Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   80 грн.
ЦІНА:   192 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Використання інтелектуальної власності в управлінні конкурентоспроможності вищого навчального закладу   (ID роботи: 1053)

Напрям: Гуманітарні предмети
Предмет: Інтелектуальна власність
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 57
Рік захисту: 2017
ВУЗ: Національна Металургійна Академія України (НМетАУ) (м. Дніпропетровськ)
Мова: Українськa
План
Зміст:
Вступ
1. Теоретично – методичні основи управління конкурентоспроможністю організацій
1.1. Узагальнення вітчизнянного та зарубіжного досвіду діяльності вищих навчальних закладів у сфері інтелектуальної власності
1.2. Інформаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю вищих навчальних закладів
2. Дослідження ефективності використання інтелектуальної власності в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу
2.1. Основні чинники визначення конкурентоспроможності технічних вищих навчальних закладів
2.2. Розробка стратегії оптимізації результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів (рейтинг)
2.3. Організаційні умови підвищення рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у сфері інтелектуальної власності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Вступ
Вступ

Прогресивність суспільного розвитку багато в чому залежить від спроможності освітньої сфери відтворювати інтелектуальний потенціал, якісну робочу силу. Сучасна система вищої освіти України охоплює значний сегмент суспільства, в її сферу залучені великі людські, фінансові та матеріально-технічні ресурси. За роки незалежності більш ніж удвічі зросли кількість вищих навчальних закладів та чисельність студентів, відбулася диференціація спеціальностей, суттєвих змін зазнала структура вищих навчальних закладів, якісно змінився ринок працевлаштування випускників. Система вищої освіти представляє собою складний поліфункціональний комплекс економіки, діяльність та розвиток якого потребують широкого використання наукових знань, впровадження науково обґрунтованих методів управління, залучення фінансових і матеріальних ресурсів. Входження України в Болонський процес розширило коло проблем, що потребують негайного розв'язання[7].
Від якості законодавчої бази з інтелектуальної власності багато в чому залежить ефективна охорона результатів творчої діяльності громадян України, без якої конкурентоспроможність нації — просто фікція. Незважаючи на помітний прогрес, досягнутий останніми роками у сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, на думку міжнародних експертів, її недосконалість все ще є одним з чинників, який перешкоджає створенню в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності[15].
Освіта є основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. І тому тема курсової роботи, управління освітою та наукою, набуває актуальності у теперішній час.
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Досить зазначити, що з питання приєднання до Болонської декларації Міністерство освіти і науки України звернулось до міністрів освіти країн Європи. Від їх абсолютної більшості отримані запевнення в підтримці, проведені переговори з чільними представниками Європейського Союзу, Ради Європи, де також наші устремління знайшли повну підтримку. Хоча, безумовно, вирішальну роль буде відігравати наша власна робота по модернізації вищої освіти як у загальнонаціональному масштабі, так і в кожному університеті та інституті [10].
Теоретичним проблемам економіки та організації наукової, інноваційної та інтелектуальної діяльності вищих навчальних закладів присвячена значна кількість наукових праць зарубіжних і вітчизняних дослідників: А.Анчішина, Г.Беккера, В.Боброва, Й.Бескида, О.Молчанової, Е.Кона, Р.Солоу, Т.Шульца, Е.Аткінсона, Дж.Стігліця, Л.Якобсона, Л.Романкової, Г.Доброва, В.Тонкаля, Б.Маліцького, А.Алімова, М.Солодкова, М.Гуревічева, І.Єгорова, Д.Черваньова, В.Щетініна та інших [21].
Мета курсової роботи полягає у вивченні всіх теоретичних та практичних аспектів теми, а саме використання інтелектуальної власності в управлінні конкурентоспроможності вищого навчального закладу.
Завдання курсової роботи:
1. Визначити теоретично – методичні основи управління конкурентоспроможністю закладів освіти в Україні.
2. Проаналізувати наукові джерела вітчизняних і зарубіжних авторів і визначити ступінь розробки наукових та методичних положень, пов'язаних з проблемами використання інтелектуальної власності в управлінні конкурентоспроможності вищого навчального закладу.
3. Виконати аналіз рівня, динаміки та ефективності використання кадрового та фінансового потенціалу у сфері освіти і науки України.
4. Проаналізувати ефективність сучасних форм управління науковою та інтелектуальною діяльністю вищих навчальних закладів.
5. Дослідити основні чинники визначення конкурентоспроможності технічних вищих навчальних закладів.
6. Запровадити стратегію оптимізації результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів (рейтинг).
7. Запропонувати організаційні умови підвищення рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у сфері інтелектуальної власності.
8. Зробити висновки теми курсової роботи.
Об'єктом дослідження виступає інтелектуальна власність у навчальній та науково-дослідній діяльності вищих навчальних закладів в Україні.
Предметом дослідження є сукупність концептуально-методологічних та науково-методичних положень, що є основою для оцінки ефективності наукових досліджень, методи удосконалення наукової діяльності вищих навчальних закладів.
Методи дослідження. Загальнотеоретичні методи емпіричного дослідження, економіко-статистичні та математичні методи аналізу, моделювання та прогнозування; методи системного аналізу та групування для виявлення залежностей між окремими показниками, розрахунково-конструктивні методи для обґрунтування запропонованої методики оцінки ефективності наукових досліджень, графічний метод забезпечив наочне відображення результатів функціонування наукової сфери ВНЗ.
Методологія виконання курсової роботи – це сукупність заходів і способів, з допомогою яких відбувається процес отримання об`єктивно-правдивих знаннь про сутність теми курсової роботи.
Методологія роботи включає в себе:
1. підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;
2. ознайомлення зі змістом теми і складання попереднього плану роботи;
3. вивчення літературних джерел, систематизацію й узагальнення матеріалів у відповідності до плану курсової роботи;
4. написання тексту і оформлення курсової роботи.
Структура курсової роботи: вступ, два розділи, п’ять підрозділів, висновки, список використаної літератури та додатки.
При написанні курсової роботи використовувалась законодавча база України, підручники, навчальні посібники, Інтернет та статті журналів.
При написанні курсової роботи використовувалась законодавча база Верховної Ради України із внесеними доповненнями і змінами.
Висновок
Висновки

Узагальнюючи результати теоретичної та практичної роботи, зроблено такі висновки.
Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який грунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.
Інтелектуальна власність (скорочено «ІВ», англ. intellectual property) — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.
Законодавство, яке визначає права на ІВ, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.
Поняття «ІВ» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у галузі науки, виробництва, мистецтва і літератури.
Інноваційна система вищого навчального закладу - це організаційно-управлінський механізм з розробки та впровадження новацій для підвищення його конкурентоспроможності. Її метою є визначення і реалізація перспективних напрямків діяльності у двох відносно самостійних, проте взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих аспектах діяльності вищого навчального закладу - удосконалення процесу навчання і розробка нових технологій освіти та здійснення наукової і науково-дослідної діяльності.
Результатом соціально-економічної кризи в Україні в 90-і роки минулого століття стали різке скорочення обсягів фінансування науки, що, в свою чергу, стало причиною суттєвих структурних зрушень, з’явилися нові форми власності і, як наслідок, нові джерела фінансування.
Формування інноваційної системи вищого навчального закладу є необхідною умовою підвищення його конкурентоспроможності. Така система функціонує у двох напрямках: по-перше, удосконалення процесу освіти; по-друге, підвищення ефективності наукової і науково-дослідної діяльності. Розроблено алгоритм формування інноваційної політики вищого навчального закладу.
Ефективність наукової діяльності вузу необхідно розглядати виходячи із головного завдання вищої школи, а саме вдосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства. Введено специфічний індикатор ефективності науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів – показник "навчально-педагогічний ефект", який оцінює ступінь впровадження результатів наукової діяльності в навчальний процес. Пропонується поряд з розрахунком економічного ефекту, який обчислюється традиційними методами, врахувати також значення соціального та педагогічного ефектів, як невід’ємної складової науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів [9, c. 132].
Умовами реалізації стратегічних напрямів є запровадження низки нових педагогічних та управлінських технологій:
перехід до концептуальної форми розвитку освіти на всіх рівнях;
упровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті (моніторинг якості освіти);
організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на освітні послуги;
упровадження альтернативних моделей управління (проектне, неформальне, інтегративне тощо);
оновлення функцій управління (на всіх рівнях) відповідно до нових видів управлінської діяльності;
організаційне та функціональне оновлення науково-методичної служби;
реальне забезпечення відкритості й доступності освітньої галузі перед громадськістю.
Виконання напрямків дасть можливість забезпечити освіти на новий якісний рівень, що сприятиме:
створенню в регіоні цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному реалізувати власні освітні потреби та забезпечить безперервність освіти;
становленню компетентнісно спрямованого освітнього процесу в єдності змістових, особистісних та управлінських складових;
створенню більш ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній людині можливості повноцінного саморозвитку;
розвитку високоякісної базової, професійно-технічної, вищої освіти та тендерної рівності в освіті;
формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;
створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача;
забезпеченню рівних можливостей в освітянському просторі випускників сільських і міських шкіл;
упровадженню високих освітніх стандартів з метою інтеграції випускників професійної та вищої школи в загальноєвропейський та світовий освітній простір.
Результати досліджень призначені для використання Міністерством освіти і науки України при проведенні конкурсного відбору проектів наукових досліджень, розрахунках коштів на фінансування наукової діяльності ВНЗ та оцінці ефективності їх використання, а також державними вищими навчальними закладами для визначення вартості наукових проектів при проведені внутрішніх конкурсів проектів наукових досліджень.
Література
Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами)
2. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 p. (із змінами)
3. Закон України «Про вищу освіту» вiд 20.12.2006 року. (зі змінами)
4. Постанова ВРУ «Про Рекомендації парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування"» вiд 27.06.2007 р. № 1243-V.
5. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України» від 19.12.2006 року.
6. Архіпова Т.Л. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освіті//Інформаційні технології в освіті. – 2008. - № 1. – с. 9.
7. Болонский семинар: «Что представляет собой бакалавриат?» Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 25-26 ноября 2004 г.
8. Босак О. В. Чинники конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у системі формування економіки знань//Науковий вісник. – 2007. - вип. 17.6.
9. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. - 2004 - 296 с.
10. Вища освіта України: Навч. посіб. /Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Степко М.Ф. та ін.; За ред Кременя В.Г., Ніколаєнка С.М. - К.: Знання, 2005. - 327 с.
11. Доповідь А. Раухваргерса, Президента міжурядового комітету Лісабонської конвенції про визнання на офіційному Болонському семінарі «Удосконалення системи взаємного визнання кваліфікацій в Європейському просторі вищої освіти» (Рига, Латвія, грудень, 2004 р.) Improving the recognition of qualification and study credit points – background report presented at the Bologna seminar of recognition, Riga, Latvia, 2004 // Internet: http://www.aic.lv.rigaseminar/documents/Background/_AR_fin.
12. Карпов В.А., Корольова Т.С., Павлова Т.В. Методи оцінки ефективності науково-дослідних робіт // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Вип. 16. – Одеса: ОДЕУ, 2004. – С. 83-89.
13. Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни. Рекомендации Парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 г. “О ключевых компетенциях обучения в течение жизни” (2006/962/ЕС).
14. Конвенція з визнання кваліфікацій, що відносяться до вищої освіти в європейському регіоні. Лісабон, Португалія, 11 квітня 1997 р.
15. Коноваленко Володимир. Інтелектуальна власність по-українському//Дзеркало тиждня. - № 35 (664) 22 — 28 вересня 2007. http://www.dt.ua/1000/1050/60541/
16. Корольова Т.С. Аналіз окремих чинників регулювання наукової сфери // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Вип. 14. – Одеса: ОДЕУ, 2003. – С. 137-142.
17. Корольова Т.С. Бюджет часу на НДР – складова інноваційної системи ВНЗ // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: Матер. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Ялта, 4-6 жовт. 2007 р. – Т. ІІ. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – С. 235-236.
18. Корольова Т.С. Вікова структура вчених – чинник розвитку наукового потенціалу // Управління в освіті: Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. Львів, 21-23 квітня 2003 р. – Львів: ДЦ МОНУ, 2003. – С. 30.
19. Корольова Т.С. Ефективність використання наукового потенціалу вищого навчального закладу // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Вип. 29. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 93-96.
20. Корольова Т.С. Науковий потенціал як фактор розвитку підприємницької діяльності // Экономика Крыма: Сб. научн. трудов – Симферополь: ТНУ, НАПКС, 2005. – №15. – С. 25-29.
21. Круглик В.С. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні//Інформаційні технології в освіті. – 2008. - № 2. – с. 114.
22. Кузь О.М., Бірюкова М.В. Освіта та економічне зростання: концептуалізація взаємодії // Економіка розвитку. - 2002. - № 2. - С. 26-34.
23. Кучма Р. Теоретичні аспекти функціонування вищої освіти в трансформаційний період // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 204 – 210.
24. Лазарев В.А. Конкурентоспособность вуза как объект управления. – Екатеринбург: Издательский Дом «Пригородные вести», 2003. – 160 с.
25. Матеріали доповіді Міністра освіти і науки України С.М. Ніколаєнка на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки з питання "Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства". – Харків 1-2 березня 2007 р. – http://www.mon.gov.ua.
26. Основні показники ВНЗ України на початок 2006/07 навч. року. Статистичний бюлетень. Держком. статистики України. – К., 2007. – 176 с.
27. Офіційний сайт Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua
28. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: http://www.mon.gov.ua
29. Подгорный А.З., Королева Т.С. Научные кадры как составляющая инновационного развития экономики // Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного развития экономики. Региональные, межрегиональные и международные аспекты: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 30 мая - 1 июня 2007 г. – Минск: ГУ “БелИСА”, 2007. – С. 61-64.
30. Примірне положення про підрозділ з питань інтелектуальної власності вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки України 01.11.2005 № 631. http://patent.km.ua/ukr/articles/i751
31. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.– 368 с.
32. Франція у Європейському просторі вищої освіти / Упоряд. Г. Г. Крючков, В. Б. Бурбело. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 169 с.
33. A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks. Published by: Ministry of Science, Technology and Innovation, Bredgade 43, DK-1260 Copenhagen K, 2007.
34. Australian Qualifications Framework. Implementation Handbook. Third Edition, 2002.
35. Bologna Seminar Council of Europe Higher Education Forum on Qualifications Frameworks. Directorate General IV: Education, Culture and Heritage, Youth and Sport. Council of Europe Headquarters, Strasbourg, 11 – 12 October, 2007.
36. Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07. National Trends in the Bologna Process, EURYDICE, Brussels, 2007.
37. National Qualifications Frameworks: Development and Certification / Report from Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, May, 2007.
38. Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe by Christian Tauch and Andrejs Rauhvargers. European University Association, European Commission - Directorate General for Education and Culture. September, 2002.
39. Verification of Compatibility of Irish National Framework of Qualifications with the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, Final Report – November, 2006.
Інші роботи цього напряму
https://top-obzor.com

casino-online-ua.info/uk/