Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   160 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Облік розрахунків за податками та платежами   (ID роботи: 2558)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 40
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку розрахунків за
податками та платежами
1.1. Економічна сутність податків та їх класифікація
1.2. Облік розрахунків за податками
2. Бухгалтерський облік розрахунків на ПП “НІЛ”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Облік розрахунків за податками і платежами на підприємстві
2.3. Звітність ПП “НІЛ” за податками і платежами
3. Удосконалення обліку розрахунків за податками і платежами
3.1. Удосконалення податкової системи України
3.2. Удосконалення податкових розрахунків на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додаток А Схема податкової системи України
Додаток Б Журнал кореспонденції рахунків ПП “НІЛ”
за грудень 2008 року
Вступ
В період побудови ринкової моделі економіки відбуваються радикальні зміни в системі бухгалтерського обліку з метою одержання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Тому наукове дослідження окремих напрямів реформування системи обліку є одним із найважливіших завдань науки і практики на сучасному етапі економічного розвитку держави.
Актуальність цього питання посилюється ще й тим, що в сучасних умовах здійснюється адаптація існуючої системи обліку та контролю до міжнародних стандартів, впроваджуються у практику нові підходи і методики організації обліку ресурсів суб'єктів господарювання й контролю за їхнім використанням, підвищується роль обліку в управлінні виробництвом. Зростання ролі бухгалтерського обліку у розв'язанні економічних проблем на сучасному етапі розвитку економіки України зумовлює необхідність удосконалення обліку взаєморозрахунків з бюджетом держави в процесі формування й використання фінансових ресурсів підприємницьких структур. Чітка і прозора побудова обліку підвищує його роль як основного засобу контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства.
Облік розрахунків платників податків з бюджетами різних рівнів останнім часом піддаються критиці як з боку керівників господарських структур, так і з боку податкової адміністрації. У наукових і практичних публікаціях по-різному трактуються існуючі методи обліку розрахунків із фінансовими органами держави, визначення кінцевих фінансових результатів і податкових зобов'язань.
Метою курсової роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад обліку розрахунків підприємства за податками і платежами.
Предметом дослідження є: методологія та діюча практика обліку розрахунків підприємства за податками і платежами, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком розрахунків підприємства за податками і платежами.
Об’єктом дослідження у роботі є приватне підприємство “НІЛ”.
Інформаційною базою дослідження у роботі є закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ПП “НІЛ”.
Під податками слід розуміти обов’язкові внески, які здійснюють платники у порядку і на умовах, що визначаються законодавством України.
У роботі передбачається висвітлити такі питання, як економічна сутність податків та їх класифікація, облік розрахунків за податками, звітність по податках, зборах і платежах.
Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій.
Податки і збори – це обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами.
Висновок
У курсовій роботі проведений облік розрахунків за податками і платежами.
В першій частині роботи було розглянуто теоретичні основи бухгалтерського обліку розрахунків за податками та платежами, а саме визначено економічну сутність податків та їх класифікацію та облік розрахунків за податками.
Податки і платежі до бюджетів та до державних цільових фондів являють собою обов’язкові внески до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, які здійснюються платниками у порядку і на умовах, визначеними законами України про оподаткування.
Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунках 64 "Розрахунки за податками і платежами" та 65 "Розрахунки із соціального забезпечення".
Типова кореспонденція рахунків з обліку податків і платежів наведена у таблиці 1.2. роботи.
В другій частині курсової роботи був проведений бухгалтерський облік розрахунків за податками і платежами на ПП “НІЛ”, а також розглянуто порядок заповнення звітності підприємства за податками і платежами.
Основним видом діяльності підприємства є виробництво устаткування та інструментів для автомобілів. На підприємстві застосовується загальна система оподаткування.
У роботі наведений журнал реєстрації господарських операції підприємства за грудень 2008 року та відображення на синтетичних рахунках обліку податків за ним.
ПП “НІЛ” є платником податку на прибуток підприємств. Щоквартально підприємство складає Декларацію з прибутку. Валовий дохід підприємства, який визначений у Декларації з податку на прибуток, за 2008 рік склав 877 тис. грн., а саме: від доходів від продажу товарів - 875 тис. грн. та доходів від виконання довгострокових договорів в сумі 2 тис. грн.
Валові витрати підприємства склали 652 тис. грн.
Таким чином, сума чистого прибутку, яка підлягає оподаткуванню податком на прибуток, склала за 2007 рік 225 тис. грн., а сума податку на прибуток, обчислена за ставкою 25%, склала 56,3 тис. грн.
ПП “НІЛ” є платником податку на додану вартість. Податкові зобов’язання підприємства, згідно з даними податкової Декларації з ПДВ за грудень 2007 року, склали 14600 грн., податковий кредит - 10200 грн. Таким чином, сума ПДВ, яка підлягає сплати до бюджету, дорівнює 4400 грн.
На аналізованому підприємстві працює 52 особи. Нараховуючи та виплачуючи їм заробітну плату, підприємство перераховує до Державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб. За четвертий квартал 2007 року він склав, згідно з даними податкового розрахунку за формою 1ДФ, 3865 грн.
ПП “НІЛ” є платником комунального податку, тобто обов'язкового місцевого податку, який нараховується з неоподатковуваного фонду оплати праці робітників за встановленими ставками.
Встановлений неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України, складає 17,00 грн.
Підприємство складає Розрахунок комунального податку та подає до податкового органу до 15 числа місяця, наступного за звітним. Нараховану суму комунального податку підприємство сплачує до місцевого бюджету до 15 числа місяця, наступного за звітним.
Згідно з розрахунком комунального податку за грудень 2008 року кількість працівників за грудень 2008 року складає 50 осіб, а нарахований комунальний податок - 85,00 грн.
Третя частина роботи присвячена удосконаленню податкової системи України, а також податкових розрахунків на підприємстві.
Заходи з вдосконалення податкової політики повинні носити, перш за все, системний характер. Необхідно також змінити існуючий підхід до підготовки і прийняття законів про оподаткування.
Система оподаткування, яка сьогодні діє в Україні, гостро потребує комплексної реформи і передовсім удосконалення законодавства.
Сьогодні не існує податкового обліку як самостійного виду обліку.
В діючих умовах, коли існують паралельно бухгалтерська і податкова звітності, актуальним є пошук шляхів зближення податкових і бухгалтерських реєстрів, що дасть змогу значно знизити затрати на облік і суттєво поліпшити облікову інформацію. Для цього, на мою думку, потрібно:
- об’єкт оподаткування визначати виключно на основі чинної бухгалтерської інформації без додаткових розрахунків;
- використовувати єдині правила обчислення фінансових результатів для потреб оподаткування;
- ліквідувати виписку податкових накладних, а використовувати дані бухгалтерського обліку, які накопичуються у вигляді оборотів за рахунками відповідного класу протягом звітного періоду.
Підприємство повинно перейти на комп’ютерну форму обліку податків і платежів, що значно полегшить роботу бухгалтера і зменшить випадки сплати санкцій і пені за неправильно здійснений облік, дозволить вчасно подавати звітність до певних установ.
Література
1. Закон України “Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями від 25.06.91р. № 125-ХІІ
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. № 238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
4. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
5. Закон України “Про оподаткування доходів з фізичних осіб” № 889-IV від 22 травня 2003 року
6. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 15 липня 1999 року № 967 – XIV
7. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (зі змінами та доповненнями)
8. Закон України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття” від 3 червня 1999 року № 722-ХІV
9. Декрет КМ України “Про місцеві податки і збори” від 20.05.93 р. № 56-93
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджений приказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 під № 892/4185
11. Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная Приказом Министерства финансов Украины от 30.11.99 г. № 291.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.01 р. № 87
13. Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. – 80 с.
14. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
15. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
16. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
17. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 544 с.
18. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
19. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. /Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
20. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч.посібник/ За ред. проф.Ф.Ф.Бутинця та доц.Н.М.Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
21. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
22. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
24. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
Інші роботи цього напряму
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік у зарубіжних країн"
Контрольна бухгалтерський облік
Облік виробничих запасів підприємства (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік реалізації товарів на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз»
Облік розраунків з бюджетом за податком на додану вартість
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Фінансовий облік основних засобів та їх амортизації на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Виробничий облік та його впровадження на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік у бюджетних установах
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту довгострокових фінансових інвестицій" згідно матеріалів підприємства ТОВ "Компанія" РАЙЗ
Контрольная работа по бух. учету
Практичні завдання до комплексного екзамену за спеціальністю Облік і аудит
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік розрахункових операцій
Задача з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Євроконвергенція бухгалтерського обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 4)
Облік податку з доходів фізичних осіб
1.Зміст та умови застосування прогнозно-цільового управління 2.Типи символьних моделей (адитивні, кратні, мультиплікативні,змішані)та їх використання у формуванні, підготовці та прийнятті управлінських рішень
Облік та аналіз готової продукції підприємства на прикладі ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»
Контрольна робота бухгалтерський облік
Інвентаризація матеріальних цінностей
Методика обліку виробничих запасів на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік розрахунків за податками
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА
Сучасний стан та перспективи вдосконалення обліку доходів і втрат від участі в капіталі
Задача з дисципліни Бухгалтерський облік"
Порядок складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік
"Отчет о движении денежных средств:порядок подготовки, информационно-аналитическое значение"
Облікова політика підприємства
ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача Облік на малих підприємствах
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
купить диплом генетика

www.agroxy.com/prodat/raps-151/zhitomirskaya-obl

www.velomarket.org.ua