Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   80 грн.
ЦІНА:   192 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Право громадян України на працю і відпочинок   (ID роботи: 1002)

Напрям: Право
Предмет: Конституційне право
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 42
Рік захисту: 2008
Мова: Українськa
План
Вступ
РОЗДІЛ І. Трудові правовідносини
1.1. Поняття трудових правовідносин
1.2. Зміст трудових правовідносин
1.3. Поняття зайнятості і основи його забезпечення
1.4. Правові основи працевлаштування
РОЗДІЛ ІІ. Робочий час і час відпочинку
2.1. Поняття робочого часу і його види
2.2. Надурочні роботи і ненормований робочий день
2.3. Режим роботи і облік робочого часу
2.4. Поняття і види часу відпочинку
2.5. Відпустки
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Кодекс законiв про працю України регулює трудовi вiдносини всiх працiвникiв, сприяючи зростанню продуктивностi працi, полiпшенню якостi роботи, пiдвищенню ефективностi суспiльного виробництва i пiднесенню на цiй основi матерiального i культурного рiвня життя трудящих, змiцненню трудової дисциплiни i поступовому перетворенню працi на благо суспiльства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.
Законодавство про працю встановлює високий рiвень умов працi, всемiрну охорону трудових прав працiвникiв.
Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою працi не нижче встановленого державою мiнiмального розмiру, - включаючи право на вiльний вибiр професiї, роду занять i роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятостi населення, сприяє працевлаштуванню, пiдготовцi i пiдвищенню трудової квалiфiкацiї, а при необхiдностi забезпечує перепiдготовку осiб, вивiльнюваних у результатi переходу на ринкову економiку.
Працiвники реалiзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або з фiзичною особою. Працiвники мають право на вiдпочинок вiдповiдно до законiв про обмеження робочого дня та робочого тижня i про щорiчнi оплачуванi вiдпустки, право на здоровi i безпечнi умови працi, на об′єднання в професiйнi спiлки та на вирiшення колективних трудових конфлiктiв (спорiв) у встановленому законом порядку, на участь в управлiннi пiдприємством, установою, органiзацiєю, на матерiальне
Висновок
Зайнятість населення України забезпечується державою шляхом проведення збалансованої інвестиційної та податкової політики, спрямованої на раціональне розміщення продуктивних сил, заохочення і стимулювання підприємництва, малого та середнього бізнесу, індивідуальної трудової діяльності. Соціально-економічна політика держави в сфері зайнятості передбачає розробку державних та територіальних програм зайнятості населення. Вони спрямовані на запобігання безробіттю шляхом підвищення економічної заінтересованості підприємств у збереженні системи робочих місць, створенні додаткових робочих місць, ефективному використанні трудових ресурсів. З метою вирішення проблем у сфері зайнятості передбачається проведення аналітичних та наукових досліджень структури економіки, прогнозування наступних змін у якості та розподілу робочої сили.
Порядок підшукання підходящої роботи досить докладно регламентований Законом України «Про зайнятість населення».
Процес працевлаштування не обмежується конкретними строками. Працевлаштування триває до того часу, поки Громадянин не буде влаштований на роботу або навчання. З обліку в службі зайнятості можуть бути зняті тільки ті громадяни, які в період підшукання їм підходящої роботи відмовились від двох пропозицій. Протягом шести наступних місяців (для громадян, які користуються пільгами щодо працевлаштування, — протягом трьох місяців) їм надаються лише консультаційні послуги. Після закінчення цього строку такі громадяни можуть повторно зареєструватись у службі зайнятості як такі, що шукають роботу.
Процес працевлаштування закінчується укладенням трудового договору
Література
1. Александров H.Г. Трудовое правоотношение. — M., 1948. — С. 242.
2. Бойко М. Д. Трудове право України: Н вч. посіб.: Курс лекцій. – К.: Олайн, 2002. – 335 с.
3. Буткевич В. Права людини в Україні // Права людини в Україні.— К., 1995.- С. 34.
4. Буткевич В. Права людини в Україні // Права людини в Україні. Щорічник.- 1993.- К., 1995.- С. 35.
5. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. з ведений. – Х рьков: Консум, 1998. – 140 с.
6. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 1999. – 208 с.
7. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року
8. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. — С. 97—100.
9. Кодекс законів про працю України
10. Козінцева І. П., Савенко Л. А. Людина і праця: Довідник з правових питань. -К. - 1997р. - 106 с.
11. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілки. 2-ге вид., доопрацьоване. –К.: Наукова думка 2000. – 734с.
12. Конституція України 1996 р.
13. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2000. – 320с.
14. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: підручник для 9 кл. загально освіт. шк.. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 320с. – С.155-156.
15. Нове законодавство України про працю/ Упоряд. В.Б. Авер’янов, І.В.
Інші роботи цього напряму
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (проблеми теорії і практики)
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА ЗАХИСТОМ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
КОНСТИТУЦІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ'ЄКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Місце та роль Конституційного права в системі національного права України
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Взаємовідносини Президента України з Верховною Радою України: правове регулювання, практична реалізація.
КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
Референдум і його соціальна функція
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Відмінність державної зради від шпигунства
1. Повноваження Верховної Ради України у сфері охорони прав і свобод людини і громадянина. 2. Порядок діяльності народних депутатів України у Верховній Раді України. 3. Офіційне оприлюднення рішень і висновків конституційного суду України.
Державна символіка України
Магдебурське право
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ИОРДАНИИ
Принципи поділу влади
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
Референдум як основна форма прямого (безпосереднього) народовладдя в України
ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Об'єкти конституційних відносин
Право на свободу та особисту недоторканість
УТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики
Виборчий процес в Україні
Уряд: порядок формування, компетенція
Суды общей юрисдикции в Украине
Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ
КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Конституційне право України як галузь соціального права
Конституційне право громадянина в Україні на вуличні походи, мітинги та демонстрації
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ ВЕТО – УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Процедури імпічменту
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ
Конституційний суд України у судовій системі України. Його роль та практичне значення для розбудови демократичного суспільства
Судова система США
Верховна Рада України як орган законодавчої влади представницьких органів
Конституційно-правові норми: поняття, ознаки і класифікація
Джерела конституційного права
Інститут президентства в Україні і США (порівняльно – правовий аспект)
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ В УКРАЇНІ
КОНСТИТУЦІЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Правовий статус Конституційного Суду України
КОНСТИТУЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ
В интеренете нашел интересный веб портал про направление htc one x10 цена http://top-obzor.com/
www.steroid-pharm.com

adulttorrent.org/search/angel lima