Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   50 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Тема роботи:

Економічний потенціал підприємства сутність та складові елементи   (ID роботи: 2885)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Економіка підприємства
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 58
Рік захисту: 2011
ВУЗ: Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Курс: 2
Мова: Українськa
План
Вступ
Розділ 1.Теоретичні основи економічного потенціалу підприємства
1.1.Економічна сутність потенціалу підприємства,його складові
1.2.Методика оцінки економічного потенціалу підприємства
1.3.Економічний потенціал і конкурентноспроможність підприємства
Розділ 2.Аналіз економічного потенціалуТзОВ «Тисмениця» підприємства
2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2.Складові економічного потенціалу підприємства
2.3.Аналіз економічного потенціалу підприємства
Розділ 3.Напрями підвищення ефективності використання економічного
потенціалу підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Оцінка ринкового потенціалу на даний момент часу вже детально досліджена і описана багатьма авторами в процесі аналізу переходу України до ринкової економіки. Проте проблема ефективної оцінки фінансового і, особливо, виробничого потенціалу промислового підприємства залишається відкритою.
Для вирішення подібного завдання, спочатку слід конкретизувати в теоретичному обороті економічні категорії «виробничий і фінансовий потенціал підприємства», а потім наповнити їх конкретним функціональним змістом для практичного застосування.
Характер цих відносин визначається трансформаціями внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, при яких роль дослідження сукупного потенціалу полягає в пошуку і реалізації внутрішніх джерел саморозвитку в цілях забезпечення стабільної роботи підприємства.
Актуальні проблеми застосування сучасних засобів управління економічним, фінансовим та трудовим потенціалом на підприємствах України вивчались такими вітчизняними вченими, як В. Герасимчуком, Є. Крикавським Н. Якубовським та інші. Але подальший розвиток ринкових відносин в Україні потребує поглиблення досліджень для створення теоретичної бази щодо управління потенціалом виробничого підприємства, ефективної реалізації функцій управління, мотивації, планування та контролю на підприємствах.
Предметом дослідження є економічний потенціал підприємства..
Об’єктом дослідження в роботі є процес формування та аналізу сукупного потенціалу ТзОВ “Тисмениця”.
Метою дослідження цієї роботи є аналіз дослідження економічного потенціалу підприємства в сучасних умовах та розроблення програм підвищення результативності використання потенціалу підприємства та окремих його складових.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання, які автор виконав в цьому дослідженні:
- Вивчити теоретичні основи економічного потенціалу підприємства;
- визначити основні показники фінансово – господарської діяльності ТзОВ “Тисмениця”;
- виявити економічний, фінансовий та інноваційний потенціал підприємства;
- визначити стан економічного потенціалу ТзОВ “Тисмениця”;
- з’ясувати актуальність зарубіжного досвіду при формуванні та ефективному використанні економічного потенціалу підприємства;
- розробити програми підвищення результативності використання потенціалу підприємства ТзОВ “Тисмениця” та його окремих складових.
Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено системний, комплексний підхід до вивчення економічних явищ та процесів господарської діяльності промислових підприємств.
Методологічною основою дослідження став діалектичний підхід до наукового пізнання. Для реалізації мети дослідження використаний економіко-статистичний метод (для аналізу й оцінки кількісних і якісних показників сучасного стану підприємства); зокрема, аналітичне групування, порівняння, визначення середніх та відносних величин, графічний, економіко-математичний метод та ін..
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Висновок
Таким чином, проведене дослідження організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу підприємства та його правове забезпечення за матеріалами ТзОВ «Тисмениця» дозволяє зробити наступні висновки.
Ресурсний потенціал – це узагальнююча характеристика усіх видів наявних виробничих ресурсів підприємства, що можуть бути використані для досягнення його стратегічних (стратегічний потенціал) і поточних (виробничий потенціал) цілей.
Механізм формування ресурсного потенціалу підприємства загалом характеризується одним із напрямків його економічної стратегії і полягає у створенні й організації системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був чинником успіху в досягненні цілей діяльності підприємства. Враховуючи основну мету сучасного підприємства – створення вартості – у багатьох дослідження відзначено, що «…збільшення загального ресурсного потенціалу підприємства як сукупності економічних ресурсів та можливостей для розвитку компанії визначає взаємовплив потенціалу та ринкової вартості підприємства»
Процес використання ресурсного потенціалу сучасного підприємства відбувається під впливом багатьох чинників. Під чинниками розуміються умови, необхідні для здійснення цих процесів, а також причини, що впливають на їх результати. Обґрунтування величини виробничої потужності і показників її використання повинно ґрунтуватися на науковій класифікації чинників і врахуванні закономірностей впливу цих чинників на кінцеві результати виробництва. Наявність великої кількості чинників, що визначають величину ресурсного потенціалу та рівень його використання, зумовлює необхідність їх систематизації за формою прояву і створення групувань за силою впливу щодо виробничих ресурсів і кінцевих результатів їх використання на підприємстві.
Так, ефективність використання матеріально-сировинних ресурсів можна визначити через показники матеріаломісткості, глибини переробки сировини, частки відходів; ефективність використання трудових ресурсів здійснюється за допомогою показників продуктивності праці, прибутку на одного працівника, частки приросту товарообігу за рахунок збільшення продуктивності праці
Показниками ефективності використання фінансових ресурсів можуть слугувати прибуток, рентабельність, частка власного капіталу, ліквідність, платоспроможність.
Ефективність використання техніко-технологічних ресурсів можна розрахувати за допомогою показників фондоозброєності, фондовіддачі, рівня завантаження виробничих потужностей; капіталоємності, капіталовіддачі; ефективність використання енергетичних ресурсів потребує визначення показників енергоємності, енергооснащеності, рівня втрат.
ТзОВ «Тисмениця» є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створене у 1995 році. ТзОВ «Тисмениця» сплановано як комплексний виробничо-переробний заклад з повним циклом переробки металобрухту, як напівфабрикату, так і готового (роздрібненого та пакетованого) для вжитку та подальшої реалізації продукту.
Продукція підприємства відпускається споживачам у спресованих брикетах з маркируванням відповідно до вимог країни та фірми-споживача.
Дослідження фінансово-економічних показників діяльності ТзОВ «Тисмениця» показало, що за досліджуваний період завод працював прибутково. Чистий прибуток підприємства у 2008 р. становив 338,8 тис. грн.., у 2017 р. зменшився до 155,7 тис. грн.. З вище проведених розрахунків можна зробити висновок, що рентабельності капіталу підприємства на протязі досліджуваного періоду має тенденцію до зменшення в основному за рахунок зменшення коефіцієнта оборотності оборотних коштів
Загальна оцінка показників фінансової стійкості свідчить про різке погіршення стійкості ТзОВ «Тисмениця» в 2007 р., а потім суттєве покращення. Така зміна показників викликана ростом поточних зобов’язань з учасниками в 2007 р., а потім ця сума була перенесена в статутний капітал в 2017 р., що відразу покращило фінансовий стан підприємства.
Аналіз показників оборотності засвідчив про зниження ділової активності. Це викликано в першу чергу незначним ростом майна підприємства і суттєвим ростом обсягів реалізації ТзОВ «Тисмениця» у 2007-2017 рр.
Відповідно до проведеного дослідження було встановлено, що організаційна структура підприємства є лінійно-функціональною. Найвищий рівень автономності спостерігається у виробничих підрозділах в службах допоміжного виробництва. Впродовж досліджуваного періоду він зменшується з 38,8% у 2007 р. до рівня 37,7% у 2017 р. Адміністративна служба характеризується найнижчим рівнем автономності і станом на кінець 2017 р. показник автономності даного структурного підрозділу знаходився на рівні 13%.
Отже, дослідження організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу підприємства показало, що загалом даний механізм є достатньо ефективним, проте на підприємстві достатньо високий рівень зносу основного обладнання та устаткування, що може призвести до погіршення якості та конкурентоспроможності його продукції. Також на підприємстві відбувається зниження коефіцієнта раціональності структури ТзОВ «Тисмениця», який відображає рівень забезпеченості підприємства управлінським персоналом. І нарешті, рівень оплати праці персоналу ТзОВ «Тисмениця» є низьким у порівнянні із середньогалузевими показниками, що вимагає удосконалення механізму управління трудовим потенціалом підприємства.
Підводячи підсумки проведеного аналізу ми можемо відзначити, що з метою підвищення ефективності механізму формування та використання потенціалу ТзОВ «Тисмениця» запропоновано вжити наступних заходів, зокрема:
1) підвищити ефективність використання виробничого потенціалу підприємства шляхом:
1. реконструкція цеху для пресування металобрухту;
2. переобладнання цеху з виробництва металобрухту, попит на які зростає як в Україні так і за її межами;
3. установка технологічної лінії для нарізки та пакування металобрухту.
Так як в рамках даної роботи не вдається можливим здійснити розрахунок економічної ефективності усіх запропонованих заходів, тому зупинимось на технологічному переобладнанні цеху з сортування та переробки металобрухту.
З огляду на позитивний вплив заміни техніко-технологічної бази на основні показники господарської діяльності ТзОВ «Тисмениця»можна обґрунтовано говорити про доцільність впровадження цього проекту в практику діяльності ТзОВ «Тисмениця».
Модернізація устаткування в цеху виробництва та переробки металобрухту призведе до ряду наступних позитивних моментів: після впровадження проекту модернізації устаткування в цеху виробництва та переробки металобрухту вже в перший рік очікується збільшення прибутку ТзОВ «Тисмениця» з 754 тис грн. в 2017 році до 2276 тис грн. в 2010 році. Окрім збільшення абсолютного показника ефективності господарської діяльності ТзОВ «Тисмениця» – рівня рентабельності реалізації, то він збільшиться в 2010 році у порівнянні з 2017 роком з 11,1% до 14,6%, тобто приріст показника рентабельності реалізації становитиме 3,5%.
Література
1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч.-метод.посіб. – К.: Знання, 2008. – 263с.
2. Аткина Н.А., Ханжина В.Л., Попов Е.В. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №2. – С.3-12.
3. Богиня Д.П. Управління потенціалом підприємства. – К., 2002. – 258с.
4. Бузько І.Р., Дмитренко І.Є., Сущенко О.А. Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємств. – Алчевськ: ДГМІ, 2002. – 216 с.
5. Воронкова А.Е. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. – Луганск: Изд-во Восточно-украинского нац.ун-та, 2000. – 315 с.
6. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 220-224.
7. Гаєвська Л.М., Фурманюк О.Л., Цимбалюк С.Я., Булгакова Г.А. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вузів; Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2001. - 144 с.
8. Герасимчук З. В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. - Вид. друге, перероб. і допов. - Луцьк: Надстир’я, 2007. - 409 с.
9. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз. / Дікань Л.В., Вороніна О.О. - Х.: Лібуркіна Л.М., 2017. - 90 с.
10. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб.- К.: Центр учб. л-ри, 2007. - 207 с.
11. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За ред.проф.Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680с.
12. Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 428с.
13. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
14. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навчальний посібник] / Краснокутська Н.С. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
15. Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7. – С.123-130.
16. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с.
17. Ліпич О. М. Методика оцінки використання виробничо-ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник. - Львів, 2002. - Вип.12.8. - С.280–283
18. Маглаперідзе А.С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - Донецьк; Макіївка: Норд-Прес, 2007. - 250 с.
19. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004. – с. 516-525
20. Марич П. М. Особливості аналізу внутрішнього потенціалу фінансування підприємств // Вісник. - Львів, 2005. - N8. - С.230–234
21. Махнула С. О. Економічна ефективність управління майном підприємств // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. - К., 2003. - Т.4. - с. 193–195.
22. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики. – 2001. – №5. – С.55-63.
23. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – Видавництво друге, переробка та доповнення – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.
24. Пономаренко Н. О. Оптимальна структура фінансового потенціалу як передумова ефективного його використання // Вісник. - Львів, 2007. - N 606: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 211–215
25. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І.; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 261 с.
26. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
27. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. - Житомир: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2004. - 438 с.
28. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – Центр учбової літератури. 2008. – 566с.
29. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 568с.
30. Шегеда А.В. Економіка підприємства: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 614с.
Інші роботи цього напряму
Провести класифікацію витрат
Формулювання стратегії попередження банкрутства на прикладі підприємства ВАТ «Клеванський ДОК»
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Звітність підприємства на прикладі ТзОВ "Алюмо-Пласт"
Звітність підприємства на прикладі ДП "Ексімп-Рівне"
Фінансова санація підприємства
Основи підриємницької діяльності контрольна
Обґрунтування прискорення оборотності оборотних коштів шляхом зменшення дебіторської заборгованості
Нормування праці
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Аналіз системи організації на виробництві
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Формування якості продукції на прикладі на прикладі ТОВ "ПРОФСТАЛЬ"
Аналіз використання робочого часу на підприємстві
Організація управління кар'єрою та розвитком персоналу на основі балансу інтересів підприємства та персоналу на прикладі ТОВ «Леді-тур»
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Економіка і організація агропромислових формувань
Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку
Управління фінансовим станом підприємства
Аналіз фінансового стану звіт
Подолання збитковості підприємства на прикладі ВАТ «Криворіжхліб»
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Контрольна робота з дисципліни "Спільне підприємництво"
Розвиток систем
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства" (Варіант 4)
Контрольна робота з дисципліни "Економіка" (Варіант 4)
Відновлення основних засобів
Контрольна економіка підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Нематеріальні ресурси та аналіз ефективності їх використання
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
Антикризове управління підприємством на прикладі ВАТ «УВТК»ДР
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства"
Економіка природокористування
Основи підприємницької діяльності
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Задача з дисципліни "Економіка підприємства"
Задачі з економіки підприємства
ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Джерела формування та використання капітальних вкладень на прикладі ВАТ “Веркон”
Задачі економіка підприємства
Задача ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Собівартість продукції та ефективність виготовлення ковбасних виробів
Индивидуальное задание с экономики предприятия
Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"
У нашей компании классный блог , он рассказывает про oukitel u13 обзор https://topobzor.info
http://maxformer.com

www.1cs.com.ua