Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   240 грн.
ЦІНА:   576 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Религиозное право   (ID роботи: 6588)

Напрям: Право
Предмет: Теорія держави і права
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 33
Рік захисту: 2011
Мова: Українськa
План
Вступ
Розділ 1. Характерні риси та джерела релігійного права
Розділ 2. Історія винекнення та розвиток релегійного права
Розділ 3. Особливості релегійного права
3.1 Індуське право
3.2 Мусульманське право
Висновок
Використана література
Вступ
Тема курсової роботи вибрана тому, що право і держава нерозривно взаємопов'язані один з одним, але кожна країна будує правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку.
Тому правові системи різних держав відрізняються одна від одної і мають свої характерні риси. Ця відмінність буває дуже значним. Але також слід зауважити, що окремі країни чинять на інші держави безпосередній вплив, що має як політичний, ідеологічний, так і економічний характер. У результаті цього усередині права однієї держави співіснують різні правові системи.
Серед існуючих правових систем необхідно назвати релігійно-общинні або невіддиференційовані правові системи — це системи регулювання, в яких юридичні елементи не отримали значного відособленого функціонування. Ці системи мають характер догматизованих, традиційних і в масовій правосвідомості сприймаються, як такі, де основна регулятивна сила — догма віри, релігійне вчення. Правові системи даної групи доволі різноманітні. Проте, для всіх них характерна застійність, глибокий консерватизм, це, по суті, перенесена у сьогодення передісторія права — системи соціального регулювання, — які, в силу особливих економічних, політичних, морально-етичних умов, отримали однобокий, негармонійний розвиток з однозначним пріоритетом таких регулятивних форм, як релігія. Одним з видів такої системи є система мусульманського, або ісламського права. Будучи правом теократичних політичних режимів, ісламське право є невід'ємною частиною ісламської релігії. Коран — священна книга мусульман — є також і фундаментом мусульманського права, основним джерелом права. Ісламське право — це особливість, переважно, теократичних суспільств, де держава відіграє підпорядковану щодо релігії роль. Внаслідок цього, ісламське право кардинально відрізняється від всіх інших правових систем як в аспекті джерел, так і з точки зору його структури і основних ідей. Оскільки це право виникло у VIII ст., а утвердилося в X ст., то воно має дещо архаїчний характер щодо цілого ряду інститутів, а також відрізняється казуїстикою в методах юридичних суджень і несистемним підходом до юридичної техніки. У той же час, старе і непорушне, але, при цьому, гнучке і повне ресурсів ісламське право виявилося здатним до застосування в багатьох суспільствах і нині прагне пристосуватися до моральної еволюції і технічного прогресу.
Головною метою цієї роботи є вивчення особливостей релігійного права, закономірності їх становлення і розвитку. В даний час ця тема дуже актуальна, тому що дозволяє поліпшити правові системи, збагатити кожну з них. Так як правові системи відображають соціально-економічний, політичний розвиток і рівень культури народу, то їх вивчення дозволяє відновити поняття про суспільні відносини, зрозуміти механізм суспільства виходячи з прав і обов'язків.
Теоретичною основою цого дослідження стали праці радянських правознавців: М.Г. Александрова, А.І. Денисова, С.Л. Зівса, С.Ф. Кечекьяна, М.М. Разумовіча, І. Сабо, Л.Р. Сюкияйнена, В.Є. Чіркіна, А.Ф. Шебанова та ін.; праці сучасних дослідників-правознавців: М.Ю. Варьяса, А.Б. Венгерова, О.Ф. Скакун, А.Ю. Калініна, А.А. Козловського, М.І. Козюбри, С.А. Комарова, В.В. Копєйчикова, В.О. Котюка, М.І. Матузова, П. Музиченко, Г.І. Муромцева, Ю.М. Оборотова, М.П. Орзіха, П.М. Рабіновича, Ю.В. Тихонравова, В.М. Хропанюка та ін., а також доробок відомих дореволюційних учених-юристів: Б. Кістяківського, Н.М. Коркунова, Л.І. Петражицького, М. Рененкампфа, В.І. Сергієвича, Є.М. Трубєцкого, В.М. Хвостова, Г.Ф. Шершенєвіча та ін. Важливе значення для написання дослідження мали праці відомих учених-каноністів: С.С. Бобчева, М.І. Горчакова, М. Заозерського, М. Красножена, О. Лотоцького, А. Мірлєса, єп. Никодима (Мілаша), М. Остоумова, А.С. Павлова, А.І. Покровського, І. Попова, Р. Поптодорова, М. Суворова, М. Фіолетова, В. Ципіна та ін.
Висновок
Серед існуючих правових систем необхідно назвати релігійно-общинні або невіддиференційовані правові системи — це системи регулювання, в яких юридичні елементи не отримали значного відособленого функціонування. Ці системи мають характер догматизованих, традиційних і в масовій правосвідомості сприймаються, як такі, де основна регулятивна сила — догма віри, релігійне вчення. Правові системи даної групи доволі різноманітні. Проте, для всіх них характерна застійність, глибокий консерватизм, це, по суті, перенесена у сьогодення передісторія права — системи соціального регулювання, — які, в силу особливих економічних, політичних, морально-етичних умов, отримали однобокий, негармонійний розвиток з однозначним пріоритетом таких регулятивних форм, як релігія. Одним з видів такої системи є система мусульманського, або ісламського права. Будучи правом теократичних політичних режимів, ісламське право є невід'ємною частиною ісламської релігії. Коран — священна книга мусульман — є також і фундаментом мусульманського права, основним джерелом права. Ісламське право — це особливість, переважно, теократичних суспільств, де держава відіграє підпорядковану щодо релігії роль.
Наявність взаємозв'язку між релігією і політикою очевидно. Релігія ніколи не зводилася лише до віри в Бога і в потойбічне життя, до скоєння релігійних обрядів. Саме соціальні вчення дозволяли монотеїстичних релігій опановувати масами і тим самим впливати на розстановку сил у суспільстві. Релігія по-своєму пояснює реально існуючий світ і регулює не мнимі, а реальні відносини між людьми. Без релігійної інтерпретації чисто земних відносин між людьми релігія не змогла б виконувати складні соціальні функції, в тому числі і інтегруючу, втратила б свою привабливість, перестала б існувати. Самі причини виникнення нових релігійних рухів, як правило, носили соціально-політичний характер. Такі руху з'являлися у відповідь на назрілі Потреби суспільного життя. Фактично кожна знову виникла релігійна секта X виступає як соціально-політичний осередок, а система її поглядів - це нова соціально-політична доктрина, що з'являється в релігійній формі. Така в сутності історія виникнення християнства, ісламу, буддизму, інших релігій.
Якісно новим етапом у посиленні суспільно-політичної ролі релігії стало виникнення церкви - релігійної організації, що виступає в якості засобів упорядкування відносин всередині релігійного об'єднання і його зв'язків зі світськими спільнотами та організаціями. Зауважимо, що церква як організація характеризується всіма основними атрибутами, притаманними соціального інституту. Її елементами є: загальне віровчення (ідеологія), релігійна діяльність (культова і внекультовая), церковна структура (система управління життям, діяльністю, поведінкою віруючих). У церкві діє певна система регулятивних норм і правил (релігійна мораль, кононіческое право та ін).
Релігійно-канонічні тексти — це норми певних релігій, які закріплюються у відповідних канонічних текстах та книгах, які регулюють правові відносини суб'єктів правовідносин, незалежно від їхньої приналежності чи неприналежності до даної релігійної конфесії. Це джерело права притаманне для релігійно-общинної правової системи або для релігійних систем права, найбільш поширеним видом яких є система ісламського права. В Україні це джерело права практично не застосовується.
Також кожна праовая система має свої характерні ознаки, за якими можна охарактеризувати ту чи іншу правову систему
Ідеологічно-релігійній правовій системі притаманні такі риси:
- Пануючим джерелом права проголошуються канонічні тексти (у мусульманському праві — Коран, Сунна, в індуському — збірники Вед, у єврейському — Тора, Талмуд).
- Функціонування цих джерел опосередковується тлумаченням відповідних фрагментів священнослужителями, теологами, мудрецями, авторитетними знавцями цієї релігії.
- Наявність декількох напрямків, відгалужень у рамках кожної юридично-релігійної системи (наприклад, в ісламському праві існує сім шкіл).
- Інтегрованість нормативних та ненормативних (індивідуальних) юридичних приписів, що формуються мудрецями та релігійними суддями, звідси — казуїстичність цих правових систем.
- Не відокремленість юридичних нормативів від моральних, побутових, внутрішньо сімейних та інших.
Література
1. Місевич С.В. Українські джерела канонічного права // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. – Вип. 2. Матеріали доповідей і тези виступів наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича (4-5 травня 1995 р.). – Чернівці, 1995. – С. 611.
2. Місевич С.В. Специфіка джерел канонічного права православної церкви як теоретико-правова проблема // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 55: Правознавство. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 12-15.
3. Місевич С.В. Біблія як джерело канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 27-31.
4. Місевич С.В. Особливості систематизації норм канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 91: Правознавство. Чернівці: Рута, 2000. – С. 5-9.
5. Місевич С.В. Біблія як фундаментальне джерело канонічного права православної церкви // Біблія і культура. Зб. наук. статей. – Вип. 2. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 204-208.
6. Місевич С.В. Канонічне право як окрема специфічна система права // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Україна: поступ у майбутнє (спецвипуск). – К., 2000. – С. 267-270.
7. Місевич С.В. Матеріальні джерела канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 147: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 23-27.
8. Місевич С.В. Юридична доктрина (тлумачення визначних каноністів) як джерело канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць . – Вип. 154: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 37-40.
9. Місевич С.В. Поняття джерел канонічного права // Ерліхівський збірник юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 117-120.
10. Місевич С.В. Правовий звичай як джерело канонічного права східної християнської церкви // Наукові записки. Серія „Право”. – Вип. 5. – Острог, 2004. – С. 261-267.
11. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского: пер. с сербс. –СПб., 1911. – Т. 1. – С. 93–94.
12. Бальжик І.А. Відносини держави і церкви: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 /І.А. Бальжик. – Одеса, 2007. – 135 с.
13. Місевич С.В. Джерела канонічного права / С.В. Місевич. – Одеса, 2005. –19с.
14. Федоренко Т.М. Вплив християнства наформування правової системи Київської Русі / Т.М. Федоренко. – К., 2001. –300 с.
15. Цыпин В. Каноны и церковная жизнь /В. Цыпин // Православная беседа. 2000. – № 1. – 8 с.
16. Павлов А.С. Курс церковного права /А.С. Павлов. – СПб. : Лань, 2002. –384с.
17.Вельгаузен. Магомет. Сто великих людей мира. Зороастр.Будда. Конфуций.Магомет. — М., 1991.
18.Давид Рене. Основнны правовы системи сучасності. — М., 1988.
19.Кнапп В. Крупнне системи права в современном мире. Мусульманское право. Структура й основнне понятия. — М., 1984. Коран. — М., 1990.
20.Саидов А.Х. Сравнительное правоведение й юридическая география мира. — М., 1993.
21.Соловьев В. Магомет. Его жизнь й религиозное учение. — СПб„ 1992.
22.Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. — М., 1986.
Інші роботи цього напряму
Поведінка особи у правовій сфері
Ідеї співвідношення держави, права та моралі
Реализация права
Основні права та свободи людини (поняття, види, принципи, міжнародні права та державний захист)
Тлумачення норм права та їх значення
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА
ПРАВОВА ПРИРОДА НОРМАТИВНИХ АКТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Громадське суспільство: становлення та розвиток
Законодавча ініціатива
ПРАВО ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД)
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМЦЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Правова поведінка
КОНСТИТУЦІЯ І РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ ПРАВА УКРАЇНИ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ)
Президент України - голова держави
Поняття і суть тоталітарного режиму
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ
ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правова система
Сучасна держава
Юридичні факти
Форма державного устрою України: проблеми та перспективи розвитку
Норми права, основні ознаки та класифікації
ПРАВОВІ ЗАСОБИ У КОНТЕКСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА
Теоретико-правові аспекти співідношення форми та типу держави
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ В БРИТАНСЬКИХ КОЛОНІЯХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (XVII-XVIII століття
Юридическая ответственность
Норми права та стаття правового акту
МІСЦЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ І СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р. В УКРАЇНІ (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000)
Правова поведінка
Государственный аппарат РФ
ДЖЕРЕЛА КАНОНІЧНОГО ПРАВА (теоретико-правовий аналіз)
1. Сформулюйте визначення методу теорії держави і права. 2. Визначте відмінності між правами людини і громадянина. 3. Охарактеризуйте ознаки юридичної особи.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБОВЦЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ
Прогалини в праві і шляхи їх усунення
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
Применение норм права
Взаємозвязок політичної системи суспільства та правової системи держави
Тлумачення правових норм
ЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕКСТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ
Форми і методи здійснення державної влади, її легітимність і легальність
Военные реформы Гая Мария
Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України.
ПРАВОВА РЕФОРМА В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В УМОВАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
Кодифікація законодавства
Гарантії місцевого самоврядування
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. (ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ)
Правова система як ознака Держави. Сучасний стан і перспективи розвитку форми Державного устрою України
ПРАВОСВІДОМІСТЬ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Узнайте про нужный блог , он описывает в статьях про www.salon-svadebny.com.ua.
www.topobzor.info/smartfon-leagoo-elite-na-alijekspress-–-kak-najti-i-kupit/

maxformer.com