Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   240 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Спадковий договір   (ID работы: 2640)

Направление: Право
Предмет: Гражданское право
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 40
Год защиты: 2010
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
РОЗДІЛ І. Виникнення та правова природа спадкового договору
1.1. Розвиток правового регулювання спадкового договору
1.2. Поняття спадкового договору
1.3. Правова природа спадкового договору
1.4. Здійснення контролю за виконанням умов
спадкового договору
РОЗДІЛ ІІ. Загальна характеристика спадкового договору
2.1. Мета, істотні умови, предмет спадкового договору
2.2. Форма спадкового договору
2.3. Сторони спадкового договору
2.4. Права й обов’язки сторін спадкового договору
2.5. Спадковий договір за участю подружжя
2.6. Припинення, розірвання спадкового договору та
визнання його недійсним
Висновок
Список використаних джерел
Введение
Актуальність теми дослідження. Становлення в Україні ринкових економічних відносин зумовлює необхідність кардинального реформування як цивільного законодавства в цілому, так і окремих його складових, зокрема договірних відносин.
Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) передбачає низку нових інститутів, раніше не відомих цивільному законодавству України, серед яких, зокрема, й інститут спадкового договору, навколо якого виникає багато проблем, пов’язаних із внутрішньою суперечністю норм, які регулюють даний інститут, та їх практичною реалізацією.
Багато дискусійних питань виникає, коли йдеться про місце спадкового договору в структурі ЦК України. Очевидно, що як і будь-який інший договір, спадковий договір, у випадку його укладення, передбачає виникнення певних зобов’язань між його сторонами. Законодавець визначив за доцільне включити спадковий договір до Книги шостої, що регламентує спадкові відносини, тим самим констатуючи його тісний зв’язок із спадкуванням. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність визначення правової природи спадкового договору, встановлення його специфічних ознак.
У цій роботі, присвяченій дослідженню інституту спадкового договору розглядалися питання правової характеристики спадкового договору як підстави виникнення договірних відносин, досліджувалося питання предмету спадкового
Заключение
аналіз дає підстави для таких висновків:
1. Конструкція спадкового договору, концептуально започаткована римським правом та остаточно сформована в новітні часи, застосовується більшістю іноземних законодавств сучасності в повному або обмеженому обсязі (в останньому випадку такий правочин допускається, як виняток, лише між подружжям).
2. За своїми ознаками спадковий договір є одностороннім, консенсуальним, безоплатним або оплатним, алеаторним, особистого характеру, довготривалим, з ускладненим порядком зміни і дострокового розірвання правочином з надання послуг під умову відчуження на користь набувача належного відчужувачеві майна на випадок його смерті.
3. Спадковий договір передбачає виникнення права власності на майно відчужувача виключно під умову настання випадкової обставини (відкладальної умови) — смерті сторони такого договору, що свідчить про його моделювання переважно на засадах договору ренти і доцільність його розуміння як зобов’язання періодичної боргової вимоги невизначеного і довготривалого характеру, обтяженого особистим розпорядженням відчужувача (як отримувача ренти), що передбачає виконання під передачу майна (рентного капіталу) відчужувача у власність набувача (як платника ренти) на випадок смерті відчужувача.
4. У спадковому договорі загальний обсяг дій на виконання особистого розпорядження відчужувача не обов’язково повинен бути чітко визначеним,
Литература
1. Апанасюк М. П. Договір ренти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Х., 2004. — С. 8.
2. Баранник Н. М., Синельник А. П. Наследство. Наследники. Наследование. — Х.: Эспада, 2004. — С. 108.
3. Белов В. А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. — С. 237.
4. Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — К., 1997. — С. 23-24.
5. Васильченко В. В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. — 2003. — № 7. — С. 137-140.
6. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 10. — С. 37.
7. Великанова С. Е. Наследственное право. — М.: Экзамен, 2004. — С. 10.
8. Германское право. Часть I. Гражданское уложение: Пер. с нем. — сер. Совр. гражд. и межд. частное право. — М.: Центр финанс.-экон. развития, 1996. — С. 413.
9. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Междунар. отношения, 1993. — С. 536.
10. Гражданское уложение Германии = Deutshes Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. Уложению; Пер. з нем.; Науч. редакторы — А. Л. Маковский [и др.]. — М.: Волтерс Клувер, 2004. — (Серия «Германские и евпропейские законы»; Кн. 1). — С. 548–549, 556, 559.
11. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / Под ред. и с предисл. В. А.
Другие работы этого направления
Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України
Підстави виникнення та припинення права власності юридичних осіб
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ НЕСПРОМОЖНОСТІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
ОБЩАЯ АВАРИЯ (цивилистические аспекты)
Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Цивільна дієздатність юр особи
Договори в цивільному праві
Етапи розвитку спадкового права України
СИСТЕМА КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Відмінні особливості наказного провадження
Командитні товариства як суб’єкти підприємницької діяльності
Майнові права інтелектуальної власності
Захист прав споживачів при купівлі-продажу товарів неналежної якості
Договір щодо оплатного надання медичних послуг
Правове регулювання правочинів за цивільним законодавством
Спадкування за заповітом
Давність у цивільних правовідносинах
ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
СПОСОБЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Цивільна справа і цивільний процес
Особливості організації правової роботи в органах державної виконавчої влади
Регулювання правовідносин в сфері охорони праці за законодавством України та ЄС. Характеристика та порівняння
Підстави, порядок, правові наслідки визнання фізичної особи померлою
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Порушення в суді цивільної справи
КОНОСАМЕНТ ЯК ЦІННИЙ ПАПІР
Договір найму (оренди) транспортного засобу
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ (Россия)
Процесуальне положення законного представника
Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні
Процедура лізингу та його переваги
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Докази і доказування в цивільному процесі
СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Договір страхування відповідальності
Договір купівлі-продажу
ПРИНЦИПИ УСНОСТІ, БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЯК УМОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ
Cпособи захисту цивільних прав і обов'язків
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОГОВІР ЕКСПЕДИРУВАННЯ
Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект)
Цивільне право як галузь права України
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Доступність правосуддя в цивільному процесі. Основні проблеми
https://topobzor.info

http://bestseller.reviews

adulttorrent.org/search/older4me