Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   500 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Трудовий договір: актуальні питання укладення, зміни і припинення (зарубіжний досвід)   (ID работы: 6953)

Направление: Право
Предмет: Трудовое право
Тип работы: Магистерская работа
Число страниц: 97
Год защиты: 2015
ВУЗ: Академия Адвокатуры Украины (ААУ)
Курс: 6
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
1.1. Поняття, зміст, форма та види трудових договорів. Нетипові трудові договори
1.2. Попереднє випробування при прийнятті на роботу, термін та наслідки
РОЗДІЛ 2. ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
2.1. Підстави та право на зміну умов трудового договору. Відсторонення працівника від роботи
2.2. Поняття, підстави, види та процедура переведення працівника на іншу роботу
2.3. Поняття, підстави, процедура призупинення трудових правовідносин
РОЗДІЛ 3. ВИВІЛЬНЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З РОБОТИ
3.1. Вивільнення працівників: поняття та підстави
3.2. Умови та підстави припинення трудових правовідносин
3.3. Порядок звільнення працівника з роботи. Гарантії при звільненні
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Введение
Актуальність теми дослідження. В умовах переходу України до ринкових відносин актуальною постає проблема вдосконалення трудового законодавства, що відіграє ключову роль у забезпеченні матеріального та культурного рівня населення, його подальшого розвитку як соціально захищеної нації.
Побудова по-справжньому демократичної, правової держави, заснованої на принципах ринкової економіки та різноманітті форм власності, вимагає змін пріоритетів у правовому регулюванні праці, змісті норм трудового законодавства.
Саме тому трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб'єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору — не буде і трудового права.
Переважна більшість громадян влаштовуються на роботу, укладаючи трудовий договір. Термін “договір" має багато значень, що передбачається різними нормами цивільного, трудового, земельного, міжнародного права. Кожна з цих та інших галузей права розглядає договір як різновид угод, що визначаються природою відносин, які становлять предмет регулювання цієї чи іншої галузі права.
Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, які спрямовуються його учасниками на виникнення, зміцнення або припинення правових відносин. Будь-який договір є угодою не менш як між двома сторонами. В той же час деякі договори можуть бути багатосторонніми угодами.
В остаточній редакції ст. 21 КЗпП України дає легальне визначення поняття трудового договору як угоди між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором або угодою сторін.
Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах.
Трудовий договір впливає на динаміку трудових відносин, породжуючи їх, змінюючи чи припиняючи. Він визначає і обсяг кореспондуючих прав та обов’язків сторін (виконувати роботу, виплачувати заробітну плату), регулює поведінку сторін при здійсненні трудових відносин (дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, забезпечувати належні умови праці). За допомогою погодженого з власником або уповноваженим ним органом волевиявлення і самозобов’язання працівника абстрактні права і обов’язки, що випливають з права на працю, перетворюються у конкретні права і обов’язки з трудових відносин між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.
Метою дослідження роботи є вивчення особливостей правового регулювання іституту тродовий договір.
Відповідно до мети завданням дослідження при написанні роботи є:
1) визначити поняття, зміст, форми та види трудового договору;
2) розкрити поняття випробування при прийнятты на роботу;
3) проаналізувати підстави на зміну умов трудового договору;
4) розкрити поняття відстрочення працівника від роботи;
5) надати визначення поняттю , підставам, види та процедурі переведення працівника на іншу роботу;
6) проаналізувати поняття та підстав вивільненя працівника;
7) розкрити умови та підстави припинення трудових відносин;
8) проаналізувати порядок звільнення працівника зроботи та гарантіїпри звільненні.
Об’єктом дослідження є правове регулювання трудового договору.
Предметом дослідження є особливості правового регулювання трудового договору за законодавством України.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність загальновизнаних методів і прийомів наукового пізнання. Їхнє застосування базується на засадах методологічного плюралізму, комплексності і системності.
Основним методом дослідження, що був застосований при написанні даної роботи є метод порівняльно-правового аналізу, порівняльно-правовий аналіз, системно-структурний, формально-логічний методи.
Правову основу дослідження становить трудове законодавство України, зокрема: Кодекс законів про працю Укрвїни, Закон України “Про колективні договори і угоди”, Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Закон України “Про охорону праці”, Закон України “Про порядоквирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та інші нормативно-правові акти.
Теоретичну основу дослідження становлять праці науковців у сфері трудового права України, такі як Венедиктов В.С., Іншин М.І., Пилипенко П.Д., Бабаскін А.Ю., Карпенко Д.О., Бойко М.Д., Гирич О.Г., Прокопенко В. I., Грузінова Л.П., Ситницька О.А., Хуторян Н. М., Гаращенко Л. П., Жернаков В.В. та ін.
Структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів та 8 підрозділів, висновків, списку використаної літератури, додатків
Заключение
У науці трудового права трудовий договір розглядається як юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин; як елемент трудового правовідношення, що розкриває свій зміст у взаємних суб'єктивних правах і обов'язках його сторін; як правовий інститут в системі трудового права.
Згідно з ч. 1 ст. 21 КЗпП України трудовий договір - це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Істотною відмінністю трудового договору від цивільно-правового є глибока соціальна природа трудового договору, яка виявляється в його більш широкому соціально-правовому змісті. Уклавши трудовий договір, власник не тільки використовує працю працівника, але і приймає на себе зобов'язання по наданню певних гарантій, пільг, а також по участі в соціальному забезпеченні працівника. Переважно трудові відносини найманих працівників виникають на основі одного юридичного факту — трудового договору.
Зміст трудового договору становить сукупність умов, що визначають взаємні права і обов'язки працівника та роботодавця. Залежно від їх важливості для виникнення трудових правовідносин умови трудового договору поділяються на необхідні (основні) та факультативні (додаткові). Необхідними є умови трудового договору є: місце роботи (робоче місце); трудову функцію; оплату праці; час початку дії трудового договору та його строк. Додатковими умовами можуть встановлюватися обов'язки роботодавця щодо поліпшення умов праці, обслуговування працівника, надання йому соціально-культурних та соціально-побутових благ.
Форма трудового договору — це зовнiшнє вираження, оформлення i документальне фiксування змiсту трудового договору. Види форм трудового договору: усна i письмова. П. 3 ст. 21 КЗпП України передбачає також контракт як особливу форму трудового договору, хоча за змiстом — це вид договору про працю.
Трудовий договiр укладається, як правило, у письмовiй формi. Письмова форма застосовується в бiльшостi країн свiту. В нiй передбачається детальне викладення прав i обов’язкiв сторiн стосовно забезпечення умов договору.
Види друдових договорів: строкові, безстрокові; контракт; трудові договори з сезонними працівниками; трудові договори з молодими спеціалістами; сумісництво, суміщення професій (посад); трудовий договір про надомну роботу; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою; трудовий договір з працівником-мігрантом.
Відповідно до ст. 36 КЗпП України загальними підставами припинення трудового договору є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП України), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП України), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41 КЗпП України) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст. 45 КЗпП України);
5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
8) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;
9) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади";
10) підстави, передбачені контрактом.
Литература
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами) // ВВР України. – 1996 р. – № 30. – ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України: науково – практичний коментар / Погрібний О.О. – К.: Правова єдність, – 2017 р. – с. 456.
3. Науково – практичний коментар до законодавства про працю / Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. – Х.: Фактор, – 2010 р. – с. 816.
4. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. – № 36. – ст. 361.
5. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р. – № 45. – ст. 397.
6. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р. – № 49. – ст. 668.
7. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемілогічного благополучення населення” від 24.02.1994 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1994 р. – № 27. – ст. 218.
8. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1998 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1998 р. – № 34. – ст. 227.
9. Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2014 р. – № 49. – ст. 2056.
10. Закон України “Про очищення влади” від 16.09.2014 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2014 р. – № 44. – ст. 2041.
11. Бабаскін А.Б. Трудове право України: підручник. – К.: А.С.К., 2004 р. – 608 с.
12. Бойко М.Д. Трудове право України: навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008 р. – 316 с.
13. Бойко М.Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Атіка, 2007 р. – 384 с.
14. Бойко М.Д. Трудове право України: зразки документів, коментарі, роз'яснення: навчально-практичний посібник. – К. : Атіка, 2006 р. – 280 с.
15. Бойко М.Д Трудовий договір: теорія і практика: навчально-практичний посібник. – К.: Атіка, 2017 р. – 308 с.
16. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Знання, 2008 р. – 861 с.
17. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Знання, КОО, 2001 р. – 564 с.
18. Венедиктов В.С. Трудове право України: навчальні посібники. - К.: Істина, 2008 р. – 384 с.
19. Гетьманцева Н.Д. Трудове право України: навчальні посібники. - Чернівці.: Рута, 2014 р. – 503 с.
20. Гончарова Г.С. Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник – Х.: Одіссей, 2011 р. – 280 с.
21. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: курс лекцій. – К.: МАУП, 2003 р. Ч. 1 – 128 с.
22. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: курс лекцій. – К.: МАУП, 2003 р. Ч. 2 – 135 с.
23. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: курс лекцій. – К.: МАУП, 2003 р. Ч. 3 – 103 с.
24. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: курс лекцій. – К.: МАУП, 2003 р. Ч. 4 – 148 с.
25. Губрієнко О.М. Трудове право України: навчальний посібник – З.: Вид-во Зеленкевич Л.П., 2013 р. – 183 с.
26. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2017 р. – 624 с.
27. Жарков Г.М. Трудове право України: підручник. – К.: Ленвіт, 2007 р. – 428 с.
28. Жернаков В.В. Трудове право: підручник. – Х.: Право, 2013 р. – 496 с.
29. Жернаков В.В. Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-методичний посібник. – Х.: Одіссей, 2010 р. – 210 с.
30. Іванов Ю.Ф. Трудове право: навчальний посібник. – К.: ВПЦ АМУ, 2012 р. – 304 с.
31. Іншин М.І. Трудове право України: підручник. – Х.: Диса плюс, 2014 р. – 499 с.
32. Карпенко Д.О. Трудове право України: навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2004 р. – 201 с.
33. Карпенко Д.О. Трудове право України: курс лекцій. – К.: МАУП, 1999 р. – 188 с.
34. Костюк В.Л. Трудове право України: навчальний посібник. – К.: Промінь, 2010 р. – 280 с.
35. Мацко А.С. Порівняльне трудове право: навч. посібник для студентів вузів. – К.: МАУП, 2005 р. – 175 с.
36. Малишева Н.Р. Трудове право України: навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2006 р. – 466 с.
37. Мельник К.Ю. Трудове право України: підручник. – Х.: Діса плюс, 2014 р. – 479 с.
38. Мірошниченко О.А. Трудове право України: навчальний посібник. – К.: Дорало-Друк, 2010 р. – 242 с.
39. Наровська К.Б. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Алерта, 2005 р. – 280 с.
40. Павлик П.М. Трудове право України: навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Ун-т "Україна", 2006 р. – 466 с.
41. Пастухов В.П. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: навчальний посібник. – К.: Алерта, 2006 р. – 280 с.
42. Пашутинський Є.К. Укладення трудового договору: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2005 р. – 164 с.
43. Пилипенко С.М. Трудове право України: підручник. – Х.: Право, 2014 р. – 760 с.
44. Пилипенко П.Д. Трудове право України: підручник. – К.: Ін Юре, 2010 р. – 536 с.
45. Пилипенко П.Д. Трудове право України: академічний курс: підручник для студентів вузів. – К.: Ін Юре, 2007 р. – 536 с.
46. Пилипенко П.Д. Трудове право України: навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Істина, 2005 р. – 207 с.
47. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник. – Х.: видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008 р. – 664 с.
48. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України в схемах і таблицях: навчальний посібник. – Х.: Видавництво "ФІНН", 2010 р. – 560 с.
49. Прилипко С.М. Трудове право України: підручник. – Х.: Право, 2014 р. – 757 с.
50. Приходько С.Г. Трудове право України: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003 р. – 212 с.
51. Прокопенко В. I. Трудове право України: підручник. – X.: Фірма «Консум», 1998 р. – 480 с.
52. Роїна О.М. Трудове законодавство України. – К.: Скіф, 2017 р. – 424 с.
53. Теліпко В.Е. Трудове право України: навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2017 р. – 455 с.
54. Чанишева Г.І. Трудове право України: навчальний посібник: практикум. – Х. : Одіссей, 2011 р. – 287 с.
55. Чанишева Г.І. Трудове право України: навчальний посібник: практикум. – Х. : Одіссей, 2011 р. – 287 с.
56. Чанишева Г.І. Трудове право України: практикум. – Х.: Одіссей, 2004 р. – 304 с.
57. Якушев І.М. Трудове право України: слов.-довіл. термінів і понять. – Л.: Захарчук В.М., 2013 р. – 279 с.
58. Аблова В. Трудовий договір з матерями-одиночками. // Праця і закон. – 2011 р. – № 8 – с. 18-19.
59. Беркута Н. Види трудових договорів та їх регулювання у законодавстві про працю. // Право України. – 2006 р. – № 12 – с. 59-61.
60. Болотіна Н. Трудовий договір і нетипові форми зайнятості. // Праця і закон. – 2008 р. – № 12 – с. 35-38.
61. Болотіна Н. Трудовий договір та його сторони. // Праця і закон. – 2008 р. – № 9 – с. 33-36.
62. Взводова О. Як розірвати трудовий договір. // Юридичний вісник України. – 2011 р. – 29 січ. - 4 лют. (№ 5) – с. 13.
63. Видиборець Ю. Трудовий договір чи трудова угода: що обрати? // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2017 р. – № 2 – с. 33-39.
64. Дем'янець В., Дем'янець С. Форма та порядок укладення трудового договору при прийнятті на роботу. // Податковий, банківський, митний консультант. – 2008 р. – 14 січня (№ 1) – с. 10.
65. Домбругова А. Трудовий договір: деякі підстави розірвання з ініціативи роботодавця. // Спаравочник кадровика. – 2005 р. – № 6 – с. 8-15.
66. Домбругова А. Трудовий договір та договір підряду: характерні відмінності. // Юридичний вісник України. – 2005 р. – 11-17 червня (№ 23) – с. 14-15.
67. Іншин М. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості. // Право України. – 2012 р. – № 9 – с. 192-196.
68. Калінко Ю. Трудовий договір, трудова угода чи контракт? // Секретарь-референт. – 2005 р. – № 10 – с. 24-27.
69. Коваленко-Кужольна З. Поняття та зміст трудового договору у проекті трудового кодексу України. // Підприємництво, господарство і право. – 2006 р. – № 4 – с. 39-42.
70. Козоріз В. Додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця: (у зразках наказів і записів до трудових книжок). // Справочник кадровика. – 2004 р. – № 10 – с. 48-50.
71. Козуб І. Про деякі аспекти сутності права на працю. // Право України. – 2012 р. – № 7 – с. 215-220.
72. Клименчук Н. До питання про зміст галузевих угод. // Право України. – 2017 р. – № 12 – с. 196.
73. Комаренко А., Дружинніна І., КрупкоД. Документи, які подаються при укладені трудового договору. // Справочник кадровика. – 2004 р. – № 9 – с. 34-37.
74. Комірний О. Відмінність трудового договору від договору трудового найму в цивільному праві. // Юридична газета. – 2005 р. – 29 берез. (№ 5) – с. 10.
75. Костюк В. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав - членів Європейського союзу. // Довідник кадровика. – 2008 р. – № 7 – с. 17-24.
76. Кулик В. Трудовий договір та договір підряду: принципові відмінності під час регулювання правовідносин у сфері праці. // Юридична газета. – 2011 р. – 21 черв. (№ 25) – с. 22.
77. Кулик Д. До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників органів внутрішніх справ України. // Право України. – 2010 р. – № 9 – с. 153.
78. Лисенко І. Колективний договір: місце та роль в сучасних трудовихвідносинах. // Праця і закон. – 2008 р. – № 9 – с. 29-32.
79. Лось В. Урегулювання трудових правовідносин: трудовий договір і договір підряду. // Довідник кадровика. – 2017 р. – № 1 – с. 6-8.
80. Лось В.А. Трудовий договір: порядок укладення та оформлення. // Праця і закон. – 2005 р. – № 13 – с. 6-21.
81. Лось В.Трудовий договір: порядок укладення, права та обов'язки. // Праця і зарплата. – 2005 р. – Лип. (№ 26) – с. 4-7.
82. Матюшко П. Цивільно-правові угоди і трудовий договір: в чому відмінність? // Праця і закон. – 2004 р. – № 17 – с. 6-12.
83. Матюшко П. Цивільно-правові угоди і трудовий договір: у чому відмінність? // Юридична газета. – 2004 р. – 28 верес. (№ 18) – с. 14.
84. Погорєлова О. Нестандартні форми зайнятості: як уникнути негативних наслідків для найманих працівників // Право України. – 2015 р. – № 3 – с. 145-152.
85. Процевський О. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України. – 2012 р. – № 6 – с. 171-180.
86. Реус О Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998 р. – № 9 – с. 69-71.
87. Рожнов В. Трудовий договір та договір підряду. Їх найхарактерніші відмінності і правові наслідки. // Справочник кадровика. – 2004 р. – № 12 – с. 5-10.
88. Сільченко С. Окремі питання застосування законодавства про строковий трудовий договір у судовій практиці. // Юридичний радник. – 2007 р. – № 5 – с.58-63.
89. Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. // Адвокат. – 2010 р. – № 8 – с.22-26.
90. Тищенко О. Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями на підставі порушення присяги. // Право України. – 2011 р. – № 1 – с. 222-230.
Другие работы этого направления
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Трудове право Варіант №31
Порівняльне трудове право України
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ)
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Трудове право Варіант №32
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ТРЕТІХ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є СТОРОНОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Трудове право Варіант №9
Правове регулювання робочого часу
Правове регулювання відпусток цільового призначення
Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)
Трудове право Варіант №23
Вимоги до гарантій і компенсацій, що надаються
Трудове право Варіант №2
Профспілки як суб'єкти трудового права
Трудове право Варіант №3
Правове регулювання зайнятості і працевлаштування
Трудовое право Вариант №14
Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин
Трудове право Варіант №10
Трудове право Варіант №27
Трудове право
Робочий час правові аспекти
Система трудового права і система трудового законодавства
Правові основи захисту персональних даних працівника
Проблеми правосуб’єктності трудових колективів
Матеріальна відповідальність
МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Трудове право Варіант №10
Трудове право Варіант №4
Особливості методу та функції трудового права
Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
Порядок надання щорічних відпусток
Правове регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки: проблеми та шляхи вдосконалення
Підприємства, установи, організації як суб’єкт трудового права. Умови виникання трудових правовідносин
Особливості правового регулювання праці державних службовців
Колективні угоди в системі джерел трудового права
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
Предмет трудового права та його специфіка
Трудова дисципліна
Трудовий договір
ПРАВО НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ДОГОВІРНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
Трудове право Варіант №12
Гостиницы Баден-Бадена

раскрутить сайт