Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Кримiналiстика i кримiнальний процес в Українi   (ID работы: 2863)

Направление: Право
Предмет: Криминалистика
Тип работы: Магистерская работа
Число страниц: 107
Год защиты: 2011
ВУЗ: Киевский Национальный Университет им. Шевченко (КНУ им. Шевченко)
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
1.1 Історичний аспект зародження і становлення спеціальних знань у практиці розслідування злочинів
1.2 Етапи розвитку криміналістики та кримінального процесу в України
1.3 Сучасний стан криміналістики в Україні
РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЯК НАУКИ
2.1 Поняття, предмет і завдання криміналістики
2.2 Взаємозв’язок криміналітики та кримніального процесу
2.3 Актуальні питання застосування спеціальних знань в процесі розкриття і розслідування злочинів
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ
3.1 Організаційні аспекти вдосконалення криміналістики в Україні
3.2 Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення в галузі криміналістики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Введение
Актуальність теми. Сучасний рівень науки криміналістики і науково-технічний потенціал природничих і технічних наук дозволяють практичним органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розслідувати дуже складні злочини і тим самім сприяють розв’язанню однієї із головних задач зміцнення законності та правопорядку в Україні.
Використання науки і техніки в розкритті та розслідуванні злочинів - проблема, яка була і лишається однією із ключових упродовж усієї протидії суспільства такому соціальному явищу, як злочинність. Ця проблема помітно актуалізувалась в умовах науково-технічного прогресу, досягненнями якого рівною мірою користуються люди, які прагнуть до шляхетних, суспільно значущих цілей, та такі, що переслідують злочинні інтереси. Особливу гостроту вона одержує на «переломних» етапах розвитку суспільства, в умовах кризових суспільно-економічних ситуацій, формування нових соціально-економічних відносин. Саме такий період своєї історії переживає Україна.
В контексті зазначеного слід вважати винятково важливим вивчення закономірностей інтеграції досягнень науки та техніки в криміналістичну теорію, слідчу, експертну і судову практику, наукове пізнання самої системи, механізму формування засобів та методів розкриття і розслідування злочинів.
Теоретична основа дослідження. Зазначені проблеми і раніше не були обійдені увагою криміналістів. Зокрема, вони одержали висвітлення з позиції методології даної науки у працях вчених України: Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Т.В. Варфоломеєвої, В.І. Галагана, В.Г. Гончаренка, В.А. Журавля, А.В. Іщенка, Н.С. Карпова, І.І. Котюка, Н.І. Клименко, В.О. Коновалової, В.С. Кузьмічова, В.К. Лисиченка, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, Г.А. Матусовського, О.Р. Михайленка, В.Т. Нора, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, В.В. Тищенка, І.Я. Фрідмана, В.Ю. Шепітька та інших.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є висвітлення сутності, сучасного стану інтеграційних процесів у криміналістиці та визначення шляхів оптимізації інтеграції досягнень науки і техніки у криміналістику.
Для досягнення цієї мети була визначена низка завдань, серед яких основними були такі:
- дослідити історичні умови формування криміналістики;
- виокремити та проаналізувати сучасні наукові погляди на завдання науки криміналістики;
- дослідити сучасні наукові погляди щодо визначення системи криміналістики з точки зору функціонування різних наукових шкіл;
- визначити особливості криміналістики як юридичної науки;
- дослідити місце та зв’язок криміналістики з юридичними науками;
- виокремити проблеми наукового визначення криміналістики в системі юридичних наук;
- дослідити актуальні питання сучасного розвитку криміналістики в системі юридичних наук.
Об’єктом дослідження є процес інтеграції досягнень науково-технічного прогресу в криміналістиці.
Предметом дослідження є взаємозв’язок криміналітики та кримінального процесу.
Методи дослідження дипломної роботи. Методологічною основою є система загальнонаукових та спеціальних методів, які застосовуються в юридичній науці. Зокрема, використовувалися методи: діахронічний (динаміка історичного розвитку інтеграції науки і техніки), порівняльно-історичний (порівняння архаїчних та сучасних значень термінів), порівняльно-правовий (порівняння термінів і дефініцій вітчизняного законодавства та законодавства інших країн), системно-структурний. В процесі теоретичних та практичних досліджень застосовувались як загальні, так і спеціальні методи наукового пізнання.
Правовою основою дослідження є Конституція України, Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, кримінально-процесуальне законодавство України, відомчі накази, інструкції, розпорядження МВС України.
Структура роботи. У відповідності до мети, завдань і предмету дослідження структура магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Заключение
Проведене в дипломній роботі дослідження надало можливості встановити наступне:
В умовах формування та становлення нових соціально-економічних відносин, структур законодавчої та виконавчої влади постають завдання створення правових засад зміцнення законності й удосконалення правоохоронної діяльності. У межах юридичних наук мають бути створені правові засади державності й законності правозастосовної діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, громадських формувань і державних структур України.
Криміналістика забезпечує правоохоронні органи ефективними методами й засобами розкриття злочинів, що сприяють реалізації принципу невідворотності покарання, об’єктивному застосуванню кримінального закону та профілактичному впливу. Сучасний рівень розвитку криміналістики та науково-технічний потенціал природничих і технічних наук дають змогу органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розслідувати складні злочини, сприяючи розв’язанню одного з основних завдань - зміцнення законності та правопорядку в Україні.
Предметом криміналістики є закономірності судового дослідження, що вивчаються з метою встановлення істини у кримінальному судочинстві.
Традиційна криміналістики об’єднує чотири розділи: методологію криміналістики; криміналістичну техніку; криміналістичну тактику; методику розслідування окремих видів злочинів.
Юридична суть криміналістики зумовлена її загальними й окремими завданнями, предметом дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових рекомендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв’язкам з науками кримінально-правового циклу.
Криміналістика розробляє методи й засоби здобування інформації з матеріальних та ідеальних джерел. Для цього застосовуються знання з природознавчих і технічних наук - фізики, хімії, біології, анатомії, фізіології, психології, судової медицини та ін.
Зв’язок криміналістики з кримінологією полягає в тому, що їх спільним завданням є профілактика злочинів. Дані кримінології використовують для криміналістичної характеристики злочинів, а прийоми збирання профілактичної інформації застосовують у кримінології.
Криміналістика тісно пов’язана також з оперативно-розшуковою діяльністю. Цей зв’язок виражений насамперед у прийомах, що використовуються, засобах виявлення та збирання джерел доказової інформації, виявлення ознак злочину. Проте оперативно-розшукова діяльність вирізняється мобільністю, негласністю застосування технічних засобів і тактичних прийомів, унаслідок чого збирають тільки орієнтовну інформацію, а не доказову. Для того щоб орієнтовна інформація набула статусу доказової, її потрібно доказати процесуальними засобами. Під час виконання слідчих дій застосовують багато оперативних технічних засобів.
Наявність та достатній рівень правових та спеціальних криміналістичних знань у суддів надає їм змогу більш ефективно, в тактичному плані, будувати судове засідання, провадити окремі слідчі дії та оцінювати зібрані на досудовому слідстві докази. Тактичні рекомендації щодо провадження слідчих дій та методичні рекомендації по розслідуванню окремих видів злочинів використовуються суддями з урахуванням незалежності від висновків та оцінки доказів, отриманих на досудових стадіях.
Криміналістичні знання сприяють підвищенню якості здійснення судочинства та винесенню законних, обґрунтованих та справедливих вироків, є невід’ємною частиною фахової підготовки суддів та обов’язковим елементом їх кваліфікаційної характеристики. Наявність позитивного законодавчого та наукового підґрунтя ще не забезпечує відповідного високого рівня доказування безпосередньо у практиці судів при розгляді кримінальних справ тому потребує забезпечення з боку науки криміналістики.
Криміналістичне забезпечення доказування на судовому слідстві має самостійний характер та визначає можливість і потребу використання судом у необхідних випадках технічних засобів та методів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій з розслідування, незалежно від того, чи використовувались вони при провадженні досудового слідства. Криміналістичним забезпеченням процесу доказування при провадженні судового слідства є діяльність по створенню належних умов для отримання і сприйняття суддями криміналістичних знань і придбання відповідних вмінь та навичок по застосуванню у процесі доказування криміналістичних засобів, методів і прийомів з метою всебічного, повного та об’єктивного розгляду справ у суді.
Криміналістичні знання, криміналістична освіта та криміналістична техніка є підґрунтям та основою системи криміналістичного забезпечення доказування на судовому слідстві. Освоєння криміналістикою сучасних досягнень інших наук і їх впровадження в практику боротьби зі злочинністю об’єктивно визначає необхідність удосконалення організації даного процесу. Система такої організації обов’язково повинна відповідати рівню розвитку науки і техніки, новим соціально-економічним відносинам, що у даний час складаються в країнах СНД. Для цього варто негайно провести комплексний аналіз і оцінку науково-технічної ситуації, визначити пріоритетність наукових розробок і забезпечити їх проведення - у першу чергу, спрямованих на вирішення головних, ключових проблем криміналістики.
Удосконалення організації відомчих наукових досліджень в області криміналістики важко собі уявити у відриві від загальної науково-технічної політики держави, від заходів, що починають здійснюватися в даний час, щодо реформування соціально-економічних відносин, системи кримінального судочинства. В кінцевому підсумку цим будуть визначатися відповіді на питання, з урахуванням предмета нашого дослідженням: а) що робити - які конкретно криміналістичні методи і засоби, яку техніку розкриття і розслідування злочинів? б) як робити - як організувати наукові розробки цієї техніки, її випереджальний розвиток і широке використання в боротьбі зі злочинністю?
Реалізація загальної тези «наука повинна організовуватися науково» припускає цільовий аналіз науково-технічної ситуації, визначення на цій основі системи пріоритетів наукових розробок, виділення в ній головних, ключових проблем, тобто тих, які мають визначальне значення в цілому для розвитку криміналістичних засобів і методів підвищення ефективності їх використання в розкритті і розслідуванні злочинів. При цьому комплексні, міждисциплінарні проблеми більш успішно могли б розроблятися на основі договірних відносин замовників і виконавців, за умови програмно-цільової організації діяльності останніх. Це особливо важливо в аспекті завдань комп’ютеризації діяльності органів слідства і дізнання, створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем техніко-криміналістичного призначення.
Очевидна пряма залежність активності і результативності процесу інтеграції досягнень природничих і технічних наук у криміналістику від досконалості кримінально-процесуальної регламентації використання науково-технічних засобів і методів у процесі розкриття і розслідування злочинів. Сформована в інших умовах, але поки діюча, багато в чому непослідовна, не позбавлена протиріч система такої регламентації явно не відповідає ні сучасному стану злочинності й умовам боротьби з нею, ні сучасному рівню розвитку науки і техніки, вона стала гальмом на шляху науково-технічного прогресу в криміналістиці.
Всі спроби удосконалювати окремі положення кримінально-процесуального законодавства по розглянутих питаннях у рамках існуючої системи не дають і не можуть дати бажаного результату. Необхідний принципово новий концептуальний підхід до вирішення даної проблеми, зрозуміло, в контексті реформ кримінального і, кримінально-процесуального законодавства, зокрема, варто було б розширити процесуальні форми використання науково-технічних засобів і методів у розкритті злочинів, переглянути порядок правової оцінки отриманих при цьому результатів (з урахуванням процесуальних форм розслідування злочинів), визначити загальні принципи допустимості застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі, ввести інститут «незалежних» експертів, який би забезпечував тим самим можливість їх змагальності в суді.
Литература
1. Абрамова В. Поняття помилки судового експерта // Вісник Академії правових наук України. - Харків: АПрН України, 2002. - 3 (30). - С. 172-178.
2. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин (ред.). - М. : Норма, 1999. - с. 25.
3. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы научных методов судебной экспертизы. - М.: Изд-во Академии МВД РФ, 1994. - 123 с.
4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. - М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.
5. Андреев И.С. Грамович Г.И. Криминалистика: учебное пособие. - Минск, 1997. - с.18
6. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - М.: Экзамен, 2001. - 288 с.
7. Басай В.Д. Криміналістична одорологія (теоретичні, правові і методичні основи): Монографія. - Івано-Франківськ: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2003. - 502 с.
8. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики. - К., 1999. – с. 4.
9. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). - К.: б/и, 2002. - 268 с.
10. Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. - М.: Научное изд-во БРЭ, 1993. - С. 109.
11. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. - М.: Юрид. лит., 1987. – С. 33.
12. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - М.: РИО Академии МВД СССР, 1978. - Т.2. - С. 44.
13. Белкин Р.С. О природе криминалистической науки // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. Труды Академии МВД РФ: Сб.тр. - М.: Изд-во Академии МВД РФ, 1996. - 5-13 с.
14. Белкин Р.С. Общая история криминалистики в условиях научно-технического прогресса // Советское государство и право. - 1977. - № 5. - С. 98-106.
15. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов.,1986.- с.11.
16. Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. - М.: Научное изд-во БРЭ, 1993. - 111 с.
17. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА- ИНФРА М), 2001. - 240 с.
18. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид.лит., 1988. - 302 с.
19. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: Мегатрон ХХІ, 2000. - 2-е изд.доп. - 334 с.
20. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - Т. 1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. - 408 с.
21. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - Т. 2: Частные криминалистические теории. - М.: Юристъ, 1997. - 464 с.
22. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - 480 с.
23. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие. - 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.
24. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. - Луганск: Луганский институт внутренних дел МВД Украины, 2000. - 137 с.
25. Біленчук П.Д. та ін. Криміналістика: Підручник для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтевський М.В., Тимошенко П.Ю. За ред. акад. П.Д. Біленчука. - К.: Атіка, 1998. - с.21
26. Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І., Береський Я.О., Горбачевський В.Я. Криміналістика: Підруч. / П.Д. Біленчук (ред.). - 2. вид. - К.: Атіка, 2001. - с. 21-22.
27. Бірюков В.В. Використання комп’ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування: Автореф. дис… канд. юрид.наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 2001. - 20 с.
28. Бурков И.В., Мурзиков А.В. Заключение эксперта как вид доказательств. - Владимир: Транзит-Икс, 2001. - 150 с.
29. Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 40.
30. Варфоломеева Т.В., Гончаренко В.И. Средства и методы кибернетики в деятельности адвокатуры // Проблемы правоведения: Республиканский междувед.науч.сб. - К.: Вища шк., 1985. - Вып. 46. - С. 108-115.
31. Васильев А.Н. Введение в курс советской криминалистики: Лекция. - М.: Изд-во МГУ, 1962. - С. 6.
32. Васильев А.Н. Проблемы советской криминалистики // Соц. законность. - 1973. - № 3. - 24-27 с.
33. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. Общая и частные теории. – М.: изд-во МГУ, 1984.– С. 4.
34. Винберг А.И. Криминалистика. Раздел 1. Введение в науку. Учеб. пособие. Под ред. Д-ра юрид. наук Р.С.Белкина. – М., Высш. Школа МВД РСФСР, 1962. – С. 10.
35. Винберг А.И. О научных основах криминалистической тактики // Правоведение. - 1965. - № 3. - С. 78-83.
36. Винберг А.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1985. - 65 с.
37. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. - М.: Госюриздат, 1956. - 220 с.
38. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф. 2000. – С. 90.
39. Выдря М.М. Участники судебного разбирательства и гарантии их прав. – Краснодар: Изд-во КубанГУ, 1979. – С. 18.
40. Герасимов В.Н. Применение средств и методов криминалистической инфракрасной техники в расследовании преступлений.: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. (12.00.09.) – М., 1975. – С. 4.
41. Гончаренко В.Г. Научно-технические средства в следственной практике. - К.: Вища школа. Изд-во при КГУ, 1984. - С. 17.
42. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве: (методологические вопросы). – Киев: Вища школа. Изд-во при Киевск. ун-те, 1980. – С. 97.
43. Гора І.В., Колеснік В.А. Криміналістика: Посібник для підготовки до іспитів. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2003. - с. 12-13.
44. Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А. Криміналістика: Посібник. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. - 232 с.
45. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика: Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2005. - Ч. 1: Криміналістична техніка. - 320 с.
46. Гурак Р.В. Інтеграція у судовій експертизі // Право України. - 2003. - № 11. - С. 56-59.
47. Гурак Р.В. Комп’ютеризація у судовій експертизі // Вісник прокуратури. - 2003. - №4. - С. 123-125.
48. Гурак Р.В. Проблеми інтеграції наукових криміналістичних знань в сучасних умовах // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. - К.: НАВСУ, 2001. - Ч.1. - С. 240-242.
49. Гурак Р.В. Проблеми криміналістики як основа формування криміналістичної теорії // Право України. - 2001. - №6. - С. 96-98.
50. Гурак Р.В. Розвиток криміналістики і удосконалення кримінально-процесуального законодавства // Актуальні проблеми сучасної криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Сімферополь: Доля, 2002. - Ч.1. - С. 48-54.
51. Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: практика, досвід, проблеми. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2002. - Вип. 1. - 30 с.
52. Игнатов С.В. Измерители психологического стресса: возможно ли их применение у нас? // Сборник МВД СССР. - 1990. - № 1. - С. 41-42.
53. Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003. - 302 с.
54. Ієрусалимов І.О., Чучукало О.І. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування на судових стадіях кримінального процесу України // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип.. 2 : Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. – Харьків: Право, 2002. – С.110-111.
55. Ієрусалимов І.О. Інформаційне забезпечення використання науково-технічних досягнень у розслідуванні злочинів: Автореф. дис… канд. юрид.наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 1998. - 16 с.
56. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістики: Монографія. - К.: НВТ «Правник» - НАВСУ, 1997. - 98 с.
57. Іщенко А.В. Періодізація використання спеціальних знань у юридичній практиці на ранніх етапах слов’янської державності // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 58-64.
58. Іщенко А.В., Карпов Н.С., Кондратьєв Я.Ю. Наукове забезпечення протидії злочинності. - К.: Вид. центр «Просвіта», 2002. - 223 с.
59. Каминский М.К., Грабовский В.Д. Теория криминалистической идентификации / МВД СССР; Горьк. высш. школа. – Горький, 1986. – С. 17.
60. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика: Статьи и выступления - М.: Наука, 1987. - С. 156.
61. Клименко Н.И. Природа и структура криминалистического знания // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1991. – Вып.43. – С.17-18.
62. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. – Х.: Харьк.юрид.ин-т, 1985. – с.4-5
63. Колмаков В.П. Введение в курс науки советской криминалистики. – Одесса: Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Юрид. фак., 1973. – С. 21.
64. Колмаков В.П. За единство развития криминалистической техники и методики расследования преступлений // Соц. законность. - 1948. - № 7. - С. 52-53.
65. Коломацкий В.Г. Система криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений: Труды Академии. – М.; Изд-во МВД России, 1996. – С.14-19.
66. Комарков В.С. Тактика допроса: Учебное пособие / В.С.Комарков; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1975. – 66 с.
67. Кони А.Ф. Соч. в 8-ми т. [Под общ. Ред В.Г.Базанова и др. Вступит. Статья С.Волка, М.Выдри и А.Муратова]. – М.: Юрид. лит., 1966.
68. Коновалова В.Е. Версия: Концепция и функции в судопроизводстве. – Харьков: Консул, 2000. – 175 с.
69. Коновалова В.Е. К вопросу о взаимосвязи криминалистики с уголовно-процессуальным правом / Материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава Харьковского юридического института. – Харьков, 1986. – С.165.
70. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции. Учебное пособие. – Харьков: „Гриф”, 1997. – 256 с.
71. Концепція розвитку єдиної системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ до 2000 року. Стан та перспективи. – К.: МВС України, 1996. – 40 с.
72. Копьева А.Н. Доказывание по уголовным делам в вышестоящем суде. – Иркутск: изд.во Иркутского ун-та, 1990. – 192 с.
73. Кореневский Ю.В. Криминалистика и судебное следствие // Советское государство и право. – 1987. – № 4. – С.57-58.
74. Корухов Ю.Г. Правовые основы применения научно-технических средств при расследовании преступлений / Лекция для студентов ВЮЗИ – М.: Госюриздат, 1974. – 29 с.
75. Костицкий М.В. Информационное обеспечение профилактики преступлений: Автореф. Дисс. … канд. юрид. наук. (12.00.08) / Львовский гос. ун-т. – М., 1978 . – 17 с.
76. Костицький М.В. Управлінню в органах внутрішніх справ належне наукове забезпечення // Право України. – 1996. – № 6. – С.93-95.
77. Котюк И.И. Криминалистическая идентификация как средство познания и доказывания в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Киевский гос. ун-т. - К., 1989. - 16 с.
78. Котюк І.І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. - 208 с.
79. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Норма–Н, 1994. – с.11
80. Криминалистика / Под ред.Р.С.Белкина, В.Г.Колмацкого, И.М.Лузина., М.: Юрид.лит, 1995. - с.88-89
81. Криминалистика/Под ред. Н.П.Яблокова.М.БЕК,1995.- с.44
82. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - Х.: Право, 1998. - 376 с.
83. Криміналістика: Підручник / Біленчук П.Д., Клименко Н.І., Перкін В.І. та ін. / За ред. П.Д. Біленчука. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: АТІКА, 2001. - 544 с.
84. Криміналістика: Підручник / Біленчук П.Д., Салтевський М.В., Старушкевич А.В. та ін. / За ред. П.Д. Біленчука. - К.: Українська правнича фундація, Видавництво «ПРАВО», 1997. - 253 с.
85. Криміналістика: Підручник / Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. - Х.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 682 с.
86. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційний текст. - К.: Видавничий дім ІнЮре, 2003. - 412 с.
87. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. - Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. - С. 67 – 70.
88. Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений. - СПб.: б/и, 1909. - Ч. І.: Дактилоскопия. - 62 с.
89. Леви А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве. – М., 1978. – С. 25.
90. Лузгин И.М. Взаимосвязь курса криминалистики с курсами теории уголовного процесса, теории ОРД, криминологии (проблемы и пути их решения) // Проблемы криминалистики и криминалистической подготовки кадров органов внутренних дел в условиях реформы: Сб.тр. - Калининград: б/и, 1992. - С. 9-10.
91. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 67.
92. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. - Харьков: Выща школа, 1976. - 113 с.
93. Матусовський Г.А. Криминалистика в системе юридических наук и ее теленаучные связи: Автореф. дисс... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Всесоюз.ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. - М., 1980. - 31 с.
94. Митричев В.С. Научные основы и общие положения криминалистических идентификационных исследований физическими и химическими методами: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук / Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупр. преступности. - М., 1971 р. - 30с.
95. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - 18 изд. - М.: Рус.яз., 1987. - С. 339.
96. Основы науковедения / Под ред. Н. Стефанова. - М.: Наука, 1985. - С. 77.
97. Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування при розслідуванні злочинів: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. - 95 с.
98. Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. К: Українська академія внутрішніх справ, 2003. - с.110.
99. Салтевский М.В. Криминалистика. Часть 1. – Х.: 1999. – с.44
100. Салтевский М.В. Проблемы совершенствования процессуальной регламентации применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1991. – Вып. 43. – С.27-32.
101. Салтевский М.В. Современные проблемы собирания доказательственной информации техническими средствами // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии: Сб.науч.тр. - К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1983. - С. 3-14.
102. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 588 с.
103. Салтевський М.В. Тактична операція і тактична комбінація // Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник. У 2 ч. - Х.: Консум, 2001. - Ч. 2. - С. 78-84.
104. Скригонюк М.І. Криміналістика: Подручник. – К.: Атака, 2005. – с. 9-10.
105. Смирнов М.И. Становление и перспективы развития дактилоскопического метода криминалистического учета. - М.: МГУ, 1982. - С. 65 – 72.
106. Советская криминалистика. Теоретические проблемы / Учебник для юрид. ин-тов и фак. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 120.
107. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: Навчальний посібник. - К.: НВТ «Правник» - НАВСУ, 1997. - 42 с.
108. Старушкевич А.В. Криміналістичне профілювання: наукове обгрунтування та проблеми використання у розслідуванні злочинів // Право України. - 2004. - № 8. - С. 64-68.
109. Старушкевич А.В. Проблема загального та окремих методів розслідування злочинів у криміналістиці // Право України. - 2004. - № 5. - С. 105-109.
110. Строгович М.С. Предмет криминалистики и ее соотношение с уголовным процессом // Труды ВЮАКА. - Ашхабад: ВЮАКА, 1942. - Вып. 2. - 3-12 с.
111. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 703 с.
112. Строгович М.С., Пантелеев И.Ф. Укрепление законности в уголовном судопроизводстве // Советское государство и право. - 1978. - № 6. - С. 71.
113. Тарасов-Родионов П. Советская криминалистика // Соц. законность. - 1951. - № 7. - С. 6-15.
114. Торвальд Ю. Следы в пыли. Развитие судебной химии и биологии. - М.: Юрид.лит., 1982. - С. 11.
115. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений: Практическое руководство для судебных деятелей. - М: Изд. юрид. кн. склада «Право», 1915. - 334 с.
116. Хефлинг Г. Шерлок Холмс в наши дни. - М.: Юрид.лит., 1991. - С. 45 – 48.
117. Чучукало О.І. 1. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному судочинстві: актуальні проблеми // Право України. – 2002. – №10. – С.53-55.
118. Шебанов А.Ф. Система светского социалистического права. - М.: МГУ, 1961. - С. 41.
119. Шепитько В.Ю., Цымбал М.Л. Развитие судебно-экспертной деятельности в Украине: проблемы и перспективы // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: Зб.матер.конф.. - Харків: Право, 2002. - С. 18-19.
120. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. В.Я. Тація. - Харків: «Право», 2001. - 560 с.
121. Шиканов В.И. Научно-техническая революция и некоторые проблемы борьбы с правонарушениями в СССР // Проблемы советского государства и права. – Иркутск: Изд. Иркутского гос. ун-та, 1973. – №6. – 232 с.
122. Эйсман А.А. Криминалистика в системе юридических и естественных наук // Сборник научных работ. - Вильнюс: Гос. изд-во полит. и науч. лит., 1963. - Вып. 1. - С. 23-39.
123. Эксархопуло А.А. Криминалистическая теория: формирование и перспективы развития в условиях НТР.: Автореф. ... Дисс. док-ра юрид. наук/ (12.00.09.). – СПб., 1993. – С. 25.
124. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. - СПб.: Изд-во Санкт- Петербургского университета, 1992. - 116 с.
125. Эксархопуло А.А. Криминалистическая теория: формирование и перспективы развития в условиях НТР: Автореф.дис. … д-ра юрид.наук: 12.00.09 / Ленинград.гос.ун-т. - СПб, 1993. - 33 с.
126. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. - СПб.: Изд-во Санкт- Петербургского университета, 1992. - 116 с.
127. Явич Л.С. Общая теория права. - Л.: ЛГУ, 1976. - 287 с.
Другие работы этого направления
Криміналістичні особливості розкриття та розслідування тероризму
Особливості розслідування злочинів у сфері службової діяльності
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МЕТОДИЦІ РОЗ-СЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
Тактичний прийом, як засіб подолання протидії розслідуванню злочинів
Поняття та предмет кримінології
Криміналістичне моделювання у теорії і практиці розслідування
Місце криміналістики в системі наукових знань
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Роль криміналістичної техніки у розкритті та розслідуванні злочинів
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
Тактичні та психологічні особливості роботи слідчого
Криміналістична характеристика злочинів, пов`язаних із заняттям проституцією
ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Функції і завдання криміналістики (теоретико-прикладний аспект
ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ВТРАЧЕНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Криміналістична характеристика контрабанди
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Криміналістика контрольна
Фототаблиця (до протоколу огляду місця події)
ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Криміналістика
1. Криміналістична ідентифікація: наукові основи, поняття і принципи 2. Тактика проведення очної ставки та фіксація її результатів
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
ФОРМИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ І ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Кримінально-правова характкристика комп'ютерних злочинів
Історія розвитку криміналістики
Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ШВИДКОГО І ПОВНОГО РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Розслідування злочинів, пов`язаних із заняттям проституцією
1. Поняття та значення криміналістики в системі нормативних наук 2. Поняття огляду місця подій та його значення в розслідуванні злочину
Тактика допиту підозрюваного в різних ситуаціях
Система методів і засобів криміналістики
Соціальні і біологічні концепції вивчення особистості злочинця
Криміналістична характеристика вбивства на замовлення
Особливості способів незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України
ПЕРЕБУДОВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ:ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА
1.Приватні наукові криміналістичні методи. 2.Тактика пред"явлення для впізнання живих осіб,трупів,предметів і тварин
Експертиза холодної зброї
Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України)
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПІДПАЛИ З МЕТОЮ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Віктимологічна профілактика
Встановлення групової належності і встановлення тотожності
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР
Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах
Поняття і загальна характеристикаположень досудового слідства
Контрольна криміналістика
ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ З ПРОТОКОЛЬНОЮ ФОРМОЮ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ
обращайтесь etalon.com.ua

на сайте chemtest.com.ua

www.steroid-pharm.com/clenbuterol.html