Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
.
.
ЦІНА:   300 грн.
ЦІНА:   780 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ЗАТ «Шостківський сирзавод»   (ID роботи: 3614)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Економічний аналіз
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 76
Рік захисту: 2013
ВУЗ: Національний Університет Водного Господарства та Природокористування (НУВГП)
Курс: 5
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Аналітична характеристика підприємства
1.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
1.2 Характеристика галузі діяльності підприємства
2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства
2.1 Аналіз майна та джерел коштів ЗАТ «Шостківський сирзавод» за 2011 – 2012 роки
2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності ЗАТ «Шостківський сирзавод» за 2011 – 2012 роки
2.3 Шляхи вдосконалення фінансового стану ЗАТ «Шостківський сирзавод» та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Актуальність теми. Виступаючи важливою характеристикою економічної діяльності підприємства у зовнішньому середовищі, фінансовий стан значною мірою визначає його конкурентоспроможність, потенціал у діловій співпраці, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів з фінансових та інших відносин.
В процесі діяльності вітчизняні підприємства зіткнулись з про¬блемою невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі політиці держави, з невизначеністю майбутніх доходів і витрат, а отже, і перспектив діяльності підприємства. Проведення оцінки фінансо¬вого стану підпри¬ємства дозволить власникам, керівникам, партнерам по бізнесу, банкам визначати надійність, стабільність даного підпри¬ємства, оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів, спрогнозувати фінансові результати його діяльності.
Основою для зміцнення фінансового стану підприємств є своєчасне виявлення фінансової нестабільності, кризових явищ та розробка заходів для їх подолання. При цьому велике значення має методика оцінювання фінансового стану підприємницьких структур, її ефективність та точність оцінки.
В умовах ринку, що характеризується нестабільністю макро- і мікроекономічних факторів, одним з першочергових завдань керівництва стає формування та оцінка поточних та перспективних можливостей підприємства, тобто його потенціалу; збалансування можливостей підприємства з потенціалом зовнішнього середовища для досягнення запланованих задач та з метою виживання в умовах конкуренції сьогодні та в перспективі.
В умовах обмеженості ресурсів в країні саме внутрішній потенціал підприємства необхідно вважати головним ресурсом його розвитку. Забезпечення ефективного використання і подальшого нарощування ресурсного потенціалу має стати одним з головних пріоритетів діяльності як керівництва підприємства, так і усіх його підрозділів [90, c. 24].
На сучасному етапі конкурентоспроможність фірми забезпечується переважно нарощуванням наявних ресурсів, впровадження нових технологій, інноваційних трансформацій. Ринкове середовище висуває жорсткі вимоги до підвищення ефективності використання наявних ресурсів та напрямів розбудови і зміцнення ресурсного потенціалу, зниження затрат на виробництва, підвищення якості товарів.
Теоретичні та методичні питання, що стосуються оцінки фінансового стану і шляхів його зміцнення, доволі глибоко опрацьовано вітчизняними та зарубіжними авторами, зокрема: Е. Альтман, Бланк І.О, Білик М.Д., Довбня С.Б., Зварич І.Т., Коробов М.Я., Котляр М.Л., Павловська О.В., Плиса В.Й. Поддєрьогін А.М., Ремньова Л.М. Терещенко О.О. та інші.
Мета та задачі дослідження. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ проведення оцінки фінансового стану, дослідження і оцінка фінансів конкретного підприємства і на їх базі – розробка та удосконалення методичних методичних рекомендацій щодо оцінки фінансового стану підприємств та шляхів його зміцнення. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити сутність фінансового стану підприємств та методи його оцінки;
- визначити порядок проведення оцінки фінансового стану підприємства за допомогою методу коефіцієнтів;
- - виявити проблеми та можливі шляхи удосконалення методики оцінки фінансового стану;
- виявити можливість використання внутрішніх і зовнішніх резервів для забезпечення фінансової стабільності підприємства.
Об’єктом дослідження є процеси формування фінансів підприємства, показників фінансового стану ЗАТ «Шостківський сирзавод».
Предметом дослідження є сукупність засобів нормативно-правового, організаційного, методичного характеру, які стали причиною чи обставинами певного фінансового стану підприемства.
Методи дослідження. У курсовій роботі використано методи: вертикальний аналіз (для визначення пи¬томої ваги окремих показників у їх сукупності); горизонтальний аналіз (для порівняння окремих абсолютних і відносних показників у динаміці за ряд років); факторний аналіз (оцінювання впли¬ву окремих факторів на результативний показник); метод коефіцієнтів (розрахунок співвідношення окремих показників звітності).
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.
У першій частині курсової роботи висвітлені загальні питання організаційно-економічної діяльності ЗАТ «Шостківський сирзавод». Друга частина курсової роботи присвячена аналізу показників діяльності підприємства, зокрема фінансового стану та шляхи удосконалення та оптимізації фінансових результатів.
Висновок
ЗАТ «Шостківський сирзавод» утворене шляхом реорганізації і перетворення колективного підприємства «Шостківський сирзавод», за рішенням установчих зборів засновників ЗАТ «Шостківський сирзавод» 02 жовтня 2004 р.
Основні напрямки діяльності підприємства є: виробництво сирів твердих і плавлених, виробництво масла тваринного, продукції з незбираного молока, виробництво сухої молочної сироватки, оптово-роздрібна і фірмова торгівля, виробництво інших продовольчих товарів.
Асортимент продукції, яку сьогодні виробляє підприємство, складає понад 110 найменувань, із них сирів твердих понад 25 найменувань. Співпраця з закордонними фірмами, прогресивні технології та багаторічний досвід роботи персоналу дозволяє стверджувати, що пропонований ринку товар має високу якість, помірну ціну і стійкий попит споживачів. В 2011 році планується виробити сирів твердих 15900 тонн.
Дослідження фінансово-економічних показників діяльності ЗАТ «Шостківський сирзавод» показало, що за досліджуваний період завод працював прибутково. Чистий прибуток підприємства у 2010 р. становив 17300,9 тис. грн.., у 2011 р. збільшився на 26,6% (на 4601 тис. грн.) і становив 21901,9 тис. грн.. Рівень чистого прибутку підприємства у 2011 р. становив 34439 тис. грн., що на 57,2% більше, ніж у попередньому році. Зростання обсягу чистого прибутку обумовлене загальним збільшенням обсягів виробництва продукції у досліджуваному періоді, розширення виробничих потужностей та встановлення на підприємстві лінії з виробництва сирів у вакуумній упаковці.
Загальна оцінка показників фінансової стійкості свідчить про різке погіршення стійкості ЗАТ «Шостківський сирзавод» в 2011 р., а потім суттєве покращення. Така зміна показників викликана ростом поточних зобов’язань з учасниками в 2011 р., а потім ця сума була перенесена в статутний капітал в 2011 р., що відразу покращило фінансовий стан підприємства.
Аналіз показників оборотності засвідчив про зниження ділової активності. Це викликано в першу чергу незначним ростом майна підприємства і суттєвим ростом обсягів реалізації ЗАТ «Шостківський сирзавод» у 2010-2011 рр.
Отже, за результатами проведеного дослідження було встановлено, що у 2012 році «Шостківський» сирзавод виробило 17 652 т. сичужних сирів, що у порівняні з 2011 роком більше на 15%, плавлених – 15 815 т (більше на 11%). За період березень-травень 2011 року загальний обсяг виробництва твердих сирів підприємства склав 4 163 т. З них експорт до Російської Федерації – 2 054 т. Частка ЗАТ «Шостківський сирзавод» на ринку сичужних сирів за січень-травень 2011 року склала 8% (частка холдингу «Молочний альянс» за аналогічний період – 18%), на ринку плавлених сирів – 4%.
Для забезпечення виробництва сирів високоякісним молоком, у сировинній зоні заводу здійснюється будівництво молокоприймальних пунктів, оснащених охолоджувачами. Аналіз придатності основних засобів ЗАТ «Шостківський сирзавод» показав, що рівень придатності основних засобів підприємства у 2011 р. становив 62,9, тобто саме така частка основних засобів придатна для ведення виробничої діяльності. В 2012 р. даний показник також характеризувався тенденцією до зниження і рівень придатності основних засобів підприємства у даний період становив 60,9%. Разом з тим, зростання показника фондовіддачі основних засобів свідчить про загальне підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства та підвищення завантаженості фондів
Здійснений аналіз засвідчив, що план з ремонту ЗАТ «Шостківський сирзавод» виконано тільки на 98,2 %, а з ремонту основних промислово-виробничих засобів — на 99,2 %. Водночас план витрат на ремонт машин і обладнання перевиконано на 1,6 %.
Відповідно до проведеного дослідження було встановлено, що організаційна структура підприємства є лінійно-функціональною. Найвищий рівень автономності спостерігається у виробничих підрозділах в службах допоміжного виробництва. Впродовж досліджуваного періоду він зменшується з 38,8% у 2010 р. до рівня 37,7% у 2012 р. Адміністративна служба характеризується найнижчим рівнем автономності і станом на кінець 2012 р. показник автономності даного структурного підрозділу знаходився на рівні 13%.
Література
1. Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В.. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / - 2-е вид., випр. і допов.. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2001. - 292 с.
2. Виговська В. В. Концепція управління фінансовими ресурсами підприємства: сутність та завдання // Науковий часопис. - К., 2007. - Вип. 14 (27). - С. 176–182
3. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 220-224.
4. Гаєвська Л.М., Фурманюк О.Л., Цимбалюк С.Я., Булгакова Г.А. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вузів; Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2001. - 144 с.
5. Галак Р. С. Аналіз фінансового стану підприємств // Наукові записки. - Тернопіль, 2002. - Вип.11, ч.2. - С.200–202.
6. Гаркуша Н. М. Оцінка ефективності реалізації проекту інвестицій в основні засоби // Економічний простір. - Д., 2010. - N11. - С.110–116
7. Гаркуша Н. М. Щодо аналізу фінансового стану підприємств // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - Х., 2005. - Вип.1. - С.79–84
8. Герасимчук З. В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. - Вид. друге, перероб. і допов. - Луцьк: Надстир’я, 2007. - 409 с.
9. Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П. та ін. Економіка підприємств: Підручник; За заг. ред. С.Ф.Покропивного; Київ. нац. екон. ун-т. - 2-е вид., перероб. і допов.. - К., 2001. - 526 с.
10. Давиденко Н. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. - 328 с.
11. Денисенко М.П. Економіка підприємств: пошук шляхів розвитку: [Посібник] / Міжрегіон. акад. упр. перосналом. - К., 2002. - 78 c.
12. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. - Д., 2006. - 378 с.
13. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз. / Дікань Л.В., Вороніна О.О. - Х.: Лібуркіна Л.М., 2011. - 90 с.
14. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб.- К.: Центр учб. л-ри, 2007. - 207 с.
15. Добровольська В. В. Державне регулювання та саморегулювання у сфері підприємництва // Актуальні проблеми держави і права. - О., 2005. - Вип.25. - С.302–305.
16. Дунда С. П. Роль трудових ресурсів в ефективному функціонуванні ресурсного потенціалу підприємства // Наукові праці. - К., 2007. - N23 Економіка. - С.18–20
17. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - 2-е вид., перероб. та допов.. - К.: Кондор, 2003. - 362 с.
18. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент. - Львів: ІНТЕЛЕКТ+; К.: Дакор, 2005. - 258 с.
19. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навчальний посібник] / Краснокутська Н.С. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
20. Кужда Т. І. Зміст та завдання державного регулювання підприємницької діяльності в Україні в сучасних умовах ретрансформації // Вісник. - Запоріжжя, 2006. - N1. - С.58–63
21. Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.
22. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с.
23. Ліпич О. М. Методика оцінки використання виробничо-ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник. - Львів, 2002. - Вип.12.8. - С.280–283
24. Маглаперідзе А.С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - Донецьк; Макіївка: Норд-Прес, 2007. - 250 с.
25. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004. – с. 516-525
26. Передерієнко Н. І. Фінансовий менеджмент: підруч. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2011. - 199 с.
27. Петрович Й.М., Устінова І.Г. та ін. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник– Львів: Оксарт, 2003. – 425 с.
28. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – Видавництво друге, переробка та доповнення – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.
29. Приходько Н. І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Приходько Н.І.; М-во фінансів України, Харк. філ. Укр. держ. ун-ту економіки і фінансів. - Х.: ІНЖЕК, 2007. - 191 с.
30. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І.; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 261 с.
31. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. - Житомир: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2004. - 438 с.
32. http://www.milkalliance.com.ua – офіційний сайт Холдингу «Молочний Альянс»
33. http://www.milkua.info – Все про молоко та молочний бізнес в Україні
34. http://agroua.net – Аграрний сектор України
Інші роботи цього напряму
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз"
Співпраця України зі Світовим банком у докризовий та кризовий періоди, напрями та основні результати
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз"
Бізнес-план міжнародного підприємницького проекту для ВАТ “Львівський автобусний завод”
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і оплати праці на підприємствах харчової промисловості
Оцінка виконання прийнятих управлінських рішень на прикладі ВАТ „Астор” КР
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз"
Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства. (на прикладі підприємства ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 12»)
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз"
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз" (Варіант №4)
Економічний аналіз (Варіант 9)
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз"
Аналіз господарської діяльності контрольна
Економічний аналіз
Задачі економічний аналіз
Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу
Економічний аналіз контрольна
Контрольная з економічного аналізу
Аналіз витрат виробництва продукції на прикладі ВАТ „Астор”
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз"
Аналіз формування прибутку
Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ «Радсад»)
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз" (Варіант 14)
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз"
Курсова робота з дисципліни "Економічний аналіз"
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз" (Варіант 10)
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз" (Варіант №8)
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз" (Варіант 9)
Аналіз форм фінансової звітності
Економічний аналіз
Економічний аналіз
Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз"
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз" (Варіант 3)
Оцінка виконання прийнятих управлінських рішень на прикладі ВАТ „Астор”
Аналіз ліквідності підприємства
Аналіз ресурсної бази АКБ та роль заощадження населення у їх формуванні
Задачі економічний аналіз
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз"
Задачі з дисципліни "Економічний аналіз"
Аналіз витрат виробництва продукції на прикладі "Київська продовольча компанія"
Економічний аналіз
Аналіз теоретичних та практичних умов трудомісткості продукції на прикладі ВАТ “Київська макаронна фабрика”
купить диплом политолога

купить диплом радиофизика