Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   56 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Східна політика країн Центрально-Східної Європи та України.   (ID роботи: 1398)

Напрям: Гуманітарні предмети
Предмет: Країнознавство
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 32
Рік захисту: 2011
Мова: Українськa
План
Вступ

1. Особливості «східної політики» країн регіону. Польща як одна із країн Центрально-Східної Європи
2. Участь міждержавних організацій у формуванні зовнішньої політики країн Центрально-Східної Європи
3. Україна у зовнішній політиці регіону

Висновки
Список використаних джерел
Вступ
Актуальність вибраної теми обумовлена специфікою розвитку центральноєвропейських країн в посткомуністичну епоху, і в цьому контексті зовнішня політика Республіки Польща є показовою.
Республіка Польща після розпаду соціалістичного табору йде в авангарді політичних та економічних перетворень в Центральній та Східній Європі і посідає виняткове місце у цьому регіоні. Яскравим підтвердженням цього особливого статусу стало включення Польщі до першої групи держав розширення НАТО та ЄС на Схід, а також успішне набуття нею повноправного членства в цих структурах.
Ця роль підкріплюється також тим, що Польща на сьогоднішній день претендує на роль будівничого східного виміру політики ЄС, що безперечно виділяє її з поміж решти країн ЦСЄ. Польща виступає форпостом на кордоні Європейського Союзу та НАТО, що зумовлює особливий характер її відносин із державами колишнього Радянського Союзу, а особливо Російською Федерацію та Україною.
У свою чергу регіон Центрально-Східної Європи відігравав і відіграє у польській зовнішньополітичній стратегії дуже важливу роль. Саме завдяки тісній співпраці з сусідніми країнами (передусім Чехією та Угорщиною) здійснена європейська та євроатлантична інтеграція Польщі.
Досвід Польщі може служити Україні орієнтиром у формуванні власної регіональної політики та використанні її для реалізації національних інтересів та стратегічних цілей зовнішньої політики. Важливим фактором є подібність потенціалу двох країн та їх ролі у європейській та міжнародній системі міжнародних відносин, а також наявність тісної співпраці на всіх рівнях міждержавної взаємодії та взаємний вплив на політику одна одної.
Незважаючи на свою актуальність окреслена проблема залишається майже не розробленою і лише частково висвітленою у вітчизняній науці.
Україна належить до Центрально-Східної Європи, тому приділяє значну увагу відносинам із державами регіону, які є своєрідним містком між Україною і Заходом. Співпраця з ними істотно розширює смугу стабільності миру довкола України, сприяє її утвердженню як впливової європейської держави. Різноманітні та тривалі взаємини України з державами регіону - важлива умова її інтегрування в європейське співтовариство й активної участі в регіональній і субрегіональній співпраці.
Становлення і розвиток відносин України з державами Центрально-Східної Європи, з огляду на низку історичних, геополітичних, культурних та інших факторів, мають свої особливості. Це, передусім, подібність соціально-економічних і політичних проблем, які доводиться розв'язувати на шляху докорінної трансформації суспільств; спільна зацікавленість у якнайшвидшому і повномасштабному залученні до європейських інтеграційних процесів; визнання тієї обставини, що, належачи географічно до згаданого регіону і беручи безпосередню участь у перетвореннях, які відбуваються в державах Центрально-Східної Європи, Україна є серйозним чинником східноєвропейського розвитку.
Висновок
Висновки
Переосмислення зовнішньої політики України продиктоване необхідністю надати зовнішньополітичному курсу нового виміру, орієнтованого насамперед на підвищення геополітичного рівня країни. Це передбачає переосмислення глобального порядку денного з урахуванням стратегічних уроків минулого та можливих сценаріїв майбутнього і, з огляду на це, - визначення напрямів розвитку нашої держави в цілому. Крім того, пропоновані нові моделі політичного та економічного світоустрою, так само як і перехід від однополярного до багатополярного світового порядку, - висувають нові завдання, які мають бути враховані при визначенні зовнішньополітичних пріоритетів. Це тим більше важливо після зміни влади, що відбулася в Україні, та обрання нового глави держави.
Зрозуміло, що у такій стислій курсовій роботі неможливо повною мірою висвітлити весь комплекс питань української зовнішньої політики на новому етапі розвитку суспільства. Хоча я фактично не торкнулася таких важливих тем, як європейський проект «Східне партнерство», політика безпеки та оборони ЄС, політична асоціація та економічна інтеграція, запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС тощо, хотілося б, щоб цим питанням приділялася належна увага, оскільки від їх вирішення залежатиме європейський образ нашої країни.
Реальність така, що Україна продовжить будувати європейське майбутнє, спираючись при цьому на рівноправні відносини зі своїми провідними партнерами - ЄС, США і Росією - з урахуванням національних інтересів держави. Можна сподіватися, що оптимальний баланс зовнішньополітичних пріоритетів замінить конфронтаційні моделі минулого.
Не ставлячи під сумнів нинішній зовнішньополітичний курс, важливо, проте, надати йому необхідної динаміки, співвідносячи ресурси та систему ухвалення рішень із поставленими завданнями. Збалансована зовнішньополітична діяльність може гарантувати спокійний і стабільний розвиток нашої держави. Якщо така тенденція візьме гору і буде належним чином сприйнята міжнародним співтовариством, це може сприяти досягненню національного консенсусу з низки важливих напрямів зовнішньої політики України, де сьогодні все ще мають місце серйозні світоглядні розбіжності.
Література
Список використаних джерел
1. Буренко Н.М. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 26 с.
2. Буторина О.В., Борко Ю.А., Иванова И.Д. Европейский союз: Справочник-путеводитель / Под ред. (отв. ред.), 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Издательский Дом “Деловая литература”, 2007. - 288 с.
3. В'юницька О.І. Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи: Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2005. - 20 с.
4. Гуцуляк Ігор Романович. Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці Республіки Польща : дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 258 с.
5. Давыдов Ю.П. Поиски привилегированного партнера // США: ЭПИ. - 1998. - № 5. - 180 с.
6. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: Історія і сучасність. 2. - Львів: Бескиди Біт, 2004. - 320 с.
7. Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.): Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 284 с.
8. Кучик О.С. Міжнародні організації: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с.
9. Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 20 с.
10. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. Пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 590 с.
11. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. - К.: Либідь, 2006. - 716 с.
12. Черник П. П. Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі. : Дис... канд. наук: 23.00.04 - 2008. - 45 с.
13. Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 20 с.
Інші роботи цього напряму
ссылка

www.etalon.com.ua/

回転切りのセイラ