Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   200 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Особливості методики організації індивідуальної роботи на уроках природознавства в початкових класах   (ID работы: 2867)

Направление: Методики преподавания предметов
Предмет: Методика преподавания природоведения в начальных классах
Тип работы: Дипломная работа
Число страниц: 92
Год защиты: 2011
ВУЗ: Криворожский государственный педагогический университет
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
1.1 Індивідуальна робота як дидактична категорія
1.2 Питання організації індивідуальної роботи в педагогічній теорії
1.3 Стан проблеми організації індивідуальної роботи у масовому педагогічному досвіді
1.4 Врахування психологічних особливостей молодших школярів у процесі організації індивідуальної роботи
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
2.1 Дидактичні умови організації індивідуальної роботи з молодшими школярами з природознавства
2.2 Методика експериментального дослідження
2.3 Аналіз результатів дослідження
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Введение
Актуальність теми. Індивідуалізація останнім часом стає все більш актуальною із-за прагнення сучасного молодого покоління отримувати якісно інший освітній матеріал. Тісна взаємодія викладача і учня дозволяє значно підвищити рівень знання останнього, а з боку вчителя підняти свій кваліфікаційний рівень, безпосередньо вивчаючи різні індивідуальні і психологічні особливості свого підопічного виявляючи сильні і слабкі сторони особи і відповідним чином, знаючи ці особливості і специфічні якості виховуваного, вибирати методи прийоми і засоби педагогічної дії.
Для виховання всесторонньо розвиненої особи організатор виховного процесу зобов'язаний знати особливості специфічні якості виховуваних і з їх обліком вибирати методи, прийоми і засоби педагогічної дії.
Вивчення індивідуальних особливостей і проблеми їх обліку в процесі утворення не є відкриттям педагогіки сьогоднішнього дня. Коріння її йдуть в глибоке минуле. І, мабуть, найідеальніший варіант обліку індивідуальних особливостей існував при перебуванні індивідуального навчання, домашнього виховання. В цей час педагог, працюючи з дуже невеликою кількістю учнів, міг будувати процес навчання, направлений на розвиток конкретних якостей особи, вироблення у неї визначених умінь і навиків. З розповсюдженням масового навчання (при роботі з десятками учнів) врахувати особливості кожного стало практично неможливо. Викладач був поставлений в складну ситуацію, коли, працюючи з великими групами учнів, він повинен був добиватися високого рівня навчання кожного учня.
Безперечно, що в реальному процесі навчання знання засвоюються індивідуально кожним учнем. Проте процес засвоєння знань може бути однаковий, співпадати у дітей даної групи, класу. Можна виявити загальне в індивідуальному розвитку дітей в процесі навчання. Загальне може характеризувати рівень розвитку дітей, схожість в мотивах діяльності і поведінці. Зазвичай таким загальним рівнем володіють діти однакового віку. Тому знання загальних психологічних особливостей дітей даної групи даного віку забезпечує в навчанні можливість розуміння учбового матеріалу кожним учнем.
Початок теоретичного рівня розробки індивідуального підходу до учнів у навчанні пов'язаний із великим педагогом, одним з основоположників педагогічної науки і рідної школи, К.Д. Ушинським. Я.А. Коменський дав уперше обґрунтування загальнокласній роботі на уроці в поєднанні з індивідуальною. Значний внесок у розробку питань розвитку особистості, урахування закономірностей розвитку дитини, індивідуального підходу в навчанні й вихованні внесли такі педагоги, як В.Г. Бєлінській, М.Г. Чернишевський, М.О. Добролюбов, Х.Д. Алчевська, П.Д. Юркевич, М.Л. Толстой, М.Ф. Бунаков, В.П. Бехтеров. Прогресивні педагоги минулого індивідуальний підхід розглядають його як засіб просування кожного учня до нових рівнів розвитку.
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема використання засобів індивідуального підходу для ефективності педагогічної роботи з учнями. Тому вивчення ефективності індивідуального підходу до учнів є важливим напрямом педагогічного дослідження.
Індивідуальний підхід це не разовий захід. Він повинен пронизувати всю систему дії на дитину, і саме тому це загальний принцип виховання. Разом з тим в різних сферах виховання й навчання цей підхід виявляється в різній мірі. Індивідуальний підхід націлений у першу чергу на зміцнення позитивних якостей і усунення недоліків. При умінні й своєчасному втручанні можна уникнути небажаного, болісного процесу перевиховання.
За допомогою індивідуального підходу можна знайти «ключ» до кожної дитини. Індивідуальний підхід – один з головних принципів педагогіки. Сама проблема індивідуального підходу носить творчий характер, але існують основні моменти при здійсненні диференційованого підходу до дітей.

Отже, постає необхідність вивчення дидактично-методичних особливостей системи індивідуального навчання з метою забезпечення всебічного розвитку дітей та ефективності навчання.
Враховуючи вище сказане тема дипломної роботи «Форми організації навчання природознавства в початковій школі» є досить актуальною.
Предмет дослідження — Особливості методики організації індивідуальної роботи на уроках природознавства в початкових класах.
Об’єкт дослідження — методика організації індивідуальної роботи на уроках природознавства.
Мета дослідження: вивчення ефективності індивідуальної роботи на уроках природознавства та впровадження їх використання в практику роботи початкової школи.
Гіпотеза дослідження — процес оволодіння молодшими школярами природничими знаннями, формування умінь і навичок відбуватиметься ефективніше за умови використання індивідуальної роботи на уроках.
Для реалізації мети дослідження нами розв’язувалися такі завдання:
 проаналізувати сутність індивідуальної роботи – як дидактичної категорії;
 дослідити сучасний стан впровадження індивідуальної роботи на уроках;
 обґрунтувати вибір та доцільність використання індивідуальної форми навчання на уроках;
 експериментально перевірити ефективність викориатння індивідуальної робота на уроках природознавства в початковій школі.
Експериментальне дослідження проводилось у три етапи:
а) на констатувальному етапі ми проаналізували стан дослідження проблеми в теорії та практиці роботи сучасної початкової школи; сформулювали робочу гіпотезу дослідження, визначили мету та основні завдання дослідницької роботи,.
б) на формувальному етапі нами було розроблено методику проведення педагогічного експерименту; визначено індивідуальну форму організації навчання та її оптимальне поєднання під час вивчення природознавства в 3 класі.
в) на підсумковому етапі ми проаналізували та узагальнили результати експериментального дослідження; сформулювали загальні висновки дослідження.
Під час написання дипломної роботи використовувалися такі методи дослідження:
а) на констатувальному етапі: теоретичний аналіз літературних джерел, порівняльний аналіз та систематизація, бесіди, анкетування, спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, вивчення шкільної документації;
б) на формувальному етапі: впровадження авторських розробок, педагогічний експеримент;
в) на підсумковому етапі: кількісний та якісний аналіз результатів дослідження, методи теоретичного узагальнення.
Дослідження: аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури, передового педагогічного досвіду; анкетування, бесіди, спостереження, педагогічний експеримент, теоретичне узагальнення.
Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Заключение
У ході дослідження проблеми системи індивідуального навчання нами було досягнуто поставленої мети та вирішено завдання роботи: здійснений аналіз поняття індивідуальної форми навчання, розглянуто основні положення і поняття індивідуального підходу в процесі виховання, досліджені дидактично-методичні особливості занять за системою індивідуального навчання, розроблено заняття з предмету „Природоззнавство” згідно системи індивідуального навчання.
Узагальнюючи вище сказане, можна констатувати, що за своєю суттю індивідуально-орієнтована система навчання - психологічна система, спрямована на вирішення основного протиріччя традиційного навчання, пов'язаного з груповою формою організації навчальних занять і індивідуальним характером засвоєння знань, умінь і навиків.
Практичне впровадження індивідуально-орієнтованої системи навчання переконує, що в навчальних закладах, що використовують технологію створюються умови: для вирішення проблеми другорічництва; для відмови від агресивних по відношенню до учня методик навчання; для якісного зростання рівнів навчання учнів; для постановки навчальних закладів адекватних освітніх завдань, завдань розвитку.
Дидактично-методичними особливостями занять за індивідуальною системою навчання є: розподіл навчального матеріалу на фрагменти-завдання; такі основні методи і прийоми при проведенні лекційних занять, як пояснення і міркування. Лабораторні заняття при індивідуально-орієнтованій системі навчання включають: самостійну роботу по вивченню навчального матеріалу ; індивідуальні або групові консультації, що проводяться викладачем по заявках студентів; виконання практичних і контрольних робіт; відробіток вивченого матеріалу.
Уроки природознавства потрібно будувати так, щоб вони були захоплюючими, цікавими, щоб успіхи у навчанні породжували в учнів почуття радості, пізнавальні інтереси. Дитяча допитливість і цікавість поступово має переростати у практичний інтерес до знань.
Вчитель повинен вміти організувати навчально-виховний процес так, щоб він сприяв навчанню, розвитку і вихованню дітей. Для цього вчитель повинен використовувати різні принципи, методи, прийоми і форми навчання. До форм організації навчання природознавства в початковій школі відносять урок, позакласну, позаурочну форми роботи.
Основною формою організації навчання є урок. На уроках вивчається матеріал, визначений навчальною програмою. При цьому велике значення має правильна організація самого процесу навчання. Всі уроки повинні відповідати програмовим вимогам і проводитись на належному теоретичному та методичному рівні.
Типологія уроків з природознавства включає такі:
 комбінований урок;
 урок-екскурсія;
 предметний урок;
 узагальнюючий урок;
 урок засвоєння нових знань.
Залежно від змісту, теми, вікових особливостей учнів, рівня їхнього розвитку, наявності обладнання, вчитель визначає, який тип уроку природознавства слід застосувати.
Усі види позаурочних занять (робота в куточку живої природи, на географічному майданчику, на шкільній навчально-дослідній ділянці, завдання для учнів на літо, домашні навчальні роботи) тісно пов’язані з уроками й спрямовані на виконання навчально-виховний завдань, передбачених чинною навчальною програмою з природознавства.
У процесі вивчення природознавства значну роль відіграє індивідуальна робота, спрямована на розширення і поглиблення знань, умінь, навичок. Зміст її виходить за межі навчальної програми, відповідно до запитів та інтересів дітей. Дана форма роботи дає широкий простір для виявлення ініціативи учнів і виховує в них такі цінні риси, як відповідальність за доручену справу, охайність, наполегливість.
Проводячи експериментальне дослідження в початковій школі щодо використання різноманітних індивідуальної роботи під час вивчення природознавства, ми дійшли висновку, що цілеспрямоване використання індивідуального навчання позитивно впливає на рівень навчальних досягнень учнів початкової школи, сприяє підвищенню у них пізнавальних інтересів. Загальною тенденцією, виявленою під час аналізу результатів формувального експерименту, було підвищення, порівняно з контрольним класом, кількості учнів експериментального класу, що досягли високого рівня навчальних досягнень із природознавства на кінець навчального року.
Таким чином, проведене експериментальне дослідження дає підстави стверджувати, що використання індивідуальної форми організації навчання природознавства в початковій школі є ефективним засобом формування природничих знань учнів молодшого шкільного віку. Така робота активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, задовольняє їхні запити та інтереси, доповнює й розширює зміст програмового матеріалу, сприяє його глибшому засвоєнню молодшими школярами.
Литература
1. Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність”. — К.: Либідь, 2006. — 480 с.
2. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. — СПб.: Питер, 2005. — 271 с.
3. Бабій М.Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства. — Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ”Вежа” Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. — 118 с.
4. Байбара Т.М. Диференційовані завдання на уроках природознавства // Початкова школа. — 1991. — № 4. — С. 33-36.
5. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. — К.: Веселка, 1998. — 334 с.
6. Байбара Т.М. Природознавство в 3 класі // Початкова школа. — 2003. — № 2. — С. 41-46.
7. Байбара Т.М. Природознавство в курсі „Я і Україна” // Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителя / Упор. О.Я. Савченко. — К.: Початкова школа, 2004. — С. 300-318.
8. Барабаш Ю.Г., Позінкевич Р.О. Педагогічна майстерність:теоретичні й навчально-методичні основи. — Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ”Вежа” Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. — 472 с.
9. Біда О.А. Досліди на уроках природознавства та сільськогосподарської праці // Рідна школа. — 2000. — № 2. — С. 53-54.
10. Біда О.А. Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів на уроках природознавства. — К. :Науковий світ, 2000. — 44 с.
11. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. — К.: Ірпінь: ВТФ ”Перун”, 2000. — 400 с.
12. Богданець Т.П. Летние наблюдения по природоведению. Задания для детей 8-9 лет // Начальная школа. — 2004. — № 4. — С. 27-33.
13. Бондар В.І. Дидактика. — К.: Либідь, 2005. — 240 с.
14. Бондар Л.М. Уроки мислення серед природи у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. — 2005. — № 9. — С. 12-14.
15. Бондарчук О.І. Бондарчук Л.І. Основи педагогіки та психології. Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999. – 289 с.
16. Будмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. — М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. — 272 с.
17. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Уроки мислення серед природи // Початкова школа. — 1991. — № 6. — С. 29-46.
18. Вербицький В.В. Шляхи залучення школярів до позашкільної юннатської роботи // Початкова школа. — 1995. — № 1. — С. 30-32.
19. Вишневський О.І., Кобрій О.М., Чепіль М.М. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій / За ред. О.І. Вишневського. — Дрогобич: Відродження, 2001. — 268 с.
20. Волкова Н.П. Педагогіка: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 576 с.
21. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогіка дозвілля. — Харків: Харківська державна академія культури, 1999. — 332 с.
22. Выбор методов обучения в средней школе./Под ред. Ю.К. Бабанского. М., 1981. – 360 с.
23. Гаврилюк О.О. Основи психології та педагогіки. — Хмельницький: ХНУ, 2004. — 218 с.
24. Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка. — Вінниця: ДП “Державна картографічна фабрика”, 2006. — 400 с.
25. Гетьман В.Ф. Екскурсії з природознавства в 2 і 3 класах. — К.: Радянська школа, 1985. — 92 с.
26. Голант Е.Я. Методы обучения в советской школе. — М.: Педагогіка,1957. — 345 с.
27. Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. — М.: Просвещение, 1984. — 159 с.
28. Грицай Ю.О. Теорія і методика виховання. — Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2005. — 207 с.
29. Грущинська І.О. Ведення спостережень за природою влітку // Початкова школа. — 2001. — № 3. — С. 59-60.
30. Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості. (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) // Зб. наук. праць. — Кн. 1 — К.: ВіРА Інсайт, 2001. — 339 с.
31. Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості. (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) // Зб. наук. праць. — Кн. 2. — К.: ВіРА Інсайт, 2001. — 336 с.
32. Денисова Т. И. Урок-путешествие по родному краю // Начальная школа. — 1991. — № 2. — С. 47-48.
33. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття).
34. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Б.С. Кобзарь, Г.Ф. Кумарина, Ю.А. Кусый и др. Под ред. В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — 351 с.
35. Дидактика средней школы./Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е изд. М., 1982. – 510 с.
36. Жаркова І.І., Мечник Л.А. „Я і Україна. Природознавство”. Зошит для 3 класу. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 48 с.
37. Жаркова І.І., Мечник Л.А. Уроки з курсу “Я і Україна. Природознавство”. 3 клас. — К.: Грамота, 2007. — 200 с.
38. Збірник наукових праць: Педагогіка та методика навчання і виховання. — Ч. 1. — Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. — 132 с.
39. Ильина Т.А. Педагогика. — М.: Просвещение, 1984. — 495 с.
40. Інновації в методиці викладання початкового курсу природознавства. — Луганськ: Альма-матер, 2006. — 86 с.
41. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — 224 с.
42. Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства у початкових класах. — К.: Вища школа, 1975. — 176 с.
43. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. — Полтава: ПОІППО, 2005. — 201 с.
44. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: Довідкові матеріали для організації роботи вчителя. — Харків: ПП „Торсінг плюс”, 2006. — 368 с.
45. Коберник О.М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі. — К.: Науковий світ, 2001. — 182 с.
46. Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка: Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1981. – 127 с.
47. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избр. пед. соч.: В 2 т. – М., 1982
48. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І., Лаврешина Г.Ю. Педагогіка в запитаннях і відповідях. — К.: Знання, 2006. — 252 с.
49. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації. — К.: Початкова школа, 2003. — 128 с.
50. Коротяєв Б.І. Педагогіка у питаннях, відповідях та прогностичних очікуваннях. — Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 2000. — 163 с.
51. Косоротова Ю.В. Використання творчих завдань на уроках природознавства // Психолог. — № 24-22. — 2004. — С. 94-100.
52. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М., 1986. – 630 с.
53. Куцай Т.П. Урізноманітнення форм навчання як засіб гуманізації педагогічного процесу // Початкова школа. — 1995. — № 3. — С. 18-23.
54. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981. – 480 с.
55. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. - К., 1999. – 720 с.
56. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. — Харків: „ОВС”, 2002. — 400 с.
57. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 360 с.
58. Миронов М.И. Современный урок. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Педагогика, 1985. — 184 с.
59. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства. — К. : Вища школа, 1990. — 302 с.
60. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. — К.: Радянська школа, 1976. — 183 с.
61. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителя. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1986. — 160 с.
62. Осадчук А.І. “Сутність і види контролю перевірки знань учнів” //Історія в школі – 2001 №2 с.2-7.
63. Охитина Л.Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. - М.: Просвещение, 1997. – 419 с.
64. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. — М.: Просвещение, 1990. — 192 с.
65. Педагогика. И.П. Подласый. – М.: Владос, 1999. – 568 с.
66. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.
67. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. — 400 с.
68. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 610 с.
69. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. — К.: Початкова школа, 2006. — С. 246-276.
70. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова - К.: Либідь, 1999. – 518 с.
71. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник. для студентів. — К.: Генеза, 1999. — 368 с.
72. Савченко О.Я. Урок у початкових класах: Навчально-методичний посібник. — К.: Освіта, 1993. — 224 с.
73. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения в школе. — М.: Просвещение, 1971.
74. Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі: Посібник для вчителів. — К.: Радянська школа, 1953. — 227 с.
75. Сорокин Н.А. Дидактика. — М.: Просвещение, 1974. — 222 с.
76. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. — К.: Радянська школа, 1988. — 310 с.
77. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. — М.: Изд-во МГУ, 1975. — 343 с.
78. Фіцула М. М. Педагогіка. – Посібник К., Видавничий центр “Академія”, 2000. – 542 с.
79. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - М.: Юристъ, 1997. – 657 с.
80. Шевченко С.Д. Школьный урок: Как научить каждого. — М.: Просвещение, 1991. — 175 с.
81. Ягодовський К.П. Питання загальної методики природознавства. — К.: Радянська школа, 1953. — 215 с.
www.top-obzor.com/obzor-lenovo-zuk-z1/

https://el-smoke.club

1cs.com.ua