Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   48 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Організація готівково-грошових розрахунків та сфера їх застосування   (ID роботи: 1199)

Напрям: Фінанси
Предмет: Гроші і кредит
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 46
Рік захисту: 2010
Мова: Українськa
План
ВСТУП
1. Готівково-грошовий обіг в Україні
1.1. Грошовий обіг в Україні
1.2. Поняття і принципи готівкових розрахунків

2. Робота Національного Банку України щодо організації готівково-грошового обігу в Україні
2.1. Національний Банк України - центр готівкового обігу
2.2. Емісійно-касова робота установ Національного банку України…13
2.3. Прогнозування та облік касових оборотів банків
2.4. Організація інкасації грошей та перевезення цінностей Національним банком України

3. Організація готівково-грошового обігу в Україні
3.1. Регламентація готівкового обігу на підприємствах і в організаціях
3.1.1. Нормативні документи, що регулюють обіг готівки i касову дисципліну
3.1.2. Ліміт залишку готівки в касі підприємства
3.1.3. Приймання і видача готівки із кас
3.1.4. Ведення касової книги
3.1.5. Міри відповідальності за порушення касової дисципліни
3.2. Регламентація готівкового обігу в комерційних банках

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ
Україна офіційно проголосила формування соціально орієнтованої ринкової економіки як стратегічного курсу своєї державної економічної і правової політки. Сьогодні завдання полягає в тому, щоб зробити своєчасний вибір оптимального варіанта того чи іншого тактичного руху, виходячи з ситуації, яка реально складається в країні. І, як уявляється такими головними пріоритетами економічної політики українського уряду мають ставати відбудова державної керованості економіки, стимулювання виробництва на підвищення ефективності праці, створення сприятливих умов підприємницької і в цілому трудової активності.
Темою моєї курсової роботи є організація готівково-грошових розрахунків і сфера їх застосування.
Актуальність розгляду даної теми пояснюється тим, що у функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг в державі. Грошовий обіг - це рух коштів у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в господарстві. Грошова система України становить собою організацію грошового обігу, яка закріплена національним законодавством.
Грошова система нашої держави складається з таких елементів: грошової одиниці та її найменування, масштабу цін, видів законних платіжних засобів, платіжного обороту та його організації, механізму регулювання грошового обігу та органів, що його здійснюють. Грошова система України характеризується тим, що вирішальну роль в організації та функціонуванні грошової системи відіграють Верховна Рада України та Національний банк України.
Слід зазначити, що правові основи організації грошового обігу в Україні закладені в Конституції України та в Законах України «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, Інструкції про касові операції в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстр. в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (із змінами), Правилах визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України, затв. постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 N 547 і зареєстр. у Міністерстві юстиції України 06.12.2004 за N 1549/10148, Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних монет України та сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.01.2005 N 8 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за N 124/10404 та ін.
Практичне значення даної теми полягає у тому, що знання теми „правове регулювання грошового обігу” забезпечує системний аналіз норм чинного банківського законодавства, знання форм та систем грошового обігу та методів його регулювання.
Метою розгляду даної теми буде розкриття таких питань як поняття і принципи готівкових розрахунків, зокрема роботу Національного банку України щодо організації готівково-грошового обігу в Україні, а також питання про організацію інкасації грошей та перевезення цінностей Національним банком Україи.
При розгляді даної теми мною були використані наукові праці та матеріали періодичних видань таких авторів як Г.Анулова, І. Бендесюк, О.Мельник, Л.Фільштейн, В.М.Яценко для повного і детального розкриття питань теми „правове регулювання грошового обігу в Україні”.
Висновок
Гроші виникли стихійно, багато тисяч років тому. Вони виділились із товарного світу як особливий товар, що став над товаром, як загальний еквівалент, що став посередником у товарному обміні. Грошовий обіг – це рух грошового капіталу в процесі розширеного суспільного відтворення, безпосередньо включає рух грошей на стадіях розподілу та обміну. Грошовий обіг пронизує і охоплює всі сфери діяльності ринкових структур, впливає на всі стадії суспільного відтворення.
По формі грошей, що здійснюють обіг, грошовий обіг поділяється на готівковий і безготівковий. Ці дві сфери між собою тісно пов'язані, переплітаються, реалізуються через механізм взаємозаміни однієї форми в іншу. Але вони підвладні економічному закону: обґрунтованої пропорціональності, де безготівковий обіг має займати домінуючу частку. Разом вони утворюють єдиний грошовий обіг.
Кількість грошей, необхідних для виконання функції засобу обігу, повинна бути рівна сумі цін реалізуємих товарів, поділеній на число оборотів (швидкість обігу) однойменних одиниць.
З розвитком функції як засобу платежу формулювання закону дещо змінилося, а саме: до суми цін реалізуємих товарів додається сума платежів по зобав'язанням та віднімається сума платежів та сума цін товарів, проданих в кредит. Найважливішим кількісним показником грошового обігу є грошова маса, яка являє собою сукупний об'єм купівельних та платіжних коштів, що обслуговують господарський обіг та тих, що належать приватним особам, підприємствам усіх форм власності та державі. Для аналізу кількісних змін грошового обігу на визначену дату та за визначений період, а також для розробки заходів по регулюванню темпів збільшення об'єму грошової маси використовуються різні показники (грошові агрегати).
В Україні готівка (або гроші поза банками) утворює грошову масу М0. Разом із коштами на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті (так званими коштами до запитання) гроші поза банками становлять грошову масу М1. Сума готівки, коштів до запитання, строкових депозитів у національній валюті і всіх видів у іноземній валюті – це грошова маса М2. Сума готівки, всіх вкладів у національній та іноземній валюті, цінних паперів власного боргу та коштів клієнтів за трастовими операціями комерційних банків становить грошову масу М3.
До засобів, які ліквідують інфляцію та стабілізують грошову систему належать: регулювання загальної маси грошей, позикового і облікового процесу, процентних ставок комерційних банків через управління ними центральним банком; обов'язкові резерви комерційних банків, операції центрального банку на відкритому ринку цінних паперів; операції центрального банку на відкритому ринку цінних паперів; пряме і безпосереднє регулювання державою кредитів і тим самим - грошової маси; державне регулювання цін, регулювання заробітної плати, зовнішньої торгівлі, операцій з іноземним капіталом і валютного курсу.
Саме цими засобами потрібно керуватися Україні в становищі, в якому вона опинилась зараз. Стабілізації грошового обігу через механізм стримання інфляції займає нині найважливіших напрямок і, як показує досвід, досягає своєї мети лише в системі науково обґрунтованого управління. Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в теоретичних дослідженнях, і в практичних заходах по реконструкції народного господарства.
Література
1. Анулова Г. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран: монографія/ Г. Н. Анулова,. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 223 с.
2. Бендесюк І. Про порядок обігу готівки в Україні //Вісник податкової служби України. - 1999. - № 13. - C. 12-18
3. Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об’єкт моніторингу, аналізу та контролю //Банківська справа. - 2003. - № 6. - C. 48-55
4. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу //Економіка України. - 1999. - № 5. - C. 22-29
5. Готівка:Готівковий обіг:Консультація //Галицькі контракти. - 1999. - № 12: Документи для роботи. - C. 58-63
6. Гроші в Україні: Факти і документи/ НАН України. Ін-т історії України, Нац. банк України, Центр. держ. архів вищих органів влади і управління України Авт. колект.: М.Дмитрієнко (керівн.) та ін. Редкол.: Я.Ісаєвич, І.Курбас, В.Смолій та ін.. - К.: Фірма ARC-Ukraine , 1998. - 453 с.
7. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник/ М-во освіти України, Тернопіль. академ. нар. госп., НБУ, ЛБК За ред. Б.Л.Луціва. - Тернопіль К.: Карт-бланш, 2000. - 225 с.
8. Демківський А. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Анатолій Демківський,. - К.: Дакор, 2003,, 2005: ВИРА-Р. - 527 с.
9. Дорофєєва Н. Організація готівкового обігу в Україні //Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. - C. 4-5
10. Злупко С. Внесок українських економістів у розвиток теорії грошей, грошового обігу і фінансів //Фінанси України. - 2001. - № 8. - C. 31-49
11. Кеннеді М. Гроші без відсотків й інфляції: Як створити засіб обміну корисний для кожного/ Маргріт Кеннеді,. - К.: МАУП, 2006. - 79 с.
12. Климчук С.В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості //Економіка АПК. - 2006. - № 9. - С.52-58.
Інші роботи цього напряму
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит"
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит" (варіант 8)
Гроші і кредит задачі
Механізм поповнення маси грошей в обігу
Сучасні теорії грошей
Контрольна гроші та кредит
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит"
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит"
Валютний курс
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит" (Варіант 12)
1. Характеристика основних теорій грошей. 2. Процент за кредит, його суть, фактори зміни та роль. Норма процента. Номінальна і реальна ставка проценту. 3. Грошова система та її елементи.
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит" (Варіант 14)
Грошова система країни
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит" (Варіант 4)
Задача з дисципліни "Гроші та кредит"
Задача Гроші та кредит
Гроші та кредит контрольна
Вплив реального обмінного курсу конкурентоспроможності економіки
Теоретические основы, возникновение и современное состояние валютного риска
Задачі гроші та кредит
Гроші та кредит
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит"
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит"
Оцінка кредитоспроможності позичальника
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит" (Варіант 25)
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит"
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит"
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит" (Варіант 5)
https://el-smoke.club

rs-clinic.com.ua/lechenie-alkogolizma/kak-vylechit-alkogolizm/

velotime.com.ua/product/comanche-maxima-29/