Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   1800 грн.
ЦІНА:   4320 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Формування ефективної кадрової політики на підприємстві побутового обслуговування   (ID роботи: 4595)

Напрям: Менеджмент
Предмет: Управління фірмою малого бізнеса
Тип роботи: Дипломна робота
Кількість сторінок: 100
Рік захисту: 2015
ВУЗ: Київський Національний Університет Технології і Дизайну (КНУТД)
Курс: 6
Мова: Українськa
Вступ
Актуальність теми. Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивація та стимулювання.
Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Розвиток суспільства, організації значною мірою визначається його кадровою політикою.
На будь-якому, особливо переломному етапі функціонування суспільства одним із найважливіших факторів його розвитку та прогресивного поступу була і залишається кадрова політика, яка визначає основний зміст і характер усіх видів соціального управління в державі і на підприємстві.
Розробка, прийняття і реалізація державної кадрової політики у сучасній Україні обумовлені необхідністю суттєвої активізації та підвищення ефективності здійснення соціально-економічних, політичних і інших реформ Українського суспільства, значного вдосконалення механізму його управління.
Кадрова політика формується державою, керівними партіями та керівництвом підприємств і знаходить конкретне вираження у вигляді адміністративних і моральних норм поведінки людей у суспільстві, організації. В ринковій економіці істотно змінюється суть і принципи кадрової політики. Вона е усвідомленою цілеспрямованою на створення високопрофесійного трудового колективу, який би сприяв розвитку організації та особистості.
Кадрова політика являє собою розраховану на тривалий строк лінію розвитку людських ресурсів, вдосконалення кадрів, певну перспективу економічного, політичного та культурного росту суспільства.
Кадрова політика – один з головних напрямків діяльності держави, який охоплює розробку організаційних принципів роботи з людьми, формування та раціональне використання людських ресурсів, забезпечення ефективного розвитку кадрового потенціалу. Це – одна з базових сфер загальнодержавної соціально-економічної політики, оскільки безпосередньо пов’язано з активізацією людського фактора, реалізацію економічних, політичних та соціальних програм.
Кадрова політика – це система теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрямки роботи з персоналом. Вона спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем людей на різних рівнях відповідальності.
Термін “ кадрова політика” може мати широке та вузьке значення.
В широкому значенні – це система усвідомлених та певним чином сформульованих та закріплених правил, норм, які приводять людський ресурс у відповідність із довгостроковою стратегією фірми.
В вузькому розуміння цього слова – це набір конкретних правил, привітань та заборон, які реалізуються, як в процесі безпосередніх взаємодій між співробітниками, також і у взаємовідносинах між робітниками та організацією в цілому.
Проблемами формування кадрової політики займалися як вітчизняні так і зарубіжні науковці та практики, серед них виділимо: Т.Ю Базарова, Н.І. Кравченко, М.І Магуру, Г.В Щокіна. Підвищення ефективності кадрової політики у сфері банківської діяльності досліджували Матвієнко П., Паладій М., Сергеєв А.,. Соболєв М. та ін. Однак, існує досить багато проблем, щодо побудови ефективної кадрової політики, удосконалення механізмів її реалізації у практичній діяльності банківських установ, тому вибір теми дослідження є актуальним і носить наукову та практичну цінність.
Ціллю даної роботи є вивчення формування ефективної кадрової політики на підприємстві побутового обслуговування.
Виходячи з цілі даної роботи були поставлені наступні завдання:
1. вивчити сутність та значення кадрової політики підприємства побутового обслуговування;
2. показати взаємодію кадрової політики та стратегії підприємства побутового обслуговування;
3. розглянути елементи кадрової політики та мотивацію працівників побутового обслуговування;
4. охарактеризувати та проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства Ява;
5. дати оцінку персоналу підприємства;
6. провести аналіз кадрової політики підприємства;
7. дослідити мотивацію;
8. описати охорону праці;
9. з'ясувати шляхи вдосконалення кадрової політики підприємства Ява;
10. розгланути витрати на ефективність удосконалення кадрової політики підприємства Ява.
Об’єкт дослідження – Підприємства Ява
Предмет дослідження – удосконалення кадрової політики на підприємстві.
Загальнотеоретичною та інформаційною базою для написання курсової роботи стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, економістів, практиків, матеріали науково-практичних конференцій, діючі нормативно-правові акти України, методично-інструктивний матеріал, що регламентує систему управління персоналом на підприємстві, статистична та звітна документація підприємства.
Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: діалектичного пізнання, конкретного і абстрактного, логічного та історичного, системного і порівняльного аналізу та статистичних порівнянь.
Інформаційною базою дипломної роботи є нормативно-правові документи, статистичні збірники, фінансова документація Підприємства Ява, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
Структура роботи випливає із логіки дослідження і містить вступ, основну частину, що включає три розділи з десяти параграфів, а також висновки, список використаної літератури та додатки.
Література
1. Авдєєв В.В. Управління персоналом: технологія формування команди: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2017. - 890 с.
2. Абдуллін Р. Нові підходи до управління підприємствами в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - №10. - С. 216-218
3. Бовикін В.І. Новий менеджмент: управління підприємством на рівні вищих стандартів; теорія і практика ефективного управління. - М.: Економіка, 2005. - 455 с.
4. Веснін В. Р. Основи менеджменту: Навчальне видання. - М.: Тріада Лтд, 2006. - 384 с.
5. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом. - навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 504с.
6. Галькович Р.С., Набоков В.И. Основы менеджмента. - М.: ИНФРА - М, 2011. - 456 с.
7. Герчикова І.М. Менеджмент: Навчальне видання 2-е доповнене і перероблене. - М.: Банки і біржі, видавниче об'єднання ЮНИТИ, 2011. - 480 с.
8. Гончаров В.М. Управління персоналом: Частина 1: Конспект лекцій: Навч. посібник / В.М. Гончаров, О.В. Додонов та ін. - Донецьк: СПД Купріянов, 2008. - 284 с.
9. Гречан А.П. Умови ефективного використання інтелектуального капіталу підприємства для зростання його ринкової вартості / А.П. Гречан // Вісник Хмельницького національного університету. - 2017. - № 1. - С.223-225.
10. Егоршин А.П. Управление перcоналом: ученик для вузов / А.П.Егоршин. - Н. Новгород : НИМБ, 2008. - 346 c.
11. Карпенко О.А. Формування держаної кадрової політики з урахуванням сучасних умов ризикового розвитку. /Формування ринкових відносин в Україні // 2008, №2, с.123-127
12. Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах. /Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво // 2007, №5, с.54-57
13. Кабаков Ю. Напрямки удосконалювання систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства? // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2017. - №2. - С. 39-42
14. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2003. - 296с.
15. Менеджмент: Підруч./ Т.Л.Мостенська, В.О.Новак, М.Г.Луцький, М.А.Міненко. - К.: Сузір'я, 2007. - 690 с.
16. Мостенська Т.Л. Менеджмент: Підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, М.А. Міненко. - К.: Сузір'я, 2007. - 690 с.
17. Матвєєнко Н.В. Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу. /Актуальні проблеми економіки // 2008, №9, с.123-126
18. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 248с.
19. Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи. /Актуальні проблеми економіки // 2008, №6, с.165-168
20. Мішин А.К. У кадрі - кадрові служби / / ЕКО. - 2011. - № 9. - С.
21. Олуйко В. Сучасна державна кадрова політика: стан і перспективи розвитку /Юридична Україна // 2006, №9, с.13-16
22. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2003. - 224с.
23. Основи управління персоналом: Підручник для вузів / під ред. Б.М. Генкина. - М.: Вища школа, 2010. - 544 с.
24. Cавченко В.А. Управлiння розвитком перcоналу: навч. поciбн. / В.А.Cавченко. - К. : КНЕУ, 2017. - 351 c.
25. Травин В. В. Менеджмент перcонала предприятия: учебн.-практич. поcобие / В. В. Травин, В. А. Дятлов. - 3-е изд. М. : Дело, 2007. - 272 c.
26. Тарнавська Н.П. Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2007. - 456 с.
27. Червінська Л.П. Основи мотивації в менеджменті / Л.П. Червінська. - Суми: ВВП “Мрія-І” ЛТД, 2007. - 191 с.
28. Чирикова А.Е. Від стимулювання до мотивації / / ЕКО. - 2011. - № 9. - С. 17
29. ШегдаА.В.Основи менеджмента / А.В.Шегда. - К.: Знання, 2008. - 512 с.
купить диплом в Ростове-на-Дону

купить диплом в Раменском

http://adulttorrent.org