Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту спирту   (ID работы: 673)

Направление: Экономика общая
Предмет: Международные экономические отношения
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 31
Год защиты: 2017
ВУЗ: Киевский Национальный Экономический Университет им. Вадима Гетьмана (КНЭУ)
Язык: Украинский
Содержание
ЗМІСТ
ВСТУП
1. АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ СОЇ
1.1.Аналіз світового ринку спирту
1.2 Аналіз українського ринку спирту
2. ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ
2.1. Законодавча база регулювання експорту спирту
2.2. Нормативно-правові умови здійснення зовнішньоекономічного контракту експорту на територію України
3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ ІМПОРТУ СПИРТУ
4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО КОНТРАКТУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Введение
ВСТУП
Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою (ч. 1 ст. 377 ГКУ). При цьому під майном у Господарському кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (у тому числі нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їхньому балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів (ч. 1 ст. 139 ГКУ). Зовнішньоекономічна діяльність є різновидом економічних зв'язків, які охоплюють і внутрішньоеко-номічну діяльність. Принципи і методи здійснення останньої визначають організацію зовнішньоекономічних відносин.
Зовнішньоекономічний контракт складається відповідно до діючого законодавства України, а так само з використанням міжнародних норм, правил і звичаїв.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в писемній формі. У випадку, якщо зовнішньоекономічний контракт підписується фізичною особою, потрібно тільки підпис цієї особи. Від імені інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності контракт підписують дві особи: особа, що володіє таким правом відповідно до посади відповідно до установчих документів, і особа, уповноважене доручення, виданої за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності одноосібно, якщо установчі документи не передбачають інше.
Основним завданням даного курсового проекту є дослідження результативності здійснення угод на зовнішніх ринках.
В рамках роботи здійснено дослідження та аналітична маркетингова оцінка міжнародного та національного ринку сої, визначено нормативно-правове регулювання здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо аграрної продукції та визначено ефективність зовнішньоекономічного контракту щодо експорту спирту на територію Росії з України.
Заключение
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи результати проведеного дослідження в курсовому проекті можна сформувати наступні висновки:
Програмою розвитку спиртової галузі України на 2007-2011 роки передбачено науково-технічне оновлення виробництва, впровадження інноваційних ресурсо- і енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій, зниження собівартості, підвищення якості, освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції, в тому числі і паливного етанолу (біоетанолу).
Базуючись на Указі президента України „Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки” від 02.08.2007р. № 678/2007 , основний наголос в Програмі зроблено, в першу чергу, на розробку і впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива.
В останні роки в Національному університеті харчових технологій та УкрНДІспиртбіопрод із залученням науково-технічного потенціалу передових підприємств спиртової галузі розроблені інноваційні енергозаощаджуючі технології, які передбачають заміну солоду на концентровані термостабільні ферментні препарати селективної дії, низькотемпературну водно-теплову обробку зернової сировини, рекуперацію вторинної теплоти за схемою „заміс – сусло” та „барда – заміс”, використання високоефективних спіральних теплообмінників, пластинчастих та повітряних дефлегматорів, підвищення концентрації сухих речовин зернового сусла до 26...29 % та концентрації спирту в бражці до 13...15 %, повернення фільтрату барди (до 50 %) на приготування замісу; застосування нових селекцій термотолерантних та осмофільних спиртових дріжджів, оцукрення вуглеводів сусла в бродильному апараті, безперервне бродіння зернового сусла, рекуперативне використання вторинних теплових потоків у брагоректифікаційних установках із ступеневим перепадом тиску в колонах та вакуумних БРУ, утилізацію спиртовмісних відходів ректифікації та максимальне вилучення з них етилового спирту, комплексну переробку сировини з виробництвом додаткової товарної продукції (пресованих хлібопекарських дріжджів, скрапленого СО 2 , бетаїна).
Розширена сировинна база за рахунок розроблення технології переробки зернового сорго та вологої кукурудзи.
Розроблені теоретичні основи використання теплових насосів в системі БРУ.
Науково-технічні (інтелектуальні) інвестиції науковців та виробничників в спиртову галузь дозволили без залучення бюджетних коштів розробити та впровадити у виробництво технологію технічного та денатурованого спирту, спирту ректифікованого денатурованого для парфумерно-косметичної продукції, технічних рідин в потоці ректифікації, спирту-сирцю, високооктановї кисневмісної добавки та її сирцю, біоетанолу та біоетанолу-сирцю.
За результатами науково-дослідних робіт отримано більше 50 патентів України на винаходи, значна кількість з яких впроваджена у виробництво.
Зазначені технології забезпечені відповідною нормативно-технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, що створює умови їх подальшого широкого впровадження.
Спиртові заводи, які впровадили інноваційні технології, знизили питомі витрати енергоносіїв до 3,6 – 4,0 кг умовного палива на декалітр (що відповідає європейським нормам енергоспоживання) при середній по галузі – 5,8 кг/дал. В той же час спиртові заводи, які з різних причин не впроваджували інноваційні технології витрачають 10 і більше кг умовного палива на декалітр. Такі підприємства не мають перспективи в майбутньому.
Оскільки залежність України від імпорту органічного палива в останні роки постійно зростає, питання енергетичної безпеки набуває дедалі все більшого значення.
Згідно Закону України „Про альтернативні види рідкого та газового палива” № 1391-ХІУ визначено три види біопалива: біоетанол, біодизель та біогаз.
Починаючи з енергетичної кризи 1973 року постійно нарощуються потужності по виробництву біоетанолу. Вважається, що паливний етанол з поновлювальної рослинної сировини є найбільш перспективним альтернативним паливом. Згідно з директивою ЄС до 2010 року всі бензини, що споживаються в ЄС повинні мати не менше ніж 5,75 % біоетанолу. За оцінками Європейської біоетанольної асоціації у 2006р. в європейських країнах вироблено біля 1,66 млрд. декалітрів паливного етанолу, що на 71 % більше, ніж у 2005 році. Розпочато будівництво заводів по виробництву біоетанолу великої потужності 15 та 30 млн. дал на рік.
Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих” передбачено поступове нарощування потужностей по виробництву біоетанолу з обов , язковим додаванням його до моторних палив, починаючи з 2,0 %, у 2008 році до 5,0 % у 2010 році.
Виробництво біоетанолу – високооктанової кисневмісної добавки до бензинів розпочато в Україні з 1999 року.
При сьогоднішніму технічному стані більшості спиртових заводів України в собівартості біоетанолу із зерна на сировину припадає 25...27 грн/дал, на енергоносії 6...8 грн/дал.
Широкомасштабне виробництво біоетанолу в Україні можливе тільки за умови його конкурентоспроможності порівняно з іншими паливними оксигенатами та бензином.
Річна потужність спиртових заводів України близько 70 млн. дал при потребі 28-30 млн. дал. Тому вільні потужності можуть бути задіяні для виробництва біоетанолу-сирцю.
На виконання Указу Президента України „Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини” № 1094 від 26.04.2003р. були розроблені енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва біоетанолу, які дозволяють на 30...40 % зменшити питомі енерговитрати.
Були розроблені інноваційні енергозберігаючі технології та відповідне обладнання для дегідратації спирту молекулярною адсорбцією, а також технологія виробництва високооктанової кисневмісної добавки-сирцю та біоетанолу-сирцю, які забезпечені відповідною нормативно-технічною документацією.
Важливим напрямом аграрної реформи і невід’ємною складовою аграрного ринку є забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється згідно із Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, Цивільним Кодексом України, Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Законом України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності", Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указом Президента України "Про заходи для упорядкування розрахунків по договорах, що укладаються суб'єктами підприємницької діяльності України", Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типових формах захисних обмовок до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають розрахунки в іноземній валюті)» тощо.
5. Відповідно до проведеної економічної оцінки ефективності міжнародного контракту на поставку спирту, було встановлено що рентабельність даного контракту становить 44,75 %, що загалом є досить низьким рівнем рентабельності з огляду на понесені витрати на отриманий в результаті прогнозний прибуток від реалізації експортної продукції.
Литература
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28.061996 року. – К.: Феміна, 1996. – 127с.
2) Митний Кодекс України //Відомості верховної ради (ВВР), 2002, № 38-39, 288 с.
3) Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII зі змінами та доповненнями
4) Закон України «Про Єдиний митний тариф»// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 12, 107с. зі змінами та доповненнями
5) Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі продовольчі товари” із змінами і доповненнями //rada.gov.ua
6) Закон України „Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 44, з наступними змінами та доповненнями станом на 16.11.2006 р.
7) Господарський кодекс України – Відомості ВРУ - від 1 січня 2004 р.
8) Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 292 с.
9) Атамась Г.П.. Виробництво сої в Україні: аналіз і перспективи розвитку // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Випуск 2(34) - 2006 р. – с. 134-139
10) Георгіаді Н.Г., Князь С.В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: [Навч. посіб. для студ. напряму 6.0502] / Н.Г.Георгіаді, С.В.Князь; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2004. — 192 с.
11) Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Київ. нац.торг.-екон.ун-т. - К.:Центр навч. л-ри, 2004. - 382 с.
12) Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту / [Л.В.Батченко, Г.М.Дроздова, В.В.Дятлова та ін.]; Донец. держ. ун-т упр.. - Донецьк: Норд-Прес, 2005. - 243 с.
13) Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Видав. дім «Фінансист», 2003. - 634 с.
14) Коваленко Г., Грек Г. Внешнеэкономическая деятельность: экспортно-импортные операции, валютное регулирование. - [Днепропетровск]: Изд. Дом «Владимир Дудник», 2006. - 194 с.
15) Козик В.В., Панкова Л.А., Н.Б. Даниленко Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2001. – 277с.
16) Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум: [Навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент організацій»] / Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2003. - 207 с.
17) Коломієць І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізації / [Наук. ред. М.І.Долішній]; НАН України. Ін-т регіон. дослідж.. - Львів, 2004. - 245 с.
18) Кузнецова H.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. - К.: СПЛАЙН, 2004. - 217 с.
19) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / [О.А.Кириченко, В.Я.Шевчук, А.А.Мазаракі та ін.]; За ред. О.А.Кириченка. - К.: Знання, 2005. - 493 с.
20) Моісєєва М. Перспективи врожаю 2006 // Пропозиція. - 2006. - № 3. - с. 26-31.
21) Погрібний О.О. Аграрне право України: Підручник. – К.: Істина, 2006. – 448 с.
22) www.propozitsiya.com – сайт журналу „Пропозиція”
23) http://www.ukragroportal.com – спеціалізований сайт – все для Агрокомплексу
24) http://www.lol.org.ua – „Агроогляд: овочі та фрукти” - інформаційний продукт від компанії "АПК-Інформ
25) http://agroua.net – спеціалізований сайт Аграрний сектор України
Другие работы этого направления
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (на прикладі вступу до СОТ)
Формування та місце економіки Японії у світовому бізнесі
Економіка ФРН та її місце у всесвітньому господарстві ЄС
Підготовка зовнішньо торговельної угоди з імпорту чаю
Міжнародна торгівля та її економічні основи
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка"
Національна модель економічного розвитку (на прикладі азіатських країн)
Міжнародно-політична діяльність Японії у Південно-Східній Азії
Напрями діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Співпраця України з МБРР
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби (морепродуктів)
Зона вільної торгівлі України з ЄС
Форми міжнародного поділу праці: спеціалізація, кооперація, комбінація
Поняття міжнародної спеціалізації та копирування виробнийцтва і їх основні форми
Греция
Франко - німецькі відносини
ФАКТОР ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Розвиток зовнішньоторговельних відносин України з Європейским союзом
Розвиток єдиного європейського ринку
Задача з міжнароних економічних відносин
Використання міжнародного франчайзингу, як інструменту розвитку українських підприємств
Вплив девальвації бразильського реала на динаміку макроекономічних показників у Аргентині, 1999–2000 pp
Євроінтеграція і валютна система ЄС
Розвиток міжнародного поділу праці в сучасному світі
Економічні основи вирішення екологічних проблем світу
Сучасні стратегії міжнародного цивілізованого розвитку Польші
Євроінтерграція
Внешнеэкономические отношения Украины с Азией
Формування джерел фінансових ресурсів Групи Світового банку
Міжнародна міграція робочої сили та Україна
Сучасна політична ситуація в Грузії
Теоретичні моделі формування валютного курсу
Мижнародні інтеграційні обєднання
Инфляция и валютный курс, их взаимное влияние
Економічна безпека країн в умовах глобалізації.
Задачі міжнародні економічні відносини
Вплив міжнародної організації праці на світовий ринок
Потенціал та стратегія розвитку Євросоюзу
Пріорітети науково технічної політики єс
Відносини України та ЄС
Нерозповсюдження ядерної зброї в сучасному світі
Загальна характеристика торгівлі України і Польщі продуктами харчування
CNN
Чехія, Туркменістан, Чилі, Нігерія
Умови та засоби здійснення інвестиційної діяльності ТНК
Міжнародні валютні системи на сучасному етапі
Облік і звітність за міжнародними стандартами
Взаємовідносини Україна-НАТО: Сучасний стан та перспективи взаємовідносин
Адаптація Українського бізнесу до вимог СОТ
Региональная структура ЭС
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту фруктів
https://steroid-pharm.com

www.steroid-pharm.com

mitsubishi.niko.ua/model/eclipse-cross/