Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   60 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Порівняльна характеристика податкових систем України і Голландії   (ID роботи: 617)

Напрям: Фінанси
Предмет: Податкові системи зарубіжних країн
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 38
Рік захисту: 2008
Мова: Українськa
План
Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика податкової системи України і Голландії
2. Порівняльна характеристика податків в Україні і Голландії
3. Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення податкової системи України
4. Висновок
5. Використана література
6. Додатки
Вступ
Вступ
Актуальність теми дослідження визначається тим, що податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжуються вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за виконання державою її функцій.
Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги наукової і громадської думки з отримання незалежності України. Особливо сьогодні, в пошуках шляхів виходу з економічної кризи, назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні визнано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податкового тягаря. Останній і є однією з причин фінансової нестабільності підприємств, зменшення сукупного попиту і економічної кризи.
Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатського корпусу. Однак стає дедалі очевиднішим, що ця критика багато в чому базується на емоційних, поверхневих чинниках економічної дійсності. Відсутній глибокий аналіз фінансових зв’язків в економіці, потреб держави у фінансових ресурсах для виконання нею функцій регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки, підтримання на належному рівні суспільного добробуту, обороноздатності, систем державного управління.
Дана курсова робота містить порівняльну характеристику податкових систем теперішнього часу двох держав: України і Голландії. Висвітлює аспекти оподаткування з боку держави та громадянина. Робота включає в себе аналіз податкової системи України, включаючи її структуру, та можливі шляхи вдосконалення її.
Робота викладена як з економічної точки зору, з державо-адмістративної, так і з точки зору простого платника податків.
Виконуючи цю роботу автор керувався однією метою - вдосконалення економічного положення в Україні на основі зарубіжних раїн, особливо в такий нелегкий для держави час, та зазначення напрямків і можливостей здійснення такого кроку.
Будь-яка держава в розумінні сукупності її уряду, установ і організацій реалізує своє призначення через управління людьми, подіями і процесами на виконання рішень представницької законодавчої влади. Оскільки держава будь-що має забезпечити надходження податків і тому підпорядковує фізичних і юридичних осіб фіскальній дисципліні, така держава не може не бути адміністративною державою.
“Адміністративна держава” – сутнісний аналог більш широко вживаного поняття “правова держава” з тою різницею, що під правовою державою треба мати на увазі правотворчу діяльність та конституційні норми державності, а держава в її адміністративній ролі зосереджена на функціонально-виконавській, правозастосовній діяльності державних відомств і служб.
Висновок
4. Висновок
Отже, нині існує необхідність всебічного дослідження питань, пов’язаних із впливом системи оподаткування на економічні процеси. Українські вчені мають певні здобутки в дослідженні теоретичних і практичних аспектів оподаткування, але над вдосконаленням ще потрібно багато працювати.
Віддаючи належне напрацюванням українських вчених, слід відзначити, що багато проблем оподаткування ще не знайшли однозначного трактування. Залишаються дискусійними питання щодо принципів побудови і напрямів реформування податкової системи з урахуванням особливостей трансформаційного періоду. Значні розбіжності спостерігаються у поглядах вчених-економістів на структуру податкової системи; параметри податкового навантаження на економіку; необхідність диференціації ставок податків; сферу використання податкових пільг, які породжують негативні наслідки в практиці оподаткування. При реформуванні національної податкової системи не в повній мірі враховується досвід реформування податкових систем в розвинутих і постсоціалістичних країнах. У зв’язку з розробкою в деяких пост соціалістичних країнах податкових кодексів центральною проблемою обговорення стали напрями вдосконалення оподаткування, насамперед, кількісні параметри податкових ставок, пільгове та спрощене оподаткування, загальний рівень податкового тягаря.
Диференціація нарахувань податків в Голландії відмінна від нашої системи оподаткування. Вони платять податок в більшій мірі, аніж ми та сильно розмежовано по вікових, дохідних та інших категоріях. Я вважаю, що нашій державі є чому повчитись в більш розвиненої держави, але змінити податкову систему просто так не можна, потрібно поміняти і дохідну частину громадян, а отже змінити бюджет, а значить і всі канали надходжень в нього, а це не завжди реально виконати.
Тому я вважаю, що потрібно залишити все, як є, і змінити лише алгоритм нарахування податку, або кардинально змінити всю стратегію держави, що не завжди може бути можливим, і не вигідним для певних верств населення та управлінського апарату, який в основному в нашій державі будує закони під себе, а не для «вільного» народу України.
Голландія має низку пільг для іноземних інвесторів, що робить її однією з "податкових гаваней", привабливою для міжнародного капіталу, натомість в нас інвестори не шукають притулку своїм грошам, а навпаки при найменшій інфляції «тікають» з України якнайдалі.
В королівстві Нідерланди іноді податкові інспектори можуть виступати і як консультанти, а нашій країні сформувався стереотип, що податкова міліція – це деспоти, які витрусять із тебе останню копійку. В цьому нас можна зрозуміти, тому-що нідерландці не пережили тяжкий голодомор 1932-33 рр. і в них на забирали чиновника та міліція останнього шматка хліба, а в нас це вже встановлене на генетичному рівні
В 2001 році Голландія вчасно вдосконалила свою систему оподаткування, а в Україні вона фактично не змінювалася із самого здобуття незалежності. Тому в мене виникає справедливе риторичне запитання на розгляд для народу та нашого керівництва: «Чи довго ми будемо танцювати в одних чоботях в багні, а то чоботи скоро можуть протертися»???
Є таке прислів’я: «Риба гниє з голови», тому може нам слід змінити таке керівництво, як у нас?, але з іншого боку інших поки-що немає……
Література
5. Використана література
1. Солодова В.Г. Правознавство: Підручник. К. 2004.
2. А. П. Гель. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. /, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. К.: МАУП, 2004.
3. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. – Книга 5. Про прибутки правителя або держави. К.: Port-Royal, 2001.
4. Чуб П.І., Сосковод М.А. Україна податкова. К. 2006.
5. Правознавство: Підручник. За ред. В. В. Копєйчикова А. М. Колодія. К: Юрінком Інтер, 2004.
6. Смолій А.Б. Політика і закон. К. 2001.
7. «Співдружність народів» 2008р. №3
8. 3. Концепція реформування податкової системи України (Підготовлено робочою групою Секретаріату Президента України у складі: В.Ланового, І.Акімової, М.Альперовича, Д.Боярчука, І.Голоднюк, Ду бровського, М.Катеринчука, С.Кисельова, С.Ковалюка, Ляпіної, О.Пасхавера, М.Полудьоного, О.Рогозинського, А.Федоренка) Київ, вересень, 2005 р.
9. Пропозиції до концепції податкової реформи. Центр соціально економічних досліджень CASE Україна http://www.case-ukraine.kiev.ua
10. Спрощені системи оподаткування http://www.icps.com.ua/lichylnyk .html?cmd=docs&id=1409&filename=http://www.icps.com.ua/doc/3 Sproscheni_systemy_opodatkuvannia
11. Міжнародний центр перспективних досліджень. Економічний прогноз 2005–2007 http://icps.com.ua/forecast/rozdil1.html
12. Салатов А.А., Філатов М.І., Петрик В.А. Податки. К. 2003.
13. «Українські закони» 2007р. №3
14. «Ми і воля» 1985р. №1
15. «Політика України» 1999р. №15
16. Пахмуров В.Наукова стаття: «Розвиток і анти розвиток ДПА в Україні». №1
17. Пахмуров В.Наукова стаття: «Розвиток і анти розвиток ДПА в Україні». №2.
18. Пахмуров В.Наукова стаття: «Розвиток і анти розвиток ДПА в Україні». №3
19. Нормативно-правові акти України щодо системи оподаткування в Ук раїні http://www.sta.gov.ua/page2.php3?p11_32
20. Державна податкова адміністрація Украйни http://www.sta.gov.ua/ page2.php3?p11_32
21. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему оподаткування” http://www.sta.gov.ua /documents/newdocs/1251.htm
22. „Огляд та прогноз податкових надходжень України”, Інститут економі чних і політичних досліджень. №2 жовтень 2005
23. „Місячний економічний моніторинг України” Інститут економічних і політичних досліджень. №11 листопад 2005
24. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. М.: Бератор-Пресс, 2002.
25. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). Львів, Каменяр, 2000.
26. Андрущенко В.Л. «Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво» Фінанси України. 2003. № 6.
27. Онищенко В. «Податкова система Нідірландів» Вісник податкової служби України. № 5. 2001.
28. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов. Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.
Інші роботи цього напряму
купить диплом в Йошкар-Оле

https://topobzor.info

www.xn--80adrlof.net/dlya-poliva/veernye-dozhdevateli/