдингової компанії займають оборотні активи, у складі яких найбільшу частку займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, яка на початок року складала 93,35%. Оборотні активи на кінець 2017 року зменшились на 80,38%, а необоротні – на 72,94%. Дебіторська заборгованість за розрахунками на кінець року збільшилась на 475,28%.
Власний капітал підприємства, який на кінець року займав 93,6% пасиву, зменшився порівняно з початковим значенням на 3,14%.
Поточні зобов’язання підприємства, які займали 77,07% в пасиві на початок року та 5,88% - на кінець року, зменшились на 98,36%. Зменшення поточних зобов’язань свідчить про стабільність роботи підприємства.
Провівши аналіз ліквідності, яка характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші, можна зробити висновок, що баланс АХК «Укрнафтопродукт» не є абсолютно ліквідним ні на початок ні на кінець року. Сума найбільш ліквідних активів недостатня для покриття найтерміновіших зобов’язань, причому на кінець року ситуація значно погіршилась. З іншого боку, активи, що швидко реалізуються, а також активи, що повільно реалізуються значно перевищують відповідні групи пасиву. Отже, ліквідність підприємства у віддаленішій перспективі є доволі високою.
В цілому порівняльний аналітичний баланс та баланс ліквідності свідчать про переважання негативних тенденцій у фінансовому стані підприємства.
Погіршення результатів деяких показників діяльності АХК «Укрнафтопродукт» спричинене низьким рівнем управлінських рішень, неефективним використанням наявних ресурсів.
Провівши аналіз фінансових результатів АХК «Укрнафтопродукт», можна зробити висновок, що холдингова компанія протягом 2008-2017 років одержувала збитки. Це обумовлене збільшенням собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, а також зменшенням інших операційних доходів та інших доходів холдингової компанії.
За розрахованими показниками прибутковості видно, що АХК «Укрнафтопродукт» є нерентабельною холдинговою компанією.
Зробивши аналіз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності АХК «Укрнафтопродукт» у роботі було зазначено про певні труднощі холдингової компанії. Отримання збитку у 2017 році було викликано за рахунок зменшення обсягів реалізованої продукції, а також здійснені витрати на закупівлю нового обладнання. Проте є і позитивні сторони: активна інвестиційна політика підприємства (отримання значних дивідендів), а також оновлення і модернізація обладнання.
З метою підвищення ефективності управління коштами і майном АХК «Укрнафтопродукт» та покращення фінансових результатів її діяльності у роботі були запропоновані певні заходи.
Литература
1. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» // Відомості Верховної Ради України, 2006, № 34, ст. 291
2. Постанова Кабінету Мiнiстрiв України вiд 30.01.1998 р. № 103 «Про створення акцiонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт»
3. Баканов М. Теория экономического анализа: Учебник. 2000. (4-е изд.). – М.: ФиС – 416 с.
4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. – 298 с.
5. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416с.
6. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. – К.: Алерта, 2005. – 200 с.
7. Герасимов, Б.И. Экономический анализ: Учебное пособие. В 2 ч. / Б.И. Герасимов, Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов. – 2-е изд., стер. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – Ч. 1. – 64 с.
8. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998.
9. Довгалюк В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Хмельницький: НВП "Евріка" ТОВ, 2003. - 314с.
10. Зятковський І.В., Зятковська Л.І., Романів М.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 274с.
11. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання-Прес, 2001
12. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.
13. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.
14. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г. Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.
15. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. –К.: Знання, 2000. – 812 с.
16. Прокопенко І.Ф., Ганин В.І. Методика і методологія економічного аналізу. – К.: Центр учбової літератури, - 2008.
17. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 5-е изд., перереаб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 536 с.
18. Хеддервік К. Фінансовий і економічний аналіз діяльності підприємства / Під ред. Ю. Н. Воропаєва. – М.: Фінанси і статистика, 2000
19. Чечевицына А. В., Чуев И. Н. Анализ финансово–хозяйственной деятельности. – М., 2002. – 869 с.
20. Офіційний сайт контрольно-ревізійного управління України:
www.dkrs.gov.ua
21. Сайт фінансової звітності: www.smida.gov.ua
Другие работы этого направления
Основи проведення економічних досліджень
ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ ЖКГ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Конкурентоспроможність продукції, основні методи її оцінки та напрями підвищення
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Аналіз кредиторської заборгованості
Форми та системи оплати праці
Ліцензування та патентування контрольна
Інноваційні технології як умова розвитку транспортного підприємства
Cпільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
Відновлення основних засобів
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємста"
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Контрольна робота з дисципліни "Моделі і методи"
Формування фінансово-господарського потенціалу в сучасних ринкових умовах на прикладі ТОВ “Мітра”
Удосконалення організації діяльності аптечного закладу на прикладі аптеки №7 комунального підприємства “Фармація”
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ВАТ „КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”
Поняття цілей підприємства, їх класифікація та вимоги до них
Економіка контрольна робота
Сутність стандартизації та її народногосподарське значення
Організація управління кар'єрою та розвитком персоналу на основі балансу інтересів підприємства та персоналу на прикладі ТОВ «Леді-тур»
Процеси керування товарною політикою підприємства на прикладі ВАТ „Київський хладокомбінат №1”
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення
Контрольна робота з дисципліни «Підприємництво» (Варіант 14)
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Контрольна економіка підприємства стратегія підприємства
Економіка природокористування
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Конкурентоспроможність фірми
Управління прибутком підприємства на прикладі ТОВ «ДЖЕЙ»
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Виробнича і соціальна структура підприємства
Економіка і організація агропромислових формувань
Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства на прикладі ТОВ «Верес»
Впровадження науково – технічних інновацій як фактору збільшення економічного потенціалу підприємствана прикладі ВАТ "Завод-Артемаш"
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Провести класифікацію витрат
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Индивидуальное задание с экономики предприятия
Задачи по экономике
Економіка підприємства
Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку
Управління витратами контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Спільне підприємництво"
Економічний потенціал підприємства сутність та складові елементи
Причини та механізм еволюції грошей. Еволюція кредитних грошей
poliv.ua

также читайте chemtest.com.ua

http://maxformer.com