Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   128 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Управління фінансовими інвестиціями   (ID роботи: 1889)

Напрям: Менеджмент
Предмет: Фінансовий менеджмент
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 37
Рік захисту: 2011
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Теоретичні аспекти управління фінансовими інвестиціями
1.1 Сутність і види фінансових інвестицій
1.2 Форми фінансових інвестицій і політика управління ними
1.3 Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів
інвестування
2.Аналіз фінансового стану та управління фінансовими інвестиціями
на підприємстві
2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності ПП «ПОКС»
2.2 Аналіз фінансових інвестицій на підприємстві
3. Пропозиції та перспективи удосконалення управління
фінансовими інвестиціями
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
В умовах переходу до ринкової економіки виникає джерело нарощування капіталу і фінансування відтворення – фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції розглядаються як активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу або як інструмент реалізації стратегічних цілей, пов’язаних із диверсифікацією операційної діяльності підприємства.
Фінансові інвестиції є незалежним видом господарської діяльності для підприємств реального сектора економіки. Фінансові інвестиції хоча і набувають все більшого поширення, однак в на сьогодні залишаються відносно новим та недостатньо дослідженим явищем в діяльності господарювання. В Україні дане питання отримало недостатньо уваги у науковій та професійній літературі.
Отже, вищезазначене свідчить про актуальність досліджуваної теми та про необхідність її подальшого вивчення.
Інвестиційна діяльність підприємства підпорядкована певній інвестиційній політиці, розробленій підприємством в складі його фінансової стратегії. Основною ціллю інвестиційної політики є забезпечення найефективніших шляхів розширення активів підприємства з позицій перспектив його розвитку і збільшення його ринкової вартості. З врахуванням цієї цілі зміст політики управління інвестиціями підприємства можна сформувати наступним чином: інвестиційна політика представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає у виборі і реалізації найефективніших шляхів розширення обсягу його активів для забезпечення основних напрямків його розвитку.
Предметом дослідження роботи стало вивчення управління фінансовими інвестиціями на ПП «ПОКС».
Метою роботи є закріплення на практиці набутих теоретичних знань, розвиток вмінь та навичок оцінки діяльності підприємства.
Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються наступні завдання:
- дослідити теоретичні аспекти управління фінансовими інвестиціями;
- вивчити сутність і види фінансових інвестицій;
- розглянути форми фінансових інвестицій і політика управління ними;
- провести оцінку інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування;
- проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства;
- виробити стратегію покращення механізму фінансової інвестиційної діяльної на підприємстві;
- навести пропозиції та перспективи удосконалення управління фінансовими інвестиціями.
Об’єктом дослідження у роботі є ПП «ПОКС».
В основу дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення сучасної системи планування на підприємстві. У процесі дослідження застосовані методи аналізу, синтезу, статистичні методи та графічне зображення даних.
Інформаційною базою роботи є законодавчі та нормативні акти України, наукові праці і методичні розробки, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, періодичні видання, статистична інформація, фінансова звітність підприємства.
Науково-теоретичною базою для дослідження послужили праці наступних авторів: Гусєва Ю.В., Кириченка О.А., Кредисова А.І., Березовченка С.Н., Волошина В.В., Немцова В.Д., Попова С.Г., Савельєва Є.В., Бланка І.Л., Вінника О.М., Коломойцева В.Е., Омельченко А.В., Пересади А.А, Нейкова Л.І., Поропивного С.Ф., Черваньова Д.М. та інших.
Висновок
Механізм раціоналізації розмірів сумарного доходу від інвестицій на фондовому ринку не може бути тільки комплексом заходів, регулюючих або програмно орієнтованих на досягнення конкретних значень прибутковості і умовах кон’юнктури фінансового ринку, що постійно змінюється і одного з його сегментів – фондового ринку.
Ризик на цьому ринку прийнято розділяти на ринковий, тобто єдиний для всіх цінних паперів, який неможливо уникнути, та індивідуальний – притаманний конкретному цінному паперові. Вкладаючи грошові кошти в різні цінні папери, формуючи портфель цінних паперів, можливо практично до нуля знизити індивідуальний ризик: якщо по одним цінним паперам буде низький доход (збиток), то інші це компенсують. Чим більше цінних паперів знаходиться в портфелі, тобто чим більше він диверсифікований, тим менший індивідуальний ризик.
Кожне підприємство, якщо бажає розмістити вільні кошти на фондовому ринку, має свою шкалу оцінки ризику та прибутку. Високий прибуток для одного підприємства може здатися низьким для нього. Якщо одні надають перевагу ризику з низьким прибутком, то інші – погоджуються на великий ризик з очікуванням великого прибутку.
Механізм забезпечення раціонального з’єднання прибутковості і ризикованості інвестування на фондовому ринку повинен включати:
- фундаментальний і технічний аналіз діяльності галузевих емітентів – господарюючих суб’єктів, їх фінансового стану, менеджменту, рівня конкурентоспроможності, технічний аналіз функціонування фондових бірж, зміни попиту і пропозиції на фондові інструменти, рухи курсу акцій за певний минулий період, дослідження тенденцій розвитку фондових бірж;
- моніторинг інвестиційної якості призначених для портфельного інвестування цінних паперів і вже придбаних фондових інструментів.
Враховуючи успішну фінансово-господарську діяльність ПП «ПОКС» у підприємства відслідковується надзвичайно низька активність у сфері фінансових інвестицій, але слід мати на увазі, що підприємство має у своєму розпорядженні тимчасово не зайняті грошові кошти, крім тих мінімальних кошів, які необхідні для здійснення щоденних операцій. З метою отримання прибутку такі тимчасово вільні кошти підприємство може інвестувати в окремі об’єкти різних галузей економічної діяльності. Тому розвиток фінансових вкладень є найважливішим процесом в діяльності підприємства.
Література
1. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2003. – 469 с.
2. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 651 с.
3. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 992 с.
4. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харків. держ. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 240 с.
5. Данілов О.Д. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Комп’ютерпрес, 2001. – 364 с.
6. Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій. – К.: Нац. академія управління, 2004. – 506 с.
7. Калетнік Г. М., Ціхановська В. М. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для вузів / М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Вінницьк. нац. аграр. ун-т. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 320 с.
8. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
9. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 488 с.
10. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций / Ю.Я. Кравченко. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 368 с.
11. Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент. – К.: Дакор, 2001. – 258 с.
12. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів. – К.: Центр навч. літ, 2006. – 520 с.
13. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посібник для вузів. – Донецьк: Альфа-прес, 2005. – 208 с.
14. Кузнецов Б.Т. Управление инвестициями. – М.: ООО фирма «Благовест-В», 2004. – 200 с.
15. Кукукина И.Г. Управление финансами: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2001. – 267 с.
16. Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навчальний посібник. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.
17. Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. -Львів: Магнолія 2006, 2008. – 216 с.
18. Партин Г. О., Селюченко Н. Є. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». -Львів: Львівська політехніка, 2010. – 332 с.
19. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кол. авт.: А.М. Поддєрьогін (кер.), М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
20. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник для вузів / Мін-во освіти і науки України; ЗДІА; С.Я. Салига, Н.В. Дацій та ін. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 276 с.
21. Школьник І. О., Боярко І. М., Сюркало Б. І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для вузів. - Суми: Університет. книга, 2017. – 304 с.
Інші роботи цього напряму
купить диплом в Химках

https://top-obzor.com

top-obzor.com/obzor-huawei-p10-plus/