Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   384 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Економічна безпека промислового підприємства як один із основних засобів надійності роботи в сучасних умовах господарювання   (ID работы: 2514)

Направление: Экономика общая
Предмет: Экономическая безопасность
Тип работы: Магистерская работа
Число страниц: 140
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність, зміст та складові економічної безпеки підприємства
1.2 Дослідження методик оцінки економічної безпеки підприємства
1.3 Джерела інформації для оцінки економічної безпеки
1.4 Державне регулювання діяльності підприємств у забезпеченні їх економічної безпеки
Висновки до І розділу
ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА
ВАТ «МОТОР СІЧ»
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Оцінка рівня економічної безпеки підприємства
2.3 Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на стан безпеки суб’єкта господарювання
2.4 Оцінка промислових ризиків, що впливають на безпеку машинобудівного підприємства
Висновки до ІІ розділу
ІІІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Удосконалення управління економічною безпекою промислового підприємства на базі ідентифікації загроз
3.2 Основні напрямки підвищення економічної захищеності
підприємства
3.3 Удосконалення кадрової безпеки як підсистеми економічної безпеки
Висновки до ІІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Введение
Трансформація економіки України затягнулася, а в останні роки має місце економічна криза. В таких умовах загострюються протиріччя, які існують в економічних відносинах, та з’являються все нові загрози державній безпеці. Економічна безпека як фундамент національної безпеки набуває виключної актуальності.
Тривала економічна криза спричинила багато непередбачених небезпек і загроз, які з’являються в нашій країні і в ще не зміцнілому бізнесі. Крім того, на розвиток підприємництва впливають і такі фактори, як нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, територіальні конфлікти, недосконалість комерційного законодавства, криміналізація суспільства, шахрайство, корупція та ін. Усе це різко загострило проблему забезпечення економічної безпеки підприємства.
Перед усіма суб'єктами господарювання виникає необхідність внутрішньої самооцінки та прогнозування можливих змін в стані їх економічної безпеки. Такий підхід покликаний тим, що вони повинні адекватно реагувати на дію різних чинників зовнішнього чи внутрішнього походження, які формують як потенціал підприємства, так і можливості його повноцінного використання.
На мікрорівні можна вважати, що економічна безпека суб'єкта господарювання – це такий стан його потенціалу, який передбачає збалансований і безупинний розвиток та найбільш ефективне використання усіх видів наявних ресурсів та підприємницьких можливостей при своєчасному запобіганні можливим внутрішнім і зовнішнім негативним впливам чи загрозам. В режимі стійкого функціонування для забезпечення своєї економічної безпеки суб'єкт господарювання акцентує увагу на підтримку нормального ритму виробництва та збуту продукції; запобіганні можливих збитків; недопущенні несанкціонованого доступу до службової інформації та комп’ютерних баз даних, протидії конкуренції на ринку.
Економічна безпека – це універсальна категорія, що відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Зміст даного поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентоспроможність та економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту робітників.
Об’єктом дослідження є економічна безпека діяльності ВАТ «Мотор Січ».
Предметом дослідження є система умов, чинників та інструментів, що забезпечують економічну безпеку діяльності промислового підприємства.
Метою магістерської роботи є дослідити економічну безпеку промислового підприємства як один із основних засобів надійності роботи в сучасних умовах господарювання.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання:
- вивчення сутності, змісту та складових економічної безпеки підприємства;
- дослідження методик оцінки економічної безпеки підприємства;
- дослідження джерел інформації для оцінки економічної безпеки;
- вивчення державного регулювання діяльності підприємств у забезпеченні їх економічної безпеки;
- проведення оцінки рівня економічної безпеки підприємства;
- дослідження впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на стан безпеки суб’єкта господарювання;
- проведення оцінки промислових ризиків, що впливають на безпеку машинобудівного підприємства;
- наведення шляхів підвищення економічної захищеності промислового підприємства.
У роботі використано такі методи, як: аналіз, синтез, вибіркове спостереження, узагальнення, метод угруповань, метод експертних оцінок.
Проблема забезпечення економічної безпеки порівняно нова для вітчизняної економічної думки. На сьогодні вона здебільшого розглядалась закордонними спеціалістами.
Питанням забезпечення економічної безпеки присвятили свої роботи А. В. Колосов, Л. Абалкін, А. Архіпов, М. А. Брендіков, О. І. Барановський, А. А. Драга, В. Забродський, Н. Капустин, Т. Сухорукова, А. Крисін, О. М. Ляшенко, В. П Пономарьов, О. А. Полушкин, Г. В. Козаченко, В. І. Мунтіян, Є. А. Олєйніков, О. А. Грунін, В. Л. Шульц та інші.
Зусиллями багатьох учених розроблено економічні, правові та інституційні засади гарантування економічної безпеки підприємства, окреслено головні принципи та напрямки вдосконалення системи управління економічною безпекою підприємства в ринковій та перехідній економіках, розвинуто теорію фінансової стійкості підприємств в умовах глобалізації та інноваційного типу економічного розвитку.
Заключение
Життєздатність підприємства чи організацій в економіці в значній мірі залежить від наявного рівня їх економічної безпеки. Тому перед всіма суб'єктами господарювання в нашій державі виникає необхідність внутрішньої самооцінки та прогнозування можливих змін в стані їх економічної безпеки. Такий підхід викликаний тим, що вони повинні адекватно реагувати на дію різних чинників зовнішнього чи внутрішнього походження, які формують як потенціал підприємства, так і можливості його повноцінного використання.
Незважаючи на важливість проблеми забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання в ринковій економіці, сьогодні в Україні не існує єдиної думки щодо змісту цього терміну. На мікрорівні можна вважати, що економічна безпека суб'єкта господарювання – це такий стан його потенціалу, який передбачає збалансований і безупинний розвиток та найбільш ефективне використання усіх видів наявних ресурсів та підприємницьких можливостей при своєчасному запобіганні можливим внутрішнім і зовнішнім негативним впливам чи загрозам.
В режимі стійкого функціонування для забезпечення своєї економічної безпеки суб'єкт господарювання акцентує увагу на підтримку нормального ритму виробництва та збуту продукції; запобіганні можливих збитків; недопущенні несанкціонованого доступу до службової інформації та комп'ютерних баз даних, протидії несумісній конкуренції на ринку. В кризові періоди свого розвитку найбільшу небезпеку для нього представляє руйнація наявного потенціалу (виробничого, кадрового, технічного та технологічного). Все це зумовлює необхідність побудови різних систем моніторингу та економічної оцінки на рівні суб'єктів господарювання, що знаходяться в різних фазах свого розвитку.
З усіх можливих загроз для економічної безпеки на мікрорівні - катастрофічних (природних або техногенних), інформаційних, конкурентних, організаційних, кримінальних особливу увагу слід зосередити на тих, що безпосередньо спрямовані на руйнування або ослаблення потенціалу підприємства екзогенних (зовнішніх) чинників. Основну увагу варто зосередити на чинниках, що можуть змінити зовнішнє середовище та забезпечать економічну безпеку не тільки конкретного підприємства, а й економіки регіону чи держави в цілому.
Виходячи з цього оцінка економічної безпеки суб'єкта господарювання, повинна забезпечити:
- характеристику зовнішніх та внутрішніх загроз, з якими може стикатись підприємство;
- визначення та моніторинг чинників, зміцнюючих або руйнуючих стійкість його соціально-економічної позиції на короткострокову і середньострокову перспективу;
- побудову системи показників, які дозволяють оцінити дію цих чинників на потенціал підприємства;
- побудову критеріїв та порогових значень найважливіших показників, які формують рівень економічної безпеки;
- розробку економічної політики, направленої на підвищення ступеня економічної безпеки.
В детермінантах динаміки розвитку обґрунтовано доцільність переходу від протистояння загрозам, які мають зовнішній стосовно суб’єкта забезпечення безпеки характер, до забезпечення динаміки розвитку, що визнає наявність органічних і притаманних системі внутрішніх загроз.
За такого трактування принципово видозмінюється і об’єкт забезпечення економічної безпеки, що зумовлює можливість для економічних агентів різних рівнів діяти відповідно до своїх базових інтересів і потреб, формуючи при цьому економічну безпеку держави.
Для підвищення рівня поточної ліквідності ВАТ «Мотор Січ» необхідно у 2010-2011 роках сприяти росту забезпеченості запасів власними оборотними коштами, для чого варто збільшувати власні оборотні кошти та знижувати рівень запасів.
Так як у другому розділі роботи було виявлено, що протягом 2007-2017 років кредиторська заборгованість ВАТ «Мотор Січ» перевищує дебіторську, а це є результатом негативних стосунків з деякими клієнтами підприємства, то підприємству слід налагоджувати стосунки з клієнтами на більш зручних для підприємства умовах, а також з новими перспективними клієнтами, які будуть вчасно погашати заборгованість перед ВАТ «Мотор Січ».
Підводячи підсумки, можна наголосити на комплексі наступних аспектів.
По-перше, проблема економічної безпеки підприємства має бути надзвичайно спорідненою та тісно пов’язаною із проблемою національної безпеки підприємництва. Тому лише системний підхід до вивчення категорій національної економічної безпеки та економічної безпеки підприємництва дозволяє визначати місце останньої у цій системі (у вигляді її складового елемента) та стає методологічною основою її вивчення.
По-друге, економічна безпека підприємства має ґрунтуватись на відповідній стратегії цього підприємства, що допоможе йому виділити вплив факторів на безпеку та при цьому створити функціонуючий механізм для протидії впливу чинників макро- і мікросередовища.
Литература
1. Конституція України (зі змінами від 15.10.2008 р.) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України № 1499 IV: станом на 17.02.2004. (зі змінами) / ВВР України. Оф. Вид. – К.: Парлам. Вид-во, 2004.
4. Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст. 351
5. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. (зі змінами та доповненнями від 13.05.2011.)
6. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60
7. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 391/3684
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене в Міністерстві юстиції України 10.10.2003 за № 1025/8346
10. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 176 с.
11. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, – 1999. – 542 с.
12. Економіка підприємств. Конспект лекцій. – 2001. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.readbookz.com/book/1/104.html
13. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник / М-во освіти і науки України; авт. кол.: Ортинський В.Л. та ін. – К.: Правова єдність, 2017. – 544 с.
14. Економічна політика: Навч. посібник. / Бєляєв О.О. (кер. кол. авт.), Бебело А.С., Диба М. І. та ін. – К.: КНЕУ, 2004. – 287 с.
15. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: Навч. посібник для вузів / М-во освіти і науки України, НУХТ. – К.: Центр. учб. л-ри, 2017. – 256 с.
16. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: Навч. посібник / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.
17. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
18. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності: Економіко-правовий аспект. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 432 с.
19. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
20. Лук’янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
21. Орлов П.І., Духов В.Є. Основи економічної безпеки фірми: Навчальний посібник. – Х.: ТОВ «Прометей-Прес», 2004. – 284 с.
22. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ТМЦ «Укоопосвіта», 2003 – 422 с.
23. Теория и практика управления персоналом: Учеб.-метод. пособие / Авт. – сост. Г.В. Щекин. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 280 с.
24. Алькема В.Г. Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства в умовах значної варіації параметрів замовлення // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2010, № 1(9). – С. 78-93
25. Амосов О.Ю. Напрями забезпечення ефективності кадрового менеджменту підприємства // Економічний простір, № 20/1, 2008. – С. 154-159
26. Ареф`єва О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О.В.Ареф`єва, Т.Б. Кузенко// Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 98-103.
27. Вихристюк О.С. Нормативно-правове забезпечення регулювання економічної безпеки підприємств // Наукові праці МАУП. – 2010. - № 2(25). – С. 231-236
28. Гринюк Н.А. Управління фінансовою безпекою підприємства в процесі його реструктуризації // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С. 19-24.
29. Довбня С.Б., Гічова Н.Ю. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства // Фінанси України, 2008. – № 4. – С. 88-97
30. Доценко І.О. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів загроз на рівень економічної безпеки підприємства // Вісник ЖДТУ, № 4 (54), 2010. – С. 227-230
31. Ісмаїлова Л. Л. Економічна безпека: сутність та основні її види // Формування ринкових відносин в Україні, 2010. - № 10 (113). - С. 126-129
32. Лащенко О.Ю. Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки підприємства. Назва з екрану. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2007-3/Laschenko_307.htm
33. Малюта Л. Економічна безпека підприємств в умовах становлення ринкових відносин // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 10. – С. 14-17.
34. Камишникова Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства // Актуальні проблеми економіки, № 11 (101), 2017. – С. 77-82
35. Капустін М. Про деякі проблеми економічної безпеки підприємництва. // Персонал – 2007. – № 6. Назва з екрану. Режим доступу:
http://www.personal.in.ua/article.php?ida=524.
36. Кириченко А.А., Конижай М.В. Економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування // Актуальні проблеми економіки, № 11 (101), 2017. – С. 83-99
37. Козак Л.С., Федорук Л.В. Теоретичне обґрунтування та оцінка рівня економічної безпеки підприємства в системі антикризового управління // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 2, T. 1. – С. 68-72
38. Круглий стіл на тему «Економічна безпека підприємництва в контексті заходів детінізації економіки». Назва з екрану. Режим доступу: http://niss.lviv.ua/conferences/44.htm.
39. Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія // Економіст. – 2007. – № 8. – С. 23-25.
40. Попович П. Економічна безпека підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України , методика аналізу // Вісник ТАНГ. – 2002. – № 2. – С.93-96.
41. Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 32-37.
42. Солодка О.В. Логістичний та операційний менеджмент: взаємозв’язок та субординація. – Національний університет «Львівська політехніка», 2008. – С. 242-249
43. Солодухін С. В. Удосконалення управління економічною безпекою промислового підприємства на базі ідентифікації загроз / С. В. Солодухін, І. О. Клопов // Запорізька державна інженерна академія, УДК 519.86
44. Судакова О.І. Економічна діагностика банкрутства підприємства: Електронний ресурс. Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/3._KAND_2007/Economics/17386.doc.htm
45. Судакова О.І. Основні проблеми економічної безпеки підприємства. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Назва з екрану. Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Economics/21233.doc.htm.
46. Третяк В. В., Гордієнко Т. М. Економічна безпека: сутність та умови формування // Економіка та держава. – 2010. – № 1.- С. 6-8.
47. Фокіна Н.П. Економічна безпека підприємства – найважливіша складова фінансової стійкості Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 8. – С. 111-114
48. Циглик І.І., Паневник Т.М. Економічна безпека підприємства в системі внутрішнього економічного механізму // Економіка. Фінанси. Право. 2004. - № 12. – С. 3-5
49. Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або Як перемогти зловживання персоналу // Персонал – 2006. - № 5. Назва з екрану. Режим доступу: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=291
50. Шульга І.П. Економічна безпека підприємства як економічна категорія // Академічний огляд, 2010. - № 2(33). – С. 37-42
51. Якубович З. Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства / З. Якубович // Галицький економічний вісник. – 2010. – 3 (28). – с. 107-112 (проблеми мікро та макроекономіки України)
52. Сайт ВАТ «Мотор Січ»: www.motorsich.com
53. Річний звіт ВАТ «Мотор Січ» за 2007 рік
54. Річний звіт ВАТ «Мотор Січ» за 2008 рік
55. Річний звіт ВАТ «Мотор Січ» за 2017 рік
56. Звіт емітента за 2008 рік від 23.04.2017р. по ВАТ «Мотор Січ»
Дополнительная информация
Дипломна робота написана за матеріалами ВАТ «Мотор Січ»
Другие работы этого направления
купить диплом в Долгопрудном

www.topobzor.info

http://steroid-pharm.com