Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   152 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Управління ризиками використання капіталу   (ID роботи: 1888)

Напрям: Менеджмент
Предмет: Фінансовий менеджмент
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 33
Рік захисту: 2010
Мова: Українськa
План
ВСТУП
1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ
1.1Ризик і вартість капіталу. Вартість користування власними і залученими джерелами капіталу
1.2Вплив структури капіталу на вартість фірми. Фінансовий
леверідж та ризик втрати фінансової незалежності
2.УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ НА
ВАТ «АВТОПАРК»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Автопарк»
2.2 Управління ризиками використання капіталу на підприємстві
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Вступ
Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов’язань. Передумовою оптимізації структури капіталу є розрахунок ефекту фінансового левериджу.
Теоретико-методичні основи управління капіталом підприємства висвітлені в роботах І.Бланка, В.Андрійчука, В. Суторміної, Т.Теплової, С.Галузинського, О. Єранкіна. Однак слід зазначити, що у більшості випадків фахівці розглядають лише окремі аспекти проблеми або формування капіталу – вплив забезпеченості та структури авансованого капіталу на фінансово-майновий стан підприємств (Дж. Ван Хорн, О.Стоянова, О.Хотомлянський, С.Соколов, О.Єфімова, В.Ковальов, С.Голов, В.Бочаров та інші), або вартісну оцінку його окремих елементів (Т.Теплова, О.Мендрул, В.Месель-Веселяк, М.Федоров, Т.Бистрая, С.Голов, Т.Морозова, В.Новодворський, А.Хорін та інші), або питання ефективності його функціонування (А.Задомський, І.Бланк, М.Дем`яненко, О.Єфімова, І.Медведєва, В.Новодворський та інші) тощо.
Проте базові положення комплексної системи управління капіталом, її структурні елементи та їхній взаємозв`язок, методичні підходи до оцінки ефективності формування і функціонування капіталу в сучасній економічній літературі досліджені лише фрагментарно.
Висновок
У роботі було досліджено теоретичні та практичні аспекти управління ризиками використання капіталу на підприємстві.
У першому розділі роботи було досліджено ризик і вартість капіталу, вартість користування власними і залученими джерелами капіталу, а також вплив структури капіталу на вартість фірми, фінансовий леверідж та ризик втрати фінансової незалежності.
Вартість капіталу – це альтернативна вартість, інакше кажучи доход, що очікують одержати інвестори від альтернативних можливостей вкладення капіталу при незмінній величині ризику. Якщо компанія хоче дістати кошти, то вона повинна забезпечити доход на них, який як мінімум дорівнює величині доходу, що можуть принести інвесторам альтернативні можливості вкладення капіталу. Одним із факторів, що впливає на вартість капіталу, є рівень ризику даного капіталовкладення.
Структура капіталу характеризується співвідношенням власних і позикових коштів, які використовуються підприємством в процесі господарської діяльності. У роботі було досліджено переваги та недоліки власного та позиченого капіталу.
У другому розділі роботи було досліджено управління ризиками икористання капіталу на ВАТ «Автопарк».
Статутний фонд ВАТ «Автопарк» сформований згiдно закону та статутних документiв у розмiрi 800030 гривень. Заборгованостi по сплатi статутного фонду на підприємстві немає.
За 2017 рік капітал ВАТ «Автопарк» збільшився на 8328 тис. грн. Це відбулося за рахунок власного та позикового капіталу.
Структура капіталу ВАТ «Автопарк» не несе в собі великого ризику для інвесторів, оскільки підприємство працює переважно на власному капіталі, який на кінець періоду значно зріс.
Література
1. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 651 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, 2006. – 445 с.
3. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Дж. Ван Хорн / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 791 с.
4. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харків. держ. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 240 с.
5. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: Поиск оптимальной стратегии. – М.: Консалтбанкир, 2000. – 272 с.
6. Ковалёв В.В. Финансовий анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 277 с.
7. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посібник для вузів. – Донецьк: Альфа-прес, 2005. – 208 с.
8. Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. -Львів: Магнолія 2006, 2008. – 216 с.
9. Партин Г. О., Селюченко Н. Є. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». -Львів: Львівська політехніка, 2010. – 332 с.
10. Румянцева Е.Е. Финансы организаций: финансовые технологии управления предприятием: Учеб. пособие / Е.Е. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 459 с.
11. Рындин А.Г., Шамаев Г.А. Организация финансового менеджмента на предприятии. – М.: Русская деловая литература, 2003. – 350 с.
12. Фінансовий менеджмент Г.Г. Кірейцев, Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
13. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для вузів. – К.: КНЕУ, 2007. – 440 с.
Інші роботи цього напряму
заказать диплом

gefest-sv.kiev.ua