Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   50 грн.
ЦІНА:   120 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Національні інтереси України   (ID роботи: 452)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Міжнародні економічні відносини
Тип роботи: Дипломна робота
Кількість сторінок: 126
Рік захисту: 2006
Мова: Українськa
План
ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Теоретичні засади формування системи національних інтересів
1.1 Сутність, система та класифікація національних економічних інтересів
1.2 Реалізація національних інтересів в міжнародних інтеграційних процесах
1.3 Засоби захисту національних економічних інтересів
Розділ ІІ. Аналіз сучасного стану формування та реалізації національних економічних інтересів в умовах інтеграції України до світового економічного простору
2.1 Національні економічні інтереси і пріоритети зовнішньо-економічної політики України
2.2 Вплив промислової політики України на реалізацію національних економічних інтересів
2.3 Сучасні інституційно-правові механізми захисту національних економічних інтересів
Розділ ІІІ. Перспективи і наслідки інтеграції України до світового економічного простору в контексті її національних економічних інтересів
3.1 Переваги та проблеми приєднання України до СО
3.2 Пріоритети економічного співробітництва з ЄС
3.3 Значення участі України в ЄЕП для її національних економічних інтересів
3.4 Гармонізація процесів інтергації України до світового економічного простору
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Вступ
В умовах сучасного етапу науково-технічного прогресу все більш поглиблене взаємопроникнення та зрощення економік стає для багатьох країн об'єктивною необхідністю, так як витікає з потреби розвитку їх продуктивних сил. Міжнародна економічна інтеграція створює можливості більш ефективної спеціалізації в науково-технічних дослідженнях. Разом з тим вона дозволяє об'єднувати ресурси країн, що інтегруються, з метою розвитку певних видів виробництва або наукових досліджень, коли необхідні для цього кошти перевищують можливості кожного окремого учасника. Підвищуючи ефективність використання ресурсів, інтеграція приводить в рух нові джерела економічного росту і тим самим сприяє створенню умов для покращення економічних та політичних позицій країн, що беруть в ній участь.
Актуальність теми. Проблема інтеграції України до світового господарства ставить перед нею ряд надзвичайно актуальних завдань, зокрема, дослідження умов і наслідків поєднання національних та інтернаціональних інтересів; вияв закономірностей, притаманних світогосподарським процесам, що формуються під впливом стійкої тенденції до зростаючої єдності світу на базі національно-державної специфіки розвитку країн, яка сьогодні й визначає загальну картину глобального світу. Від всебічності та багатогранності аналізу засад сучасної глобальної системи залежить рівень адекватності національної інтеграційної моделі її власним економічним та політичним інтересам, вирішення проблеми економічної відкритості.
Першочерговим завданням України є активізація її участі в процесах розбудови нової Європи, від чого залежить перспектива геополітичного та міжнародного становища держави. Однак, визначити місце України в сучасному геополітичному просторі неможливо лише політико-дипломатичними методами. Без успішного здійснення політичних реформ, без помітних ознак економічного піднесення та підвищення життєвого рівня населення не буде можливою ні повноцінна і довготривала нормалізація відносин України з країнами СНД, ні інтеграція її в європейські та євроатлантичні структури, ні регіональне самоутвердження нашої держави в Центрально-Східній Європі.
Сьогодні Україна є учасницею багатьох міжнародних організацій (наприклад, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація Об'єднаних націй), які допомагають Україні вийти з загальноекономічної кризи шляхом надання довгострокових кредитів, фінансової допомоги, а також консультацій в різних сферах. На сучасному етапі Україна орієнтується на укладання дво- та багатосторонніх угод з країнами СНД та Європи, які не лише мають велике значення для розвитку міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності, але й сприяють скорішому приєднанню нашої країни до Європейського Союзу.
Головною метою цієї роботи є дослідження та аналіз питань, пов”язаних з перспективами формування національної економічної політики України, можливостей її участі в міжнародних та регіональних угрупуваннях, а також результатів співробітництва України з основними валютно-кредитними та економічними організаціями.
Задля досягнення поставленої мети в ході дослідження будуть вирішені наступні завдання:
· дослідити теоретичні засади формування національних інтересів;
· проаналізувати сучасний стан формування та реалізації економічних інтересів України;
· охарактеризувати вплив промислої політики України на реалізацію національних економічних інтересів
· дослідити переваги приєднання України до СОТ
· визначити перспективи співробітництва України з ЄС та шляхи його прискорення.

Предмет роботи становить національні економічні інтереси України.
Об’єкт роботи. Інтеграційні процеси України у світове господарство.
У дослідженні висвітлюються європейські регіональні процеси в Європейському Союзі, Співдружності Незалежних Держав, в Організації Чорноморського економічного співробітництва та розглядається проблема участі України в них, її взаємодія з цими угрупуваннями на сучасному етапі.
Чітке розуміння того, що визначення Україною свого місця у світовому глобальному просторі, прокладання шляхів до нього є складним і неоднозначним процесом, який формується під впливом багатьох, часто взаємовиключних чинників, має стати основою неупередженої оцінки процесів глобалізації та їхньої прийнятності для нашої держави.
Тільки послідовна наполеглива робота органів державної влади, всього українського суспільства над виконанням завдань забезпечення сталого економічного зростання, посилення дієздатності держави та подальше поглиблення реформ, утвердження соціально орієнтованої структурно-інноваційної моделі розвитку поступово створить реальні внутрішні передумови для вступу нашої держави до Європейського Союзу.
Реалізація цієї стратегічної мети дасть можливість Україні в умовах глобалізації не опинитися на узбіччі цивілізаційних процесів, забезпечить гідне місце українському народові в сім”ї європейських народів.
Теоретичною і методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених, що пов'язані з проблемами інвестиційного керування та ефективності, законодавчі та нормативні акти України з питань глобалізації світової економіки.
Інформаційною базою дослідження слугували статистичні матеріали, фактичні дані Міністерства промислової політики України, науково – технічна та економічна інформація про інвестиційну діяльність.
Структура роботи обумовлена обраною темою, і складається зі вступу, трьох розідлів, виснгоку та списку використаної літератури.
Висновок
Висновки
Сьогодні для України важливим завданням є розробка нової стратегії глобальної інтеграції, виходячи з принципового положення про економічну єдність світу. Необхідно знайти раціональні зв'язки та співвідношення між інтересами національного економічного розвитку України і глобальною, регіональною інтеграцією. Глобальна економічна інтеграція, як головний напрямок трансформації світової економіки, веде до формування цілісного світового господарства, технічну основу якого складає сучасна інформаційно-компьютерна технологія. Тому, механізми глобальної інтеграції, як вже зазначалося, слід формувати одночасно як знизу, від виробництва, так і зверху - на макрорівні економіки. Мова йде про необхідність попереднього посилення ступеня суспільної інтеграції в країнах, що розвиваються, а також в країнах з перехідними економічними системами, зокрема в Україні.
Передумови інтеграції поділяються на чотири широких групи: - політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктури. Для України серед них можна зазначити політичне визначення нашої країни, забезпечення територіальної цілісності та створення відповідної системи національної безпеки, виконання міжнародних зобов”язань, перегляд існуючої практики політичних зв”язків з державами СНД; економічне та інституційне забезпечення суверенітету, оцінка економічного потенціалу і напрямків структурної перебудови; розробка та реалізація обгрунтованої програми переходу до ринкових відносин з пріоритетом роздержавлення й приватизації, соціального захисту населення; створення умов соціально-культурної життєздатності народу України; формування сучасної системи народної освіти; розвиток транспортних комунікацій та сучасних інформаційно-комунікаційних систем.
На процес інтеграції України у світогосподарську систему впливають зовнішні і внутрішні чинники. Серед зовнішніх можна зазначити стан і пріоритети розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Важливі внутрішні фактори - це перехід нашої держави до ринкової економіки, а також її прагнення увійти до світового господарства. Тому економіка України потребує суттєвих структурних змін, які поступово відбуваються, в багатьому завдяки кредитам та фінансовій допомозі таких організацій, як Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна асоціація розвитку та Європейський банк реконструкції та розвитку.
У розвитку своїх зовнішньоекономічних зв'язків Україна не повинна акцентувати увагу лише на якихось окремих моментах, скажімо, інтегруватись тільки на макро- або тільки на мікрорівні. їй необхідно діяти в багатьох напрямках, наприклад, так, як вона будує свої відносини у процесі багатостороннього співробітництва із країнами Співдружності Незалежних Держав.
Стратегічним напрямком для України є її інтеграція, насамперед, у європейські угрупування (передусім у Європейський Союз). Враховуючи те, що нашій країні притаманна соціальна та політична нестабільність, а також незадовільний загальний стан розвитку її економіки, найбільш правильним було б вирішення цього питання шляхом опосередкованого інтегрування, тобто через регіональні структури. Участь нашої країни у будь-яких формах регіонального співробітництва в ЄС співпадає з економічними інтересами України, а тому всі держави цієї інституції були б привабливими та необхідними для неї партнерами. Тому наша країна повинна підібрати та відпрацювати відповідні зовнішньоекономічні механізми, зокрема, на рівні регіональних економічних інтеграційних угрупувань.
Як нова незалежна держава Україна не може залишатися в стороні від участі у діяльності міжнародних організацій та регіональних угрупувань. Про її активність свідчить те, що в даний час Україна вже є учасницею багатьох міжнародних, економічних, валютно-кредитних, фінансових та інших організацій. Вона підписала Угоду про Партнерство та Співробітництво з Європейським Союзом і Тимчасову Угоду про торгівлю та питання, пов'язані з торгівлею, а також вступила до Ради Європи. Важливе значення для України має співробітництво у різних сферах, наприклад, із країнами СНД, та співпраця в окремих областях, наприклад, Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС). Одним з сучасних проявлень є поглиблення співробітництва окремих країн, зокрема, Україна з 1992 року є членом Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також - асоційованим членом Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ), що. дає їй можливість отримати певну вигоду від цієї взаємодії. Тому важливим на сьогоднішній день с питання вступу України до СОТ. Це надало б нашій державі захист від довільного введення різноманітних обмежень у сфері зовнішньої торгівлі з боку інших країн світу. А це, в свою чергу, дозволило б Україні найповнішим чином реалізувати свої конкурентні переваги на світовому ринку.
Розгляд сучасних теоретичних та практичних положень здійснення торговельно-економічного співробітництва України з Європейським Союзом дає можливість зробити деякі висновки та подати пропозиції щодо подальшого розвитку цієї сфери з метою максимальної реалізації торговельного потенціалу в пріоритетних напрямах двостороннього співробітництва.
На фоні динамічного зростання обсягів торгівлі з країнами ЄС залишаються невирішеними питання у сфері торгівельно-економічного співробітництва, пов'язані з пошуком оптимального балансу між інтересами українського виробника та необхідністю лібералізації торгівлі, зокрема щодо:
- отримання Україною від ЄС статусу країни з ринковою економікою;
- торгівля деякими видами сталеливарної продукції;
- поширення на Україну дії соціальних преференцій в рамках
Генералізованої системи преференцій ЄС;
- стимулювання виробництва автомобілів;
- приведення режиму експорту сільськогосподарської продукції в Україні
у відповідність до положень УПС та норм СОТ;
- встановлення обмежень у торгівлі зерновими;
- ліквідації заборгованості із повернення ПДВ експортерам;
- захисту прав інтелектуальної власності в Україні;
- системи санітарного та фітосанітарного контролю;
- вдосконалення системи технічного регулювання;
- та інші.
Уряд та Верховна Рада на даний час розробляють нормативні акти з метою врегулювання цих питань та приведення законодавства до норм СОТ.
Крім того, неоднозначними є наслідки для України від останнього розширення ЄС. Результати проведеної роботи показують, що розширення ЄС матиме в цілому позитивний для України ефект в середньостроковій та довгостроковій перспективах, сприятиме трансформації відносин співпраці та партнерства між Україною та ЄС у відносини інтегоашї та асоціації.
Інтеграція України в Європейський Союз і надалі залишатиметься пріоритетним напрямом як зовнішньої, так і внутрішньої політики України, визначальним чинником її діяльності на тривалу перспективу та невід'ємною складовою демократичних та економічних реформ, які відбуваються в нашій державі.
Для прискорення процесу формування готовності України до інтеграції в структури ЄС з метою реалізації торговельно-економічного потенціалу співробітництва Україна-ЄС необхідно, щоб її економічна політика була спрямована, передусім, на створення як державних, так і суто ринкових інститутів, що сприяють генерації і розповсюдженню інновацій та формуванню визначального фактору сучасної конкурентоспроможності - людського капіталу. Вона повинна бути спрямованою на створення рівноправних умов для підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських фірм і компаній у відкритому конкурентному середовищі. І, очевидно, що майбутнє приєднання до СОТ зробить значний внесок у створення саме такого регулятивного режиму.
Перспективи розвитку інтеграції України в європейські економічні структури в найближчому десятилітті можуть багато в чому розширитися внаслідок реалізації офіційно висунутої Європейською Комісією концепції "Широкої Європи-сусідства: нових рамок для відносин із східними і південними сусідами ЄС". Цей документ може стати інструментом прискорення необхідних структурних перетворень як в самій українській економіці, так і в системі взаємних економічних зв'язків України та ЄС.
Особливе значення в цьому контексті може мати пункт, який стосується перспектив інтеграції в транспортні, енергетичні і телекомунікаційні мережі та у Європейський науково-дослідницький простір (Еuгореаn Rеsеагсh Агеа). Він припускає створення сумісної і взаємозалежної інфраструктури та гармонізованого регуляторного середовища у відповідних сферах. Тут йдеться про збільшення сприяння ЄС з питань розвитку ринків телекомунікаційних послуг, поліпшення доступу до Інтернет, стимулювання інновацій, розвитку людських ресурсів і, в цілому, про заохочення росту економіки, заснованої на знаннях.
Наведений комплекс пропозицій надає Україні серйозні можливості для реалізації її торговельно-економічного і соціально-політичного потенціалів, а в подальшому й її інтеграції в структури ЄС. Реалізація цих можливостей могла б послужити основою і для розвитку інтеграційних процесів між окремими пострадянськими державами, що є "сусідами" ЄС. Однак, багато буде залежати від того, яким чином всі ці декларації будуть переведені на мову конкретних угод між Україною та Європейським Союзом і його країнами-членами.
Стратегічною метою політики України визначена активна участь у інтеграційних процесах і в майбутньому — членство у Європейському Союзі.
Україна має залучатися у процес європейської інтеграції, але для цього нашій державі ще треба чимало зробити: здійснити економічні реформи; створити демократичний уряд; встановити владу закону та цивільний контроль за військовими; не мати суперечок за кордоном; дотримуватися прав людини. Мало заявити про курс на ринкові перетворення. Слід домогтися домінування ефективного приватного бізнесу у виробництві, сфері послуг і торгівлі. Такий підхід
вимагає повної реструктуризації економічних інститутів, ознайомлення громадян із новими умовами економічної діяльності та фундаментальної перебудови всього комплексу економічної життєдіяльності через його інтегрування у світове господарство.
Можливими цілями встановлення тісніших взаємовідносин України з ЄС можуть бути:
· створення сприятливого зовнішньополітичного середовища, зміцнення взаєморозуміння і співробітництва країн у політичній, військовій, соціальній, культурній та інших галузях;
· отримання переваг від вільної торгівлі;
· використання переваг економії на масштабах (переваг спільного ринку): перш за все розширення розмірів ринку, скорочення транснаціональних витрат та використання інших переваг;
· сприяння структурній перебудові економіки;
· підтримка галузей національної промисловості.
Сьогодні наша держава спрямовує свої зусилля насамперед на інтенсифікацію усіх напрямків зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, прагне ініціативно діяти в усіх сферах, уважно вивчаючи досвід Європейського Союзу. Україна - це молода європейська держава, яка шукає своє місце у новій структурі міжнародних, зокрема, європейських відносин. Україна не лише декларує своє прагнення до Європи, вона твердо заявляє про своє бажання брати участь у європейському інтеграційному процесі як повноправний суб'єкт цих відносин з відповідним іміджем та визначеною роллю. На сьогоднішній день молода українська держава здобула міжнародні гарантії безпеки, уклала договори про дружбу та співробітництво з усіма сусідніми країнами, стала важливим фактором стабільності на європейському континенті.
Крокуючи в маибутнє, Україна має засвоїти головні уроки минулого десятиріччя про те, що демократія потребує неухильного дотримання відповідних принципів та свобод, зміцнення інституту громадянського суспільства. Саме шляхом залучення все ширших верств населення до економічних та соціально-політичних перетворень на засадах західної демократії можливе зростання України в третьому тисячолітті до рівня європейської держави не тільки за географічним положенням, а й за статусом у світі як повноправного члена Європейського Союзу.
Література
Список використаної літератури
1. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. - К.: Фенікс, 2002.
2. Бодрук О. С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. — К.: НІПМБ, 2005. — 300 с.
3. Введение в теорию международньїх экономических отношений: учебн. пособие под ред. АС. Маныкин. -М.: МГУ, 2004 г.
4. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обгрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління. - К.: НІСД, 2005. – 624 с.
5. Внешнеторговые сделки, И.С. Гринько. -Сумы: Реал, 2001 г. – 190 с.
6. Внешнеэкономическая деятельность: учебник" под ред. Б.М. Смитиенко и др. - М.: Мастерство, 2004 г. – 460 с.
7. Возженников А. В. Национальная безопасность: теория, практика, стратегия. — М.: НПО «МОДУЛЬ», 2003. — 240 с.
8. Гаджиев К. С. Геополитика. — М.: Международные отношения, 2002. — 384 с.
9. Глобалізація і безпека розвитку: монографія, кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. - К.: КНЕУ, 2001 р.
10. Гогвуд Б. В., Ган Л. А. Аналіз політики реального світу. — К.: Основи, 2004. — 396 с.
11. Гончаренко О. М. Пріоритети та засади формування інтегральної стратегії національної безпеки на перспективу // Стратегічна панорама. — 1998. — № 1—2. — С. 34—51.
12. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки // Стратегічна панорама.— 2004.— № 3. — С. 15—24.
13. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від «суспільства ризику» до громадянського суспільства // Стратегічна панорама.— 2005.— № 2.— С. 13—26.
14. Губський Б., "Євроатлантична інтеграція України" - К.: Логос, 2004 р. – 347 с.
15. Диксон П. Бизнес-тренды: Стратегическое моделирование будущего. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 480 с.
16. Дюмулен И.И. "Всемирная торговая организация" - М:3кономика,2004 г.
17. Европейская интеграция: учебн. пособие, В.Г. Шемятенков. - М.: Международные отношения, 2005 г. – 290 с.
18. Економічна безпека: проблема і стратегія забезпечення в Україні. - Х.: ХІБМ, 2002. – 240 с.
19. Європейський Союз і Україна: старі партнери - нові сусіди? / Григорій Немиря, Розширення ЄС № 4, 2002 р.
20. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах. - К.: НІСД, 2004. – 389 с.
21. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навчальний посібник, В.В.Козик, Я.С.Карп'як. - К.: Центр навчальної літератури, 2004 р. – 520 с.
22. Іващенко П.О. Економічна безпека в системі національної безпеки України// Ринкова трансформація економіки: Зб. наук. праць. - Харків: 2002. - Вип. 3.
23. Киреев А.П. "Международная экономика: в 2-х ч.: учебн. пособие" - М.: Международные отношения, 2001 г.
24. Клих Б. Новая стратегия национальной безопасности Польши: готовность встретить вызовы двадцать первого века // Взаимосвязи. — 2004. — № 2. — С. 9–14.
25. Ковальський В., Маначинський О., Пронкін Є. Національні інтереси: загрози та їх нейтралізація // Віче. — 2002. — № 7. — С. 57–62.
26. Коментар з питань імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським співтовариством П Лойтен, А.Висоцький. - ТАСІ8 БО, Еигореап Сотті§8Іоп, 2002.
27. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України// Голос України. - 2001. -- 4 лютого.
28. Концепція економічної безпеки України. - К.: Ін-т екон. прогнозування; кер. проекту В.М.Геєць. - К.: Лотос, 2004
29. Костенко Г. Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки: Навч. посіб. — К.: ЗАТ Вид. дім ДЕМІД, 2004. — 144 с.
30. Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений. — М.: Прогресс, 1980.— 230 с.
31. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України. — К.: «Текст», 2004.— 600 с.
32. Лук'яненко Д.Г. та інші. "Міжнародна економіка: навчальний посібник" - К.: КНЕУ, 1999 р.
33. М.А.Алсенов, В.А.Булатова, В.А.Мухопад, "Организация внешнеэкономических связей"-М, 2004 г. – 320 с.
34. Мартынов Б. Ф. Безопасность: латиноамериканские подходы. — М.: Институт Латинской Америки РАН, 2004. — 322 с.
35. Международные зкономические отношения: учебн. пособие, В.Б.Буглай, Н.Н.Ливенцев. -М.: Финансьі и статистика, 2004 г.
36. Межуев Б. В. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-политической мысли // Полис. — 2003. — № 1.— С. 27—32.
37. Мировая зкономика и международные экономические отношения: учебн. пособие" под ред. И.С.Гладков. - М.: Дашков и К, 2003 г. – 413 с.
38. Міжнародна економіка: навчальний посібник під ред. Ю.Г. Козак. -К.: АртЕк, 2005 р. – 490 с.
39. Міжнародна економіка: підручник під ред. АГ. Румянцев. — К.: Знання-прес, 2003 р. – 410 с.
40. Моніторинг макроекономічних показників України за І півріччя 2003 року. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, ред. А.О.Медведєв. - К.: Логос, 2004 р.
41. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К.: Видавн-во КВІЦ, 2003. – 220 с.
42. Національна безпека України, 1994-1996 рр. Наукова доповідь. -К,: НІСД, 1997.
43. Нові можливості євроінтеграційної стратегії України / Анатолій Гальчинський, Розширення ЄС № 1, 2004 р.
44. Павловський М. Засади національної безпеки України на перехідному етапі// Голос України. - 2003. - 3 квітня.
45. Парахонський Б. О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект).— К.: НІСД, 2003. — 43 с.
46. Пастернак-Таранушенко Г. Результати дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки України// Економіка України. - 2004. -- №2.
47. Послання Президента України до Верховної Ради "Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки",- К : Знання-прес, 2001 р.
48. Ситник П. К. Державне управління національною безпекою України. — К.: НАДУ, 2004. — 408 с.
49. Спільна заява Копенгагенського самміту Україна-ЄС від 04 липня 2002 р.
50. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держкомстат України, ред. О.І.Осауленко. - К.: Консультант, 2006 р.
51. Статистичний довідник про стан співробітництва України з країнами Європейського Союзу за 2005 рік / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, ред. А.О.Медведєв. - К.: Логос, 2006 р.
52. Стратегія забезпечення економічної безпеки. Проект. - К.: РНБО України, 2005.
53. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. — К.: Основи, 2002. — 750 с.
54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навчальний посібник для студентів під ред А.І.Кредісов. - К. ВІРА-Р, 2005 р. – 380 с.
55. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. "Міжнародна торгівля: навчальний посібник" - К.: КНЕУ, 2001 р. – 470 с.
56. Цыганков П. А. Теория международных отношений. — М.: Гардарики, 2004. — 590 с.
57. Шипілова Л. М. Методика обґрунтування поняттєво-категоріального апарату теоретичних основ політики безпеки. — К.: Інститут проблем національної безпеки, 2005. — 217 с.
58. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К.: НІСД, 1997.
59. Andre Gunder Frank. Reorien Global economy in the Asian Age, 1998. Univ California Press.
60. Barry Eiehengreen/ Toward a New International Financial Architecture Practical Post - Asia Agenda. 1999. Inst for Iintl Economics.
61. Danny Rodrik. The Nnew Gglobal Economy and Developing Ccountries Making Openness Work/ 1999. Overseas Development Ccouncil.
62. Financing with EBRD. Guidelines for companies and enterprises. EBRD. 1999
63. Guidelines: Procurement under IBRD Loans & IDA Credits. 1995. Revised 1999.
64. Jeffery E. Garten. Wold View: Global Strategies for the new Economy. 2000 Harvard Business School Press.
65. Karl Р. Sauvant. Transnational Corporations. United Nations, 1998. Luhovyk V. Hryvna trading band set. Kyiv Post 2001.
66. Morgenthau H. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. N-Y, Knopf, 1967. — P. 3–21.
67. Robert Gilpin, Jean Gilpin. Challenge of Global Capitalism: The World Economiy in the 21-th Century. 2000.
68. The World Bank. Annual Report 1998. The WB. Washington, D.C.
69. Wold Development Report 99/ The State in a changing world. Jxford University Press for IBRD published.
Інші роботи цього напряму
Міжнародна міграція робочої сили та Україна
Инфляция и валютный курс, их взаимное влияние
Вплив міжнародної організації праці на світовий ринок
Франко - німецькі відносини
Міжнародна торгівля та її економічні основи
Задачі міжнародні економічні відносини
Євроінтеграція і валютна система ЄС
ФАКТОР ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Пріорітети науково технічної політики єс
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби (морепродуктів)
Внешнеэкономические отношения Украины с Азией
Задача з міжнароних економічних відносин
Економіка ФРН та її місце у всесвітньому господарстві ЄС
Формування та місце економіки Японії у світовому бізнесі
Загальна характеристика торгівлі України і Польщі продуктами харчування
Теоретичні моделі формування валютного курсу
Зона вільної торгівлі України з ЄС
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту фруктів
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (на прикладі вступу до СОТ)
Поняття міжнародної спеціалізації та копирування виробнийцтва і їх основні форми
Розвиток єдиного європейського ринку
Регіональні відмінності в сучасній галузевій і територіальної структури кольорової мателургії країн Азії
Відносини України та ЄС
Міжнародні валютні системи на сучасному етапі
Міжнародні відносини між США і Китаєм
CNN
Облік і звітність за міжнародними стандартами
Вплив девальвації бразильського реала на динаміку макроекономічних показників у Аргентині, 1999–2000 pp
Національна модель економічного розвитку (на прикладі азіатських країн)
Сучасний стан та перспективи розвитку євроринків капіталів
Мижнародні інтеграційні обєднання
Греция
Економічні основи вирішення екологічних проблем світу
Региональная структура ЭС
Використання міжнародного франчайзингу, як інструменту розвитку українських підприємств
Нерозповсюдження ядерної зброї в сучасному світі
Економічна безпека країн в умовах глобалізації.
Взаємовідносини Україна-НАТО: Сучасний стан та перспективи взаємовідносин
Розвиток міжнародного поділу праці в сучасному світі
Форми міжнародного поділу праці: спеціалізація, кооперація, комбінація
Чехія, Туркменістан, Чилі, Нігерія
Взаємодія національного підприємництва та міжнародного бізнесу
Інтеграційні об'єднання в Латинській Америці
Підготовка зовнішньо торговельної угоди з імпорту чаю
Євроінтерграція
Напрями діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Співпраця України з МБРР
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту спирту
Міжнародно-політична діяльність Японії у Південно-Східній Азії
Сучасна політична ситуація в Грузії
Формування джерел фінансових ресурсів Групи Світового банку
https://baden-medservice.ru

gefest-sv.kiev.ua/