Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   50 грн.
ЦІНА:   120 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Поняття та особливості договору прокату   (ID роботи: 2896)

Напрям: Право
Предмет: Господарське право
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 28
Рік захисту: 2011
Мова: Українськa
План
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ
3. ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ
4. СТОРОНИ В ДОГОВОРІ ПРОКАТУ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
5. ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток №1
Вступ
За договором прокату орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування Цивільного кодексу. Договір прокату є оплатним, консенсуальним, взаємним (сіналлагматіческій) і публічним.
Термін "прокат" вживався ще в російському дореволюційному законодавстві.Правда, використовувався він лише в якості одного з назв договору майнового найму (меблів, плаття і т.д.). Як зазначав Д.І. Мейєр, договір майнового найму мав кілька назв, різниця у вживанні яких полягала в тому, що кожне з цих назв, позначаючи один і той же договір майнового найму, давало вказаним договором особливий відтінок і, зокрема, словом "прокат" іменувався зазвичай наймання меблів , сукні, взагалі майна рухомого.
В даний час договірні правовідносини з прокату майна отримали широке поширення, вони дуже різні і приймають іноді такі форми, що відразу й не визначиш, прокат це чи специфічна послуга. Цьому слугувала ціла низка фактів, пов'язаних з розвитком різних сфер суспільної життєдіяльності: будівельної, туристичної, спортивної і т.д. Ми користуємося готелями, санаторіями, беремо білизну в сауні, лазні, граємо на більярді, катаємося на гірських лижах, водних мотоциклах, снігоходах і т.д.
Латентний характер прокату визначається тим, що на практиці він досить часто носить не самостійний характер, а вкладається в основну послугу або доповнює. Надання лежаків, парасольок "прив'язується" до курортних зон, кінний прокат - до клубів, будинкам відпочинку, пансіонатам, санаторіям, в місцях скупчення туристів і відпочиваючих, прокат будівельного устаткування - при будівельних організаціях, прокат електроінструменту - при торгуючих організаціях, прокат CD-і DVD-дисків - при магазинах, що торгують відповідною апаратурою, і т.д.

Збільшення такого роду правовідносин, по-перше, виявило цілий ряд проблем у правовому регулюванні цих питань, по-друге, з появою нових різновидів побутового прокату потрібно більш детальне законодавче регулювання специфічних видів даного різновиду оренди. У зв'язку з цим видається доцільним на основі аналізу особливостей прокату окреслити особливості договору в курсовій роботі.
Висновок
Прокат— це різновид майнового найму, тому низка норм Цивільного кодексу України про майновий найм поши¬рюється і на договір прокату.
За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ найма¬чеві у користування за плату на певний строк.
Предметом прокату можуть бути індивідуально визна¬чені рухомі речі, які використовують для задоволення по¬бутових невиробничих потреб. Предмет прокату може ви¬користовуватися також для виробничих потреб, коли це встановлено договором.
Залежно від предмета прокату не всі громадяни можуть бути наймачами. Так, для одержання напрокат автомобіля, катера необхідно, крім паспорта, мати посвідчення на пра¬во керування. Наймач не має права на укладення договору піднайму. Не має він і переважного права на придбання речі у разі її продажу наймодавцем.
Договір прокату є договором про приєднання. Він укла¬дається в усній формі, але при цьому, як правило, наймода-вець видає письмовий документ, наприклад квитанцію.
У місцях масового відпочинку предмети прокату вида¬ються в погодинне користування після пред'явлення гро¬мадянином-наймачем паспорта (іншого документа) або під грошовий завдаток.
Письмова форма обов'язкова у випадках, коли цього вимагають типові договору прокату. Наймодавцю надається право встановлювати типові умови договору, але ці догово¬ри не можуть порушувати прав наймачів, визначених Ци¬вільним кодексом України про найм.
За прокат на більший строк оплата проводиться помісячне, а плата за прокат на місці — за погодинним графіком.
Для відносин побутового прокату характерне те, що при укладенні договору наймодавець зобов'язаний у присутності наймача перевірити справність майна, що здається в найм, і ознайомити його з правилами технічної експлуатації склад¬них предметів. Тим самим посилюються гарантії наймача щодо передачі йому речі належної якості та надійного ви¬користання її.
Сторони, визначаючи строки договору прокату, можуть керуватися відповідними типовими договорами і Правила¬ми побутового прокату.
На відміну від звичайного договору майнового найму наймач за договором прокату вправі без пояснення при¬чин у будь-який час розірвати договір і повернути майно наймодавцеві. При цьому плата, сплачена за весь строк дії договору, зменшується відповідно до тривалості користу¬вання річчю.
Капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймода¬вець за свій рахунок, якщо не доведе, що її пошкодження сталося з вини наймача.
Література
1. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2008. — 776 с.
2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2017. — 520 с.
3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 1. — 736с.
4. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — Одеса: Юридична література, 2008. — 1112 с.
5. Цивільний кодекс України: Коментар. — X.: ТОВ «Одіссей», 2003. — 856 с.
6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - Ч. 1. - 692 с.
7. Цивільне право України / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. — К., 2003. — С. 227.
8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
9. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів /За ред. О.А. Підопригори. — К.: Вентурі, 2005. — 480 с.
10. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2003. – 856с.
11. Цивільне право України: Академічний курс: У 2-х т.: Підруч. Для студ. юрид. спец. вищ. навч. зак. Т.1. Загальна частина/ За заг. ред. Я.М.Шевченко.- К.: Ін Юре, 2004.- 520с.- 24.49
12. Цивільне право.- К.: Вентурі, 2003.- 480с.
13. Цивільне право.Загальна частина.- К.: Вентурі, 2007.- 416
14. Цивільне право: Підручник. Частина перша/ Ред. Дзера О.В.- К: Вентурі, 2006.- 544с.
15. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях.- Харків: Одіссей, 2002.- 640с.
Інші роботи цього напряму
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
ПРАВОВА РОБОТА У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Об'Єднання підприємств
Контрольна господарське право
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Контрольна робота з господарського процесу
Порядок виконання судових рішень
Контрольна господарське право
Акція: поняття та первинне значення
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
Склад і повноваження місцевих, господарських судів
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ТА СПОСОБИ ЙОГО УКЛАДАННЯ
Охарактеризуйте сучасний стан господарсько-правового регулювання відносин державної та комунальної власності та запропонуйте подальші шляхи його вдосконалення.
1. Предмет і система курсу господарського процесу. 2. Касаційне провадження у Верховному суді та підстави для скасування постанов Вищого Господарського суду.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ПРАВО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА ЙОГО ЗАХИСТ
Місце господарського права в системі права
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (порівняльний аналіз)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
Порядок створення суб'єктів господарювання
Командитне товариство
Контрольна господарське право
Система господарського законодавства. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
Види правопорушень та шляхи їх подолання
Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів за законодавством України
Порядок і основні етапи створення субєктів господарського права
Правовий режим цінних паперів
Правові засоби захисту прав акціонерів за зарубіжним законодавством
ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Кредитні спілки
1. Господарський процес у системі права 2. Сторони та треті особи в господарському процесі їх права та обов’язки
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ГРУЗОВ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Створення та ліквідація субєктів підприємництва
Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів
Договори про надання послуг
Форми господарсько-правової відповідальності
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
Правовий статус суб'єктів господрювання
Правове регулювання діяльності акціонерних товариств
Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист
Режим прямого иностранного инвестирования(сравнительно-правовое исследование)
купить диплом в Артеме