Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   80 грн.
ЦІНА:   192 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Судові процедури, що обслуговують процедуру неплатоспроможності   (ID роботи: 1014)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Економіка підприємства
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 38
Рік захисту: 2008
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Правове регулювання процедури банкрутства в Україні
1.1 Неплатоспроможність і банкрутство
1.2 Суб’єкти банкрутства
1.3 Учасники у справі про банкрутство
1.4 Заходи щодо запобігання банкрутству
2. Проведення процедур (розпорядження майном, санація,
ліквідаційна, мирна угода)
2.1. Сутність введення процедури розпорядження майном
2.2. Сутність введення процедури санації
2.3. Сутність введення процедури ліквідації
2.4. Мирна угода
3. Судові процедури, що застосовуються
до неплатоспроможного боржника
Висновки
Література
Вступ
В епоху СРСР, у період розвинутого соціалізму, якщо підприємство працювало не рентабельно, держава реорганізовувала його (приєднувала до більш прибуткового) або ж списувала борги (колгоспам). Інакше кажучи, питання погашення заборгованості підприємств вирішувались органами господарського управління у порядку виконавчого провадження по арбітражному або цивільному судочинству.
Після розпаду СРСР Україна пішла шляхом ринкових реформ. Перехід від одних економічних відносин до інших неминуче відбувається за умов спаду виробництва, інфляції, кризи неплатежів, що дуже боляче відбивається на господарюючих суб’єктах. Стає все більш очевидним, що для оздоровлення таких фінансово неспроможних підприємств потрібен спеціальний механізм – інститут неспроможності (банкрутства), який існує в усіх державах з ринковою економікою.
До 1992 р. Україна не знала інституту неспроможності (банкрутства). Закон України від 14 травня 1992 р. “Про банкрутство” визначив спеціальний порядок розгляду справ фінансово неспроможних підприємств арбітражними (нині – господарськими) судами. Закон був простий, і суть його полягала у ліквідації підприємств. Практично він не вирішував проблем фінансового оздоровлення підприємств, не надавав пільг для боржників: він був прокредиторським. Інакше кажучи, його завдання полягало у примушуванні боржника будь-якими шляхами (навіть на шкоду виробництву) погасити борги кредиторам.
Принципово іншим є Закон України від 30 червня 1999 р. “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон). У цьому Законі змінені підстави для порушення справи про банкрутство; строки
Висновок
Внаслідок проведеного дослідження розв’язана важлива наукова проблема у теоретичному та практичному аспектах: обґрунтована потреба формування права неспроможності (банкрутства) як підгалузі господарського права; розроблена концепція реформування законодавства України про неспроможність (банкрутство), а також сформульовані наступні основні теоретичні та практичні висновки.
Відносини неспроможності (банкрутства) – це відносини, які направлені на відновлення платоспроможності господарюючого суб’єкта із застосуванням реабілітаційних заходів шляхом судових процедур, а у випадку неможливості – на примусову ліквідацію майна з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів. За своїм характером вони є майновими та організаційними; за суб’єктним складом – горизонтальними та вертикальними.
Принципами правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) виступають: пріоритет Закону перед іншими нормативними актами; загальність; збереження господарюючого суб’єкта, якщо можливо відновити його платоспроможність; ліквідація майна боржника, якщо неможливо зберегти підприємство з метою справедливого й організованого погашення вимог кредиторів; державне регулювання відносин неспроможності.
Для правового регулювання відносин неспроможності характерна наявність двох методів: основного – методу владних приписів і додаткового – методу автономних рішень. В основі методів лежить єдиний, загальний (публічний) інтерес, направлений на відновлення платоспроможності господарюючого суб’єкта. Приватний інтерес, хоч і підпорядкований загальному, має відносну самостійність і враховується у заходах і способах впливу на учасників відносин неспроможності. Методи правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) включають такі способи і заходи впливу на учасників відносин, які поєднують імперативні та диспозитивні засади, застосовують до суб’єктів приписи і частково юридичний дозвіл, що направлені на відновлення платоспроможності господарюючого суб’єкта (загальний інтерес), а якщо це неможливо – його ліквідацію з метою повного або часткового задоволення грошових вимог кредиторів (частковий інтерес).
Виходячи із правової природи права неспроможності, треба здійснювати кодифікацію законодавства про неспроможність – шляхом об’єднання не лише
Література
1. Арбітражно-процесуальний кодекс України.
2. Баренбойм П. Д. Правовые основы банкротства: Учеб. пособие. - М.: Белые альвы : ТОО "ТЕИС", 1995. -194, с.
3. Бобкова А. Г. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навчальні посібники. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -151 с.
4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М. І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К.: „Каравела”, Львів: „Новий світ – 2000”,2001.-298с.
5. Горбач О.І. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу „Економіка підприємства” для студентів спеціальності „Економічна кібернетика”, ХТУРЕ, 1999.
6. Економіка підприємства: Навч. Пособ. / За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2005. - 431с.
7. Економіка підприємства : Підручник / За заг. ред. Покропивного С.Ф. – Вид. 2-ге, перераб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
8. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. Посібник./ За ред. С.Ф. По кропивного.-К., 2000.
9. Економічний аналіз : Навчальний посібник / Є.В.Мних. – К.: Вища школа, 2002.
10. Закон України “Про підприємства в Україні”.
11. Закон України про банкрутство.
12. Конспект лекцій з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" / Упоряд. О.І.Горбач., М.Ю.Гвоздєва - Харків: ХНУРЕ, 2004.-57с.
13. Конституція України.
14. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 166 с.
15. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів з курсу „Економіка підприємства” спеціальності „Економічна кібернетика” / Упоряд.: О.І.Горбач, О.В.Степанова, О.Є.Соколов – Харків: ХНУРЕ, 2003.- 64с.
16. Основи ринкової економіки. Курс лекцій для студентів університетів, вузів та коледжів. За редакцією О.Л. Лищинина. - Львів, 1995,
17. Поляков Б. Методы правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) в Украине // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 2. - С.7-11.
18. Поляков Б. Понятие неплатежеспособности и банкротства // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 4. - С.47-51.
19. Поляков Б.М. Правове регулювання процедури розпорядження майном у справі про банкрутство // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4. – С.122-132.
20. Поляков Б.М. Судебные процедуры банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 9. - С.22-25.
21. Правова база з питань банкрутства суб'єктів господарювання: Збірник нормативних актів/ Упоряд. М.І.Камлик. -К.: Атіка, 2000. -219, с.
22. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду України “Про деякі питання практики застосування Закону України “Про банкрутство”” № 01-6/481 від 15.04.93.
23. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного суду України “Про деякі питання практики застосування Закону України “Про банкрутство”” № 02-5/444 від 18.11.97.
24. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2004.
25. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспектиХарків: Консум, 1997. -189, с.
26. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів. Навч. посібник.- К.: Знання, 2001.-301с.-(Вища освіта ХХІ століття).
27. Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури , 2003.-288с.
28. Швандер В.А., Прасолова З.П. Тесты и задачи по курсу "Экономика предприятия" М.: Финансы ЮНИТИ, 1999. – 222 с.
29. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємства. – К.: КНЕУ, 2004.-235с.
30. Экономика предприятия / Под ред. проф. Горфинкеля В.Я., М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 718 с.
Інші роботи цього напряму
Ефективність використання основних засобів і їх вплив на господарську діяльністьна прикладі ТОВ ''Моноліт-1''
Аналіз фінансового стану звіт
Причини та механізм еволюції грошей. Еволюція кредитних грошей
Обсяг інвестицій та джерела їх фінансування
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємста"
Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств на прикладі ВАТ "Олександрійський райагрохім"
Звітність підприємства на прикладі ДП "Ексімп-Рівне"
Форми та системи оплати праці та їх удосконалення на прикладі ВАТ „Бердичівський пивзавод”
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Сутність стандартизації та її народногосподарське значення
Економічний потенціал підприємства сутність та складові елементи
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства" (Варіант 4)
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Звітність підприємства на прикладі ТзОВ "Алюмо-Пласт"
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Економіка і організація агропромислових формувань
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Інноваційні підходи в управлінні промисловим підприємством
Основи підприємницької діяльності
Задачі з економіки підприємства
Система управління персоналом підприємства
Cпільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
Аналіз і планування основних засобів підприємства
Інноваційні технології як умова розвитку транспортного підприємства
Організація управління кар'єрою та розвитком персоналу на основі балансу інтересів підприємства та персоналу на прикладі ТОВ «Леді-тур»
Формування стартового капіталу підприємства
Процеси керування товарною політикою підприємства на прикладі ВАТ „Київський хладокомбінат №1”
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Формування фінансово-господарського потенціалу в сучасних ринкових умовах на прикладі ТОВ “Мітра”
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Аналіз використання робочого часу на підприємстві
Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства на прикладі ТОВ «Верес»
Договірні взаємовідносини
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Оцінка вартості бізнесу
Фінансовий план
Аналіз прибутку та рентабельності на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АЕРО-ЕКСПРЕС"
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Задачі економіка підприємства
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Задачи по экономике
Задачі економіка підприємства
Антикризове управління підприємством на прикладі ВАТ «УВТК»ДР
Поняття цілей підприємства, їх класифікація та вимоги до них
Задачі з дисципліни "Моделі і методи"
Собівартість продукції та ефективність виготовлення ковбасних виробів